­­­­altՎեր­ջերս Ֆ­րան­սա­յի մէջ նշա­նա­կո­ւած է Microsoft-ի նոր ղե­կա­վար: Այժմ ըն­կե­րու­թեան ֆրան­սա­կան մաս­նա­ճիւ­ղը կը ղե­կա­վա­րէ հա­յազ­գի ­­­­Վա­հէ ­­­­Թո­րո­սեա­նը:

 Le Point ամ­սագ­րին ան հար­ցազ­րոյց մը տո­ւած է` մաս­նա­ւո­րա­պէս խօ­սե­լով Microsoft-ի սմարթ­ֆոն­նե­րու ա­պա­գա­յի մա­սին: ­­­­Նո­րան­շա­նակ տնօ­րէ­նը հաս­տա­տած է, որ ըն­կե­րու­թիւ­նը քա­նի մը տա­րիով հե­ռա­ցած է սմարթ­ֆոն­նե­րու շու­կա­յէն եւ այ­սու­հե­տեւ հիմ­նա­կան ու­շադ­րու­թիւ­նը պի­տի ուղ­ղէ հա­ւա­քա­կան հա­տո­ւա­ծին, կը գրէ ittrend.am-ը:

Microsoft Ֆ­րան­սա­յի ղե­կա­վա­րը նշած է, որ մօ­տա­կայ տա­րի­նե­րուն չ­­­­՛ար­ժեր սպա­սել Microsoft-ի կող­մէ թո­ղար­կո­ւե­լիք նոր սմարթ­ֆոն­նե­րու:

­­­­Սա­կայն ա­սի­կա պի­տի չանդ­րա­դառ­նայ Windows 10 Mobile- վրայ, ա­նի­կա պի­տի շա­րու­նա­կուի նոյն կեր­պով մշա­կո­ւիլ ու թար­մա­ցո­ւիլ: ­­­­Վա­հէ ­­­­Թո­րո­սեա­նը Microsoft-ի մէջ կ­­­­՛աշ­խա­տի 1992-էն, այս ըն­թաց­քին վա­րած է տար­բեր պաշ­տօն­ներ: