­altՄի­ջին Ա­րե­ւել­քի Ե­կե­ղե­ցի­նե­րու ­Խոր­հուր­դի (Մ.Ա.Ե.Խ.) 11րդ ­հա­մա­ժո­ղո­վի նիս­տե­րուն յա­տուկ անդ­րա­դարձ ե­ղաւ հայ ժո­ղո­վուր­դին ու Օս­մա­նեան ­Կայս­րու­թեան սահ­ման­նե­րէն ներս ապ­րող այլ քրիս­տո­նեայ հա­մայնք­նե­րու դէմ գոր­ծադրուած ցե­ղաս­պա­նու­թիւն­նե­

րուն:

Ա­րամ Ա. ­Վե­հա­փառ յի­շե­ցուց հա­մա­ժո­ղո­վի մաս­նա­կից­նե­րուն, թէ ներ­կայ ­Թուր­քիոյ ­Հան­րա­պե­տու­թիւ­նը, որ ժա­ռան­գորդն է Օս­մա­նեան թուրք ­Կայս­րու­թեան, ոչ միայն չի ստանձ­ներ իր նախ­նի­նե­րուն կող­մէ կա­տա­րո­ւած ցե­ղաս­պա­նու­թիւն­նե­րուն պա­տաս­խա­նա­տո­ւու­թիւ­նը, այլ նաեւ կը շա­րու­նա­կէ նոյն ո­ճով ու քա­ղա­քա­կա­նու­թեամբ գոր­ծել ­Մի­ջին Ա­րե­ւել­քէն ներս եւ ա­մէն ճիգ կը թա­փէ մաս­նա­տե­լու մեր ըն­կե­րու­թիւ­նը:
«­Մեր օ­րե­րուն, ­Սու­րիոյ եւ Ի­րա­քի մէջ կա­տա­րո­ւող ցե­ղաս­պա­նու­թիւն­նե­րը կը հրահ­րո­ւին 100 տա­րի ա­ռաջ հայ ժո­ղո­վուր­դին ու ­Մի­ջին Ա­րե­ւել­քի քրիս­տո­նէու­թեան դէմ ցե­ղաս­պա­նու­թիւն գոր­ծած եւ ան­պա­տիժ մնա­ցած Օս­մա­նեան թուրք ­Կայս­րու­թեան ժա­ռան­գորդ­նե­րուն կող­մէ»,- շեշ­տեց Ա­րամ Ա. ­Կա­թո­ղի­կոս։

­Հա­մա­ժո­ղո­վի մաս­նա­կից­նե­րը ժո­ղո­վի փակ­ման յայ­տա­րա­րու­թեան մէջ յա­տուկ տեղ տուին հայ ժո­ղո­վուր­դին եւ ­Մի­ջին Ա­րե­ւել­քի քրիս­տո­նեա­նե­րուն դէմ 100 տա­րի ա­ռաջ գոր­ծադ­րո­ւած ցե­ղաս­պա­նու­թեանց։
«­Հա­մա­ժո­ղո­վը բա­ցար­ձա­կա­պէս կը մեր­ժէ ա­մէն տե­սա­կի ծայ­րա­յե­ղա­կա­նու­թիւն, ա­հա­բեկ­չու­թիւն ու ժխտո­ղա­կա­նու­թիւն եւ կը դա­տա­պար­տէ Օս­մա­նեան թուրք ­Կայս­րու­թեան կող­մէ հայ, ա­սո­րի, քաղ­դէա­ցի ու յոյն ժո­ղո­վուրդ­նե­րուն եւ ­Լեռ­նա­լի­բա­նա­նի քրիս­տո­նէու­թեան դէմ գոր­ծադ­րո­ւած 1915 թո­ւա­կա­նի ­Ցե­ղաս­պա­նու­թիւ­նը, ա­նոնց ի­րենց պա­պե­րու հո­ղե­րէն ար­մա­տա­խիլ ը­նելն ու տե­ղա­հա­նու­մը:

­Հա­մա­ժո­ղո­վը կը հաս­տա­տէ խա­ղաղ հա­մա­կե­ցու­թեան կա­րե­լիու­թիւն­նե­րու ստեղծ­ման կա­րե­ւո­րու­թիւ­նը եւ գաղ­թա­կան­նե­րու տուն դար­ձի ա­պա­հով­ման անհ­րա­ժեշ­տու­թիւ­նը: ­Հա­մա­ժո­ղո­վը կ­՛ա­ռա­ջար­կէ, որ նո­րըն­տիր գոր­ծա­դիր վար­չու­թիւ­նը հո­գե­ւոր պե­տե­րէ կազ­մո­ւած պա­տո­ւի­րա­կու­թիւն մը կազ­մէ, որ­պէս­զի ան քրիս­տո­նեայ թէ իս­լամ կրօ­նա­կան կա­րե­ւոր կեդ­րոն­ներ, ինչ­պէս նաեւ մի­ջազ­գա­յին քա­ղա­քա­կա­նու­թեան մէջ դե­րա­կա­տա­րու­թիւն ու­նե­ցող պե­տու­թիւն­ներ այ­ցե­լէ, բա­ցատ­րե­լու հա­մար ­Մի­ջին Ա­րե­ւել­քի քրիս­տո­նեա­նե­րուն վի­ճա­կը, եւ փորձ կա­տա­րէ մնա­յուն լու­ծում­ներ գտնե­լու», ը­սո­ւած է յայ­տա­րա­րու­թեան մէջ: