Ե­րեք­շաբ­թի՝ 6 ­Սեպ­տեմ­բեր 2016ին, ­Յոր­դա­նա­նի մայ­րա­քա­ղաք Ամ­մա­նի մէջ, կրօ­նա­կան յա­տուկ ա­րա­րո­ղու­թեամբ սկսաւ ­Մի­ջին Ա­րե­ւել­քի Ե­կե­ղե­ցի­նե­րու խոր­հուր­դի 11րդ ­հա­մա­ժո­ղո­վը: Ա­րամ Ա. Կա­թո­ղի­կո­սի բնո­րո­շու­մով՝ ներ­կայ հա­ւա­քը պատ­մա­կան կա­ րե­լի է նկա­տել հե­տե­ւեալ պատ­ճառ­նե­րով.

ա) ­Մի­ջին Ա­րե­ւել­քի պատ­մու­թեան տագ­նա­պա­լից այս օ­րե­րուն, շրջա­նի բո­լոր ե­կե­ղե­ցի­նե­րու բարձ­րաս­տի­ճան ե­կե­ղե­ցա­կան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րուն հան­դի­պու­մը նշա­նա­կա­լից ե­րե­ւոյթ մըն է:

բ) Ա­ռա­ջին ան­գամ ըլ­լա­լով ե­կե­ղե­ցի­նե­րու պատ­րիարք­ներ, պա­տո­ւի­րա­կու­թիւն­նե­րու կող­քին, իրենց գոր­ծօն մաս­նակ­ցու­թիւ­նը կը բե­րեն յի­շեալ հա­մա­ժո­ղո­վին:

գ) ­Խոր­հուր­դի պատ­մու­թեան մէջ ա­ռա­ջին ան­գամ ըլ­լա­լով՝ մեծ թի­ւով պա­տո­ւի­րակ­ներ եւ հիւ­րեր մաս­նա­կից կը դառ­նան հա­մա­ժո­ղո­վին:

­Հա­մա­ժո­ղո­վի ա­ռա­ջին նիս­տին, ո­րուն նաեւ ներ­կայ գտնո­ւե­ցան միջ- ե­կե­ղե­ցա­կան հիւ­րեր եւ քա­ղա­քա­կան անձ­նա­ւո­րու­թիւն­ներ, յա­ջոր­դա­բար խօսք ա­ռին ներ­կայ պատ­րիարք­նե­րը, ո­րոնք կա­րե­ւո­րու­թեամբ շեշ­տե­ցին ե­կե­ղե­ցի­նե­րու ա­ռա­քե­լու­թեան եւ վկա­յու­թեան նոր մղում տա­լու հրա­մա­յա­կա­նը՝ ­Մի­ջին Ա­րե­ւել­քի ներ­կայ դժո­ւար պայ­ման­նե­րուն մէջ:

­Վե­հա­փառ հայ­րա­պե­տը, որ ՄԱԵ­Խի նա­խա­գահ­նե­րէն մէկն է, հա­մա­ժո­ղո­վին կա­րե­ւո­րու­թիւ­նը բնո­րո­շեց ե­րեք բա­ռե­րով՝ փա­ռա­բա­նու­թիւն, ար­ժե­ւո­րում եւ յանձ­նա­ռու­թիւն: ­Վե­հա­փա­ռը իր պատ­գա­մին մէջ ը­սաւ.- Ա­ռա­ջին հեր­թին մենք Աս­տու­ծոյ փառք պէտք է տանք, որ հա­կա­ռակ մեր՝ ­Մի­ջին Ա­րե­ւել­քի քրիս­տո­նէու­թեան դի­մագ­րա­ւած առ­կայ տագ­նա­պա­լից պայ­ման­նե­րուն, կրցանք միա­սին ըլ­լալ, մեր միաս­նա­կա­նու­թիւ­նը ար­տա­յայ­տել, ինչ­պէս նաեւ մեր կա­տա­րած ծա­ռա­յա­կան ա­ռա­քե­լու­թիւ­նը ար­ժե­ւո­րել:

­Հա­մա­ժո­ղո­վը նաեւ ա­ռիթ է, անց­նող տա­րի­նե­րու ­Խոր­հուր­դին կա­տա­րած աշ­խա­տան­քը լու­սար­ձա­կի տակ բե­րե­լու, ի­րա­պաշտ ար­ժե­ւո­րու­մը կա­տա­րե­լու եւ ա­պա­գա­յի գործ­նա­կան ծրա­գիր­ներ մշա­կե­լու» ընդգ­ծեց վե­հա­փառ հայ­րա­պե­տը:

Եւ վեր­ջա­պէս, Ա­րամ Ա. Կա­թո­ղի­կոս յի­շե­ցուց, որ հա­մա­ժո­ղո­վը մար­տահրա­ւէր մըն է ուղ­ղո­ւած բո­լոր ե­կե­ղե­ցի­նե­րուն՝ վե­րա­նո­րո­գե­լու աս­տո­ւա­ծա­տուր ա­ռա­քե­լու­թեան ի­րենց յանձ­նա­ռու­թիւ­նը:

­Բաց­ման նիս­տէն ետք ժո­ղո­վը սկսաւ իր աշ­խա­տանք­նե­րուն, նշա­նա­կո­ւե­ցան են­թա­յանձ­նա­խում­բեր՝ ­Մե­ծի ­Տանն ­Կի­լի­կիոյ Կա­թո­ղի­կո­սու­թեան պա­տո­ւի­րա­կու­թեան բո­լոր ան­դամ­նե­րը նշա­նա­կո­ւե­ցան յանձ­նա­խում­բե­րու ան­դամ­ներ: Ա­պա՝ ժո­ղո­վը լսեց ընդ­հա­նուր քար­տու­ղա­րին զե­կոյ­ցը եւ կա­տա­րեց քննար­կում­ներ: