altՈւր­բաթ՝ 7 ­Հոկ­տեմ­բեր 2016ին ­Հա­յաս­տա­նի կող­մէ ա­ռա­քո­ւած «­Սու­րիոյ եղ­բայր ժո­ղո­վուր­դին՝ խա­ղա­ղու­թեան մաղ­թանք­նե­րով» խո­րա­գի­րը կրող բա­րե­գոր­ծա­կան մար­դա­սի­րա­կան օ­ժան­դա­կու­թիւ­նը հա­սաւ ­Հա­լէպ:

40 թոն կշռող մար­դա­սի­րա­կան օ­ժան­դա­կու­թիւ­նը նա­խա­պէս եր­կու հանգ­րո­ւա­նով հա­սած էր ­Լա­թա­քիոյ ռու­սա­կան ­Հը­մէյ­միմ ռազ­մա­կա­յան:
Օ­ժան­դա­կու­թեան մէկ մա­սը տրա­մադ­րո­ւե­ցաւ ­Լա­թա­քիոյ, ­Քե­սա­պի, ­Թար­թու­սի եւ ­Դա­մաս­կո­սի ժո­ղո­վուր­դին, իսկ գե­րակ­շիռ մա­սը հա­սաւ ­Հա­լէպ, տրա­մադ­րո­ւե­լու բո­լոր կա­րի­քա­ւոր սու­րիա­ցի­նե­րուն:

­Հա­լէ­պի Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին ե­կե­ղեց­ւոյ դի­մաց օ­ժան­դա­կու­թիւ­նը փո­խադ­րող բեռ­նա­կառք­նե­րու ժա­ման­ման ներ­կայ էին ­Հա­լէ­պի մօտ ­Հա­յաս­տա­նի գլխա­ւոր հիւ­պա­տոս ­Տիգ­րան ­Գէոր­գեան, հայ ե­րեք հա­մայն­քա­պետ­նե­րը, սու­րիա­կան խորհրդա­րա­նի ե­րես­փո­խան ­Ժի­րայր ­Ռէ­յի­սեան, հա­լէ­պա­հայ կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րու, միու­թիւն­նե­րու, կրթա­կան հաս­տա­տու­թիւն­նե­րու եւ սու­րիա­հա­յու­թեան շտապ օգ­նու­թեան եւ վե­րա­կանգ­նու­մի մարմ­նի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը:

Օ­ժան­դա­կու­թիւն, որ կ­՛ընդգր­կէր սննդամ­թերք, անձ­նա­կան մաք­րու­թեան ի­րեր, ձմեռ­նա­յին հա­գուստ­ներ, ծած­կոց­ներ եւ այլն, յանձ­նո­ւե­ցան սու­րիա­հա­յու­թեան շտապ օգ­նու­թեան եւ վե­րա­կանգ­նու­մի մար­մի­նին, որ­պէս­զի ա­նի­կա իր կար­գին տրա­մադ­րէ բո­լոր կա­րի­քա­ւոր ըն­տա­նիք­նե­րուն, ան­կախ ա­նոնց ազ­գա­յին պատ­կա­նե­լու­թե­նէն: