altԱ­րամ Ա. ­Վե­հա­փառ ­Հայ­րա­պե­տը, Ամ­մա­նի մէջ տե­ղի ու­նե­ցող ­Մի­ջին Ա­րե­ւել­քի Ե­կե­ղե­ցի­նե­րու ­Խոր­հուր­դի 11րդ ­հա­մա­ժո­ղո­վին մաս­նակ­ցող հո­գե­ւոր պե­տե­րուն հետ միա­սին, ­Չո­րեք­շաբ­թի՝ 7 ­Սեպ­տեմ­բեր 2016ի կէ­սօ­րին, հան­դի­պում ու­նե­ցաւ ­Յոր­դա­նա­նի Ապ­տալ­լա

Բ. թա­գա­ւո­րին հետ, Ալ ­Հիւ­սէյ­նի­յա թա­գա­ւո­րա­կան պա­լա­տին մէջ: ­Կարճ հան­դի­պու­մէն ետք, ներ­կա­նե­րը ճա­շի հիւ­րը ե­ղան ­Յոր­դա­նա­նի թա­գա­ւո­րին:

Ճաշ­կե­րոյ­թին սկիզ­բը խօսք առ­նե­լով` Ապ­տալ­լա թա­գա­ւոր ող­ջու­նեց հա­մա­ժո­ղո­վին գու­մա­րու­մը Ամ­մա­նի մէջ եւ անդ­րա­դար­ձաւ ­Մի­ջին Ա­րե­ւել­քի դի­մագրա­ւած դժուա­րու­թիւն­նե­րուն ու կա­րե­ւո­րու­թեամբ ընդգծեց շրջա­նին մէջ քրիս­տո­նէա­կան ներ­կա­յու­թեան պահ­պան­ման անհ­րա­ժեշ­տու­թիւ­նը: ­Թա­գա­ւո­րին խօս­քէն ետք, յա­ջոր­դա­բար խօսք ա­ռին ներ­կայ հինգ պատ­րիարք­ներ, ո­րոնք անդ­րա­դար­ձան յատ­կա­պէս ­Սու­րիոյ եւ Ի­րա­քի մէջ քրիս­տո­նեա­նե­րու դժո­ւա­րու­թիւն­նե­րուն ու մա­նա­ւանդ ար­տա­գաղ­թին: ­Խօսք ա­ռաւ նաեւ ­Վե­հա­փառ ­Հայ­րա­պե­տը եւ ը­սաւ.- «Ո՛չ միայն քրիս­տո­նեայ հա­մայնք­նե­րը, այլ նաեւ ­Մի­ջին Ա­րե­ւել­քը իր պատ­մու­թեան ճա­կա­տագ­րա­կան մէկ հանգ­րուա­նը կ­՛ապ­րին»:

Ա­պա՝ ­Վե­հա­փառ ­Հայ­րա­պե­տը անդ­րա­դա­ձաւ եր­կու կէ­տե­րու.- «Ա.) Կ­րօն­նե­րու եւ մշա­կոյթ­նե­րու գո­յակ­ցու­թիւ­նը կը գտնո­ւի լուրջ մար­տահ­րա­ւէր­նե­րու դի­մաց` նկա­տի ու­նե­նա­լով ծայ­րա­յե­ղա­կան շար­ժում­նե­րու ա­ճը եւ տա­րա­ծու­մը, ե­րե­ւոյթ մը՝ որ միայն ­Մի­ջին Ա­րե­ւել­քին յա­տուկ չէ, այլ նաեւ ամ­բողջ ա­րեւմ­տեան աշ­խար­հին: Բ.) Ա­հա­բեկ­չու­թիւ­նը դար­ձեալ միայն ­Մի­ջին Ա­րե­ւել­քին առն­չուած ե­րե­ւոյթ մը չէ, այլ նաեւ` հա­մա­մարդ­կա­յին է: ­Հե­տե­ւա­բար, պե­տու­թիւն­ներ, կրօն­ներ եւ ոչ-կա­ռավա­րա­կան կազ­մա­կեր­պու­թիւն­ներ միա­ցեալ ու հա­ւա­քա­կան ու­ժով պէտք է ար­մա­տա­խիլ ը­նեն այս չա­րի­քը ըն­կե­րու­թեան կեան­քին մէջ: ­Յա­ճախ մենք ախ­տան­շան­նե­րը յաղ­թա­հա­րե­լու մա­սին կը մտա­ծենք` մոռ­նա­լով ա­նոնց տուն տո­ւող պատ­ճառ­նե­րը»:

Իր խօս­քի եզ­րա­փա­կիչ բա­ժի­նին մէջ, Ա­րամ Ա. ­Կա­թո­ղի­կոս նշեց, որ քրիս­տո­նեայ ե­կե­ղե­ցի­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րուն հան­դի­պու­մը Ամ­մա­նի մէջ եր­կու պատ­գամ կը փո­խան­ցէ աշ­խար­հին` ա.) Ք­րիս­տո­նէու­թիւ­նը կա­պո­ւած կը մնայ ­Մի­ջին Ա­րե­ւել­քին, հա­կա­ռակ ա­մէն տե­սակ դժո­ւա­րու­թիւն­նե­րուն եւ բ.) հա­մաշ­խար­հայ­նա­ցած աշ­խար­հին մէջ մշա­կոյթ­նե­րու ու կրօն­նե­րու հա­մա­կե­ցու­թիւ­նը հարս­տա­ցու­ցիչ ե­րե­ւոյթ մըն է:

­Յայտ­նենք, որ հո­գե­ւոր պե­տե­րուն կող­մէ ար­տա­սա­նո­ւած խօս­քե­րուն ա­ռանձ­նա­բար պա­տաս­խա­նեց Ապ­տալ­լա Բ. թա­գա­ւոր:
Օր մը ա­ռաջ, ­Յոր­դա­նա­նի թա­գա­ւո­րին հօ­րեղ­բօր որ­դին` Իշ­խան ­Ղա­զի, ներ­կայ գտնո­ւե­ցաւ ­Մի­ջին Ա­րե­ւել­քի Ե­կե­ղե­ցի­նե­րու ­Խոր­հուր­դի հա­մա­ժո­ղո­վին մաս­նակ­ցող հո­գե­ւոր պե­տե­րուն ու մաս­նա­կից­նե­րուն ի պա­տիւ տրո­ւած պաշ­տօ­նա­կան ընթ­րի­քին եւ իր խօս­քը ուղ­ղեց ներ­կա­նե­րուն` իր կար­գին շեշ­տե­լով քրիս­տո­նեայ-իս­լամ հա­մա­կե­ցու­թեան կա­րե­ւո­րու­թիւ­նը: