­altՀոկ­տեմ­բեր 10ին, ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 5ին, հրթիռ մը ին­կած է ­Հա­լէ­պի ­Թե­լե­ֆոն ­Հաո­ւա թա­ղա­մա­սին մէջ գտնո­ւող հայ ա­ւե­տա­րա­նա­կան «­Բե­թել» վար­ժա­րա­նին վրայ: «­Վար­ժա­րա­նին շէն­քը բա­ւա­կան վնաս­ներ կրած է:

 

 

­Բա­րե­բախ­տա­բար, մարդ­կա­յին զո­հեր չենք ու­նե­ցած: ­Վաղ ա­ռա­ւօտ էր, եւ դեռ ա­շա­կերտ­նե­րը վար­ժա­րան չէին ե­կած,- «­Հա­յերն Այ­սօր»ի հետ զրոյ­ցի ըն­թաց­քին ը­սած է ­Սու­րիոյ հայ ա­ւե­տա­րա­նա­կան ե­կե­ղե­ցի­նե­րու խոր­հուր­դի նա­խա­գահ վե­րա­պա­տո­ւե­լի ­Յա­րու­թիւն ­Սէ­լի­մեան եւ ա­ւել­ցու­ցած,- իմ բնա­կա­րանս դպրո­ցէն մօտ 30 մեթր հե­ռա­ւո­րու­թեան վրայ կը գտնո­ւի: Ես հրթի­ռին ձայ­նը լսե­ցի, բայց մտա­ծե­ցի, որ մեր բնա­կու­թեան վայ­րէն հե­ռու ին­կած է: Եւ միայն ա­ռա­ւօ­տեան պար­զե­ցինք, որ հրթի­ռին թի­րա­խը մեր վար­ժա­րանն էր»:

­Հա­կա­ռակ հրթի­ռա­կո­ծու­թեան` վար­ժա­րա­նին մէջ դա­սե­րը չեն ընդ­հա­տո­ւած. «Ա­ռա­ւօ­տեան մենք փոր­ձե­ցինք ա­մէն ինչ կար­գի բե­րել, որ­պէս­զի ե­րե­խա­նե­րը շատ բան չտես­նեն: Հր­թի­ռը հիմ­նա­կա­նօ­րէն վնա­սած էր վար­ժա­րա­նին տա­նի­քը եւ 12րդ ­դա­սա­րա­նը: Այդ դա­սա­րա­նի ա­շա­կերտ­նե­րը մենք այլ դա­սա­սե­նեակ տե­ղա­փո­խե­ցինք: ­Շու­տով կը սկսենք վե­րա­նո­րոգ­ման աշ­խա­տանք­նե­րուն»,- նշած է ­Յա­րու­թիւն ­Սէ­լի­մեան: