­altՄիա­ցեալ ­Նա­հանգ­նե­րու ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար ­Ճան ­Քե­րի խոս­տո­վա­նած է, որ ա­ռայժմս ­Լեռ­նա­յին ­Ղա­րա­բա­ղի սա­ռե­ցո­ւած հա­կա­մար­տու­թեան կար­գա­ւոր­ման յստակ ճամ­բայ մը չի տես­ներ։ Ան այս հա­մո­զու­մը յայտ­նած է ­Սեպ­տեմ­բեր 29ի ե­րե­կո­յեան՝ ե­լոյթ ու­նե­

նա­լով «Էս­փըն» հիմ­նար­կին եւ «Աթ­լան­թիք» թեր­թին կող­մէ Ո­ւա­շինկ­թը­նի մէջ կա­յա­ցած տա­րե­կան հա­մա­ժո­ղո­վի ըն­թաց­քին:

Ա­մե­րի­կեան դի­ւա­նա­գի­տու­թեան ա­ռաջ­նա­հեր­թու­թիւն­նե­րուն նո­ւի­րո­ւած իր ե­լոյ­թին մէջ ­Քե­րի ընդգ­ծած է, որ ­Միա­ցեալ ­Նա­հանգ­նե­րը եր­բեք այն­քան ներգ­րա­ւո­ւած չեն ե­ղած մի­ջազ­գա­յին քա­ղա­քա­կա­նու­թեան մէջ, որ­քան է այ­սօր: «­Մենք շա­հագրգիռ ենք տա­րա­ծաշր­ջա­նի կա­յու­նու­թեամբ, ո­րով­հե­տեւ մենք պէտք է պայ­քա­րինք ծայ­րա­յե­ղա­կա­նու­թեան դէմ, եւ ո­րով­հե­տեւ մենք պէտք չէ ար­տօ­նենք, որ այդ եր­կի­րը (­Սու­րիան) փլու­զո­ւի ու բա­ժա­նո­ւի կտոր­նե­րու՝ բա­ցա­սա­բար ազ­դե­լով դրա­ցի եր­կիր­նե­րուն վրայ, նե­րա­ռեալ՝ մեր դաշ­նա­կից Իս­րա­յէ­լի, ­Յոր­դա­նա­նի եւ Ե­գիպ­տո­սի վրայ»,- պար­զա­բա­նած է ­Քե­րի:

Ան նաեւ անդ­րա­դար­ձած է Ի­րա­նի հիւ­լէա­կան ծրա­գի­րին շուրջ գո­յա­ցած հա­մա­ձայ­նու­թեան՝ դրո­ւա­տե­լով զայն։
Ի­րա­նեան բա­նակ­ցու­թիւն­նե­րուն հա­կադ­րե­լով ­Ղա­րա­բա­ղի հար­ցը՝ ­Քե­րի նշած է, որ Ար­ցա­խի պա­րա­գա­յին յստակ լու­ծում­ներ տա­կա­ւին չեն ու­րո­ւագ­ծո­ւիր:

«Այ­սօր աշ­խար­հին մէջ սա­ռե­ցո­ւած հա­կա­մար­տու­թիւն­ներ կան, օ­րի­նակ՝ ­Լեռ­նա­յին ­Ղա­րա­բա­ղը՝ Ատր­պէյ­ճա­նի եւ ­Հա­յաս­տա­նի մի­ջեւ, ո­րուն պա­րա­գա­յին, այս պա­հուն յստակ լու­ծում չի ու­րո­ւագ­ծո­ւիր, ո­րով­հե­տեւ ա­նոնց ա­ռաջ­նորդ­նե­րը պատ­րաստ չեն, եւ կող­մե­րուն մի­ջեւ առ­կայ է լա­րո­ւա­ծու­թիւն: Ա­սոնք բարդ հա­կա­մար­տու­թիւն­ներ են, սա­կայն կա­րե­լի է լուծ­ման ճա­նա­պարհ գտնել, ե­թէ մար­դիկ ո­րոշ ա­ռա­ջարկ­ներ ըն­դու­նին:

­Կը կար­ծեմ, որ իս­րա­յէ­լա­պա­ղես­տի­նեան հա­կա­մար­տու­թիւ­նը եւս այս հա­կա­մար­տու­թեանց շար­քին է: ­Մար­դիկ պէտք է պատ­րաստ ըլ­լան ըն­դու­նե­լու ո­րո­շա­կի լու­ծում­ներ»,- նշած է նա­խա­րա­րը: