altԱր­ժան­թի­նի մայ­րա­քա­ղաք ­Պո­ւէ­նոս Այ­րէ­սի քա­ղա­քա­պե­տա­կան խոր­հուր­դը միա­ցած է ­Հա­յաս­տա­նի ան­կա­խու­թեան վե­րա­կանգն­ման

25ա­մեա­կի տօ­նա­կա­տա­րու­թիւն­նե­րուն: Prensa Armenia գոր­ծա­կա­լու­թեան տե­ղե­կու­թիւն­նե­րով՝ այս ա­ռի­թով քա­ղա­քաա­պե­տա­կան խոր­հուր­դը ըն­դու­նած է բա­նա­ձեւ մը:

­Բա­նա­ձե­ւին նա­խա­գի­ծը ա­ռա­ջար­կած է ­Պո­ւէ­նոս Այ­րէ­սի քա­ղա­քա­պե­տա­կան խոր­հուր­դի ան­դամ ­Կուս­տա­ւօ ­Վե­րան, որ այս տա­րո­ւան ­Յու­նի­սին ար­ժան­թի­նեան պա­տո­ւի­րա­կու­թեան կազ­մով այ­ցե­լած է ­Հա­յաս­տան` մաս­նակ­ցե­լու Ֆ­րան­չիս­կոս ­Պա­պի այ­ցի ծի­րէն ներս ձեռ­նարկ­նե­րուն: