­altՅոր­դա­նա­նի մայ­րա­քա­ղաք Ամ­մա­նի մէջ գու­մա­րո­ւած ­Մի­ջին Ա­րե­ւել­քի Ե­կե­ղե­ցի­նե­րու ­Խոր­հուր­դի (Մ.Ա.Ե.Խ.) հա­մա­ժո­ղո­վը` բարձ­րօ­րէն գնա­հա­տե­լով Ա­րամ Ա. ­Կա­թո­ղի­կո­սի ներդ­րու­մը միջ-ե­կե­ղե­ցա­կան շար­ժու­մին մէջ ընդ­հան­րա­պէս եւ ­Մի­ջին Ա­րե­ւել­քի Ե­կե­ղե­ցի­նե­րու ­Խոր­հուր­դին մէջ

մաս­նա­ւո­րա­պէս, ­Վե­հա­փառ ­Հայ­րա­պե­տին ընտ­րեց Մ.Ա.Ե.Խ.ի պա­տո­ւոյ նա­խա­գահ: ­Վե­հա­փառ ­Հայ­րա­պե­տը՝ խօսք առ­նե­լով, գնա­հա­տեց հա­մա­ժո­ղո­վին աշ­խա­տանք­նե­րը, շնոր­հա­կա­լու­թիւն յայտ­նեց իր ան­ձին նկատ­մամբ ցու­ցա­բե­րո­ւած վստա­հու­թեան հա­մար եւ շեշ­տեց, որ ինք յանձ­նա­ռու կը մնայ իր նպաս­տը բե­րե­լու միջ-ե­կե­ղե­ցա­կան շար­ժու­մի զար­գաց­ման:

­Մի­ջին Ա­րե­ւել­քի Ե­կե­ղե­ցի­նե­րու ­Խոր­հուր­դի հա­մա­ժո­ղո­վը՝ շա­րու­նա­կե­լով իր աշ­խա­տանք­նե­րը, կա­տա­րեց ­Գոր­ծա­դիր ­Վար­չու­թեան ընտ­րու­թիւ­նը: ­Հա­մա­ժո­ղո­վին մաս­նակ­ցող ­Մե­ծի ­Տանն ­Կի­լի­կիոյ կա­թո­ղի­կո­սու­թեան պա­տո­ւի­րա­կու­թեան ան­դամ­նե­րէն ­Սե­պուհ Արք. ­Սար­գի­սեան եւ ­Յու­սիկ Ծ. Վրդ. ­Մար­տի­րո­սեան ընտ­րո­ւե­ցան ­Գոր­ծա­դիր ­Վար­չու­թեան ան­դամ­ներ, իսկ դոկտ. ­Ժան ­Սալ­մա­նեան` անձ­նա­փո­խա­նորդ: ­Գոր­ծա­դիր ­Վար­չու­թիւ­նը յա­ռա­ջի­կայ չորս տա­րի­նե­րու ըն­թաց­քին, մին­չեւ յա­ջորդ հա­մա­ժո­ղով, կը ծրագ­րէ խոր­հուր­դի աշ­խա­տանք­նե­րը եւ կը փոր­ձէ ի­րա­գոր­ծել հա­մա­ժո­ղո­վէն բխած ա­ռա­ջարկ­նե­րը:

­Գոր­ծա­դիր ­Վար­չու­թիւ­նը կը կազ­մո­ւի ե­կե­ղե­ցա­կան չորս ըն­տա­նիք­նե­րու (ուղ­ղա­փառ՝ ոչ-քաղ­կե­դո­նա­կան, ա­րե­ւե­լեան ուղ­ղա­փառ, ա­ւե­տա­րա­նա­կան եւ կա­թո­ղի­կէ) քսան­չորս ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րէ: Ն­շենք, որ ­Մե­ծի ­Տանն ­Կի­լի­կիոյ ­Կա­թո­ղի­կո­սու­թիւ­նը ­Մի­ջին Ա­րե­ւել­քի Ե­կե­ղե­ցի­նե­րու ­Խոր­հուր­դի կազ­մու­թե­նէն ի վեր (1974) գոր­ծօն մաս­նակ­ցու­թիւն կը բե­րէ խոր­հուր­դի աշ­խա­տանք­նե­րուն:
­Վեր­ջա­պէս, հա­մա­ժո­ղո­վը յա­ռա­ջի­կայ չորս տա­րի­նե­րու ­Խոր­հուր­դի ընդ­հա­նուր քար­տու­ղա­րի պաշ­տօ­նին հա­մար ընտ­րեց հայր ­Մի­շէլ ­Ժա­լը­խը: