­altԳեր­մա­նա­կան «Der Spiegel» պար­բե­րա­կա­նը ­Թուր­քիոյ նո­ւի­րո­ւած յա­տուկ թիւ մը հրա­տա­րա­կած է: Թրքա­կան «memurlar.net» լրա­տո­ւա­կայ­քի հա­մա­ձայն` յայտ­նի թեր­թին նոր թի­ւին բո­վան­դա­կու­թիւ­նը «հա­կաթրքա­կան» բնոյթ ու­նի:

­Թեր­թի առ­ջե­ւի կող­քին վրայ տեղ գտած են ­Թուր­քիոյ նա­խա­գահ ­Ռե­ճեփ ­Թա­յիփ Էր­դո­ղա­նի լու­սան­կա­րը եւ ­Թուր­քիոյ դրօ­շը:
Իսկ ա­նոր առ­ջե­ւը մզկի­թի պատ­կեր է, ո­րուն մի­նա­րէ­նե­րը պատ­կե­րո­ւած են թռիչ­քի պատ­րաս­տո­ւող հրթիռ­նե­րու տես­քով եւ, ըստ թրքա­կան կայ­քին, կը խորհր­դան­շեն «իս­լա­մա­կա­նու­թեան վե­րել­քը»: Կող­քին վրայ տեղ գտած է նաեւ ­Թուր­քիոյ վե­րա­բե­րող «Եր­կիր, որ կը կորսնց­նէ ա­զա­տու­թիւ­նը» բնու­թա­գի­րը:

­Գեր­մա­նա­կան «Die Welt» թեր­թը անդ­րա­դար­ձած է պոլ­սա­հայ լրագ­րող եւ հա­սա­րա­կա­կան գոր­ծիչ Հ­րանդ ­Տին­քի սպա­նու­թեան: