­altԹուր­քիոյ մէջ մեծ աղ­մուկ յա­ռա­ջա­ցու­ցած են ­Քո­սո­վո­յի դպրոց­նե­րուն բաժ­նուած քար­տէս­նե­րը, ուր ­Հա­յաս­տա­նը ներ­կա­յա­ցո­ւած է հին սահ­ման­նե­րով,- կը գրէ News.am։

Թր­քա­կան Milliyetի փո­խանց­մամբ` խայ­տա­ռա­կու­թեան ա­ռիթ դար­ձած դպրո­ցա­կան ու­սում­նա­կան քար­տէս­նե­րը ­Քո­սո­վո­յի դպրոց­նե­րուն բաժ­նած են քա­նի մը ըն­կե­րու­թիւն­ներ, ո­րոնք նշած են, թէ քար­տէս­նե­րը ստա­ցած են Ալ­պա­նիա­յէն:

­Թուր­քե­րուն զայ­րա­ցու­ցած է այն, որ քար­տէ­սին մէջ ­Վա­նը, ­Կար­սը, ­Մու­շը, Էրզ­րու­մը եւ ­Քիւր­տիս­տա­նը նե­րա­ռո­ւած են ­Հա­յաս­տա­նի կազ­մին մէջ: