­altԿե­սա­րիոյ (թրք. ­Քայ­սե­րի) մէջ սկսած են ­Սուրբ Աս­տո­ւա­ծա­ծին ե­կե­ղեց­ւոյ վե­րա­կանգն­ման աշ­խա­տանք­նե­րը: Ե­կե­ղե­ցին գրե­թէ 40 տա­րի օգ­տա­գոր­ծո­ւած է իբ­րեւ մար­զա­դահ­լիճ, իսկ այ­սու­հե­տեւ իր դռնե­րը իբ­րեւ գրա­դա­րան պի­տի բա­նայ, կը հա­ղոր­դէ Yerkir.am:

­Կե­սա­րիոյ ­Սուրբ Աս­տո­ւա­ծա­ծին ե­կե­ղեց­ւոյ վե­րա­կանգն­ման աշ­խա­տանք­նե­րը կ­՛ի­րա­կա­նա­ցո­ւին ­Կե­սա­րիոյ քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նին կող­մէ:

Գ­րա­դա­րա­նը պի­տի ու­նե­նայ մաս­նա­գի­տա­կան գրա­կա­նու­թիւն` մօ­տա­ւո­րա­պէս 50 հա­զար գիրք եւ հնա­րա­ւո­րու­թիւն պի­տի տայ ինչ­պէս ան­հատ­նե­րու, այն­պէս ալ խում­բե­րու աշ­խա­տե­լու գրա­դա­րա­նի տա­րած­քին մէջ: ­Պի­տի ու­նե­նայ նաեւ ե­լեկտ­րո­նա­յին գիր­քե­րու եւ փաս­տա­թուղ­թե­րու բա­ժին: Գ­րա­դա­րա­նին կից պի­տի գոր­ծէ սրճա­րան-գրա­դա­րան:

­Վե­րա­կանգն­ման աշ­խա­տանք­նե­րու ա­ւար­տէն ետք, գրա­դա­րա­նը կը նա­խա­տե­սո­ւի բա­նալ 2017 թո­ւա­կա­նի աշ­նան: Եր­կար տա­րի­ներ իբ­րեւ մար­զա­դահ­լիճ օգ­տա­գոր­ծո­ւող ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ, իր կրօ­նա­կան ա­րա­րո­ղու­թիւն­նե­րը ի­րա­կա­նաց­նե­լու հա­մար, ­Կե­սա­րիոյ բո­ղո­քա­կան հա­մայն­քը դի­մած էր ­Կե­սա­րիոյ քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նին, սա­կայն մեր­ժում ստա­ցած էր: