altԱ­րեւմ­տեան Ա­մե­րի­կա­յի ­Հայ ­Դա­տի յանձ­նա­խում­բը ­Սեպ­տեմ­բեր 29ին հա­ղոր­դեց, որ կազ­մա­կեր­պու­թեան «Ար­դա­րու­թեան ­Ջա­տա­գով» մրցա­նա­կը պի­տի շնոր­հո­ւի մայ­րա­քա­ղաք Ո­ւա­շինկ­թը­նի մէջ շա­րու­նա­կա­բար հա­յու­թեան նե­ցուկ կանգ­նող քոնկ­րե­սա­կան Պ­րետ ­Շըր­մը­

նին, ­Կի­րա­կի, ­Հոկ­տեմ­բեր 16ին կա­յա­նա­լիք ­Հայ ­Դա­տի տա­րե­կան ձեռ­նար­կին ըն­թաց­քին, որ տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ «Ո­ւես­թին ­Պո­նա­վեն­չըր» պան­դո­կին մէջ:

«­Քոնկ­րե­սա­կան Պ­րետ ­Շըր­մըն վեր­ջին 20 տա­րի­նե­րուն հան­դի­սա­ցած է հա­յու­թեան ա­մե­նավս­տա­հե­լի գոր­ծա­կից­նե­րէն մէ­կը ­Քոնկ­րե­սին մէջ՝ նպաս­տե­լով ­Հայ ­Դա­տի ջա­տա­գով­ման գոր­ծին։ Ան մօ­տէն ծա­նօթ է ­Մեր­ձա­ւոր Ա­րե­ւել­քի եւ ­Կով­կա­սի աշ­խար­հա­քա­ղա­քա­կան հար­ցե­րուն եւ նո­ւի­րո­ւած է ար­դա­րու­թիւն ա­պա­հո­վե­լու ջան­քե­րուն», կը յայտ­նէ Ա­րեւմտեան Ա­մե­րի­կա­յի ­Հայ ­Դա­տի յանձ­նա­խում­բի ա­տե­նա­պետ ­Նո­րա ­Յով­սէ­փեան։

Ա­ռա­ջին ան­գամ 1996ին ­Քոնկ­րե­սի ան­դամ ընտ­րո­ւած ­Շըր­մըն նե­ցուկ կանգ­նած է ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան ճա­մաչ­ման, Ար­ցա­խի ան­կա­խու­թեան, ­Հա­յաս­տան-­Միա­ցեալ ­Նա­հանգ­ներ յա­րա­բե­րու­թեանց բա­րե­լաւ­ման, ­Հա­յաս­տա­նի եւ Ար­ցա­խի օ­ժան­դա­կու­թեան, ինչ­պէս նաեւ ­Մի­ջին Ա­րե­ւել­քի հա­յու­թեան մար­դա­սի­րա­կան օ­ժան­դա­կու­թիւն ա­պա­հո­վե­լու աշ­խա­տանք­նե­րուն։
­Շըր­մըն, որ ծնած եւ հա­սակ նե­տած է ­Հա­րա­ւա­յին ­Քա­լի­ֆոր­նիոյ մէջ, բարձ­րաս­տի­ճան ան­դամ է ­Ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րու տան Ար­տա­քին յա­րա­բե­րու­թեանց յանձ­նա­խում­բին։