­altՀիւ­սի­սա­յին Ա­մե­րի­կա­յի Ա­րեւմ­տեան ­Թե­մի կազ­մա­կեր­պու­թեամբ՝ Ա­րամ Ա. ­Վե­հա­փառ ­Հայ­րա­պե­տի հո­վո­ւա­պե­տա­կան ծա­ռա­յու­թեան 20ա­մեա­կին նո­ւի­րո­ւած ձեռ­նարկ­նե­րու շար­քը սկսաւ ե­րի­տա­սար­դու­թեան հետ հան­դի­պու­մով Ուր­բաթ՝ 30 ­Սեպ­տեմ­բեր 2016ի ե­րե­կո­

յեան, Կ­լէն­տէյ­լի «­Սի­վիք» կեդ­րո­նին մէջ, ­Լոս Ան­ճե­լո­սի հայ դպրոց­նե­րու վար­ժա­րան­նե­րու ու­սա­նո­ղու­թեան, Հ.Մ.Ը.Մ.ի սկաուտ­նե­րու, ե­րի­տա­սար­դա­կան միու­թիւն­նե­րու եւ ­Կի­րակ­նօ­րեայ վար­ժա­րան­նե­րու ա­ւե­լի քան 1000 ե­րի­տա­սարդ-ե­րի­տա­սար­դու­հի­նե­րու ներ­կա­յու­թեան։ ­Ներ­կայ էին նաեւ միա­բան ու քա­հա­նայ հայ­րեր, Ազ­գա­յին ­Կեդ­րո­նա­կան ­Վար­չու­թեան ան­դամ­ներ, Ա­րեւմ­տեան ­Թե­մի Ազ­գա­յին ­Վար­չու­թեան ան­դամ­ներ եւ գա­ղու­թի կեան­քէն ներս գոր­ծող զա­նա­զան միու­թեանց ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ։

Հ.Մ.Ը.Մ.ի սկաուտ­նե­րուն ա­ռաջ­նոր­դու­թեամբ հայ­րա­պե­տա­կան թա­փօ­րը մուտք գոր­ծեց հայ ե­րի­տա­սարդ­նե­րով ո­ղո­ղո­ւած սրա­հը։
Հ.Մ.Ը.Մ.ի շե­փո­րա­խում­բը Ա­մե­րի­կա­յի եւ ­Հա­յաս­տա­նի քայ­լերգ­նե­րը հնչեց­նե­լէ ետք կա­տա­րուե­ցաւ բաց­ման խօս­քը։ Ա­պա հայ վար­ժա­րան­նե­րու, ­Կի­րակ­նօ­րեայ դպրոց­նե­րու եւ ե­կե­ղեց­ւոյ պա­տա­նե­կան միու­թեանց ու Հ.Մ.Ը.Մ.ի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը ի­րենց խօս­քե­րուն մէջ բա­րի գա­լուստ մաղ­թե­ցին ­Նո­րին Սր­բու­թեան եւ վեր ա­ռին ­Հա­յոց ­Հո­վո­ւա­պե­տին ա­ռաջ­նոր­դի, ղե­կա­վա­րի, միջ-ե­կե­ղե­ցա­կան գոր­ծի­չի, հայ մշա­կոյ­թի պա­հա­պա­նի եւ ­Հայ ­Դա­տի պաշտ­պա­նի ար­ժա­նիք­նե­րը։ Ա­պա՝ ­Հիւ­սի­սա­յին Ա­մե­րի­կա­յի Ա­րեւմ­տեան ­Թե­մի ա­ռաջ­նորդ ­Մու­շեղ Արք. ­Մար­տի­րո­սեան բա­րի գա­լուստ մաղ­թեց ­Նո­րին Սր­բու­թեան եւ բեմ հրա­ւի­րեց, որ­պէ­զի իր հայ­րա­պե­տա­կան խօս­քը փո­խան­ցէ։

­Նո­րին Սր­բու­թիւ­նը իր պատ­գա­մին մէջ շեշ­տեց, որ մենք կը գի­տակ­ցինք ներ­կայ աշ­խար­հի պար­տադ­րած դժո­ւա­րու­թիւն­նե­րուն, սա­կայն ի՛նչ ալ ըլ­լան պայ­ման­նե­րը, մենք պար­տա­ւո­րու­թիւ­նը ու­նինք հա­ւա­տա­րիմ մնա­լու մեր հո­գե­ւոր եւ ազ­գա­յին ար­ժէք­նե­րուն։ «­Հայ լե­զուն կա­րե­ւոր ազ­դակ մըն է մեր ինք­նու­թեան պահ­պան­ման։ ­Մեր դպրոց­նե­րը, միու­թիւն­նե­րը, բայց մա­նա­ւանդ մեր ըն­տա­նիք­նե­րը ջա­տա­գո­վը պէտք է ըլ­լան մեր մայ­րե­նիին ու ա­նոր պահ­պան­ման։ Այս ա­ռու­մով ա­ռանց­քա­յին է մեր ըն­տա­նիք­նե­րուն դե­րը»,- ը­սաւ Ա­րամ Ա. ­Կա­թո­ղի­կոս։ ­Նո­րին Սր­բու­թիւ­նը գնա­հա­տեց Ա­րեւմ­տեան ­Թե­մէն ներս գոր­ծող կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րը, դպրոց­նե­րը եւ միու­թիւն­նե­րը, ո­րոնք ե­կե­ղեց­ւոյ կող­քին լծո­ւած են հա­յա­պահ­պան­ման ու ազ­գա­պահ­պան­ման նո­ւի­րա­կան ա­ռա­քե­լու­թեան։

­Ներ­կայ ե­րի­տա­սարդ­նե­րը քրիս­տո­նէա­կան դաս­տիա­րա­կու­թեան, ինք­նու­թեան պահ­պան­ման, մեր ե­կե­ղեց­ւոյ ու սփիւռ­քէն ներս ա­նոր դե­րա­կա­տա­րու­թեան, ար­դի ար­հես­տա­գի­տու­թեան, ե­րի­տա­սարդ­նե­րը ազ­գա­յին-ե­կե­ղե­ցա­կան կեան­քին հետ կա­պո­ւած պա­հե­լու դժո­ւա­րու­թիւն­նե­րուն եւ ­Սի­սի պատ­մա­կան ­Կա­թո­ղի­կո­սա­րա­նի վե­րա­տի­րաց­ման դա­տին հետ առն­չու­թիւն ու­նե­ցող հար­ցադ­րում­ներ կա­տա­րե­ցին, ո­րոնց ­Նո­րին Սր­բու­թիւ­նը տո­ւաւ սպա­ռիչ պա­տաս­խան­ներ։
Ե­րի­տա­սար­դու­թեան հետ հան­դիպ­ման շա­հե­կան ե­րե­կոն փա­կո­ւե­ցաւ հայ­րա­պե­տա­կան օրհ­նու­թեամբ եւ «­Կի­լի­կիա»ի եր­գե­ցո­ղու­թեամբ։