altԹր­քա­կան «­Սիւ­ճէ» թեր­թի սիւ­նա­կա­գիր ­Ճան Ա­թաք­լը, Օ­գոս­տոս 31ին հրա­պա­րա­կած իր յօ­դո­ւա­ծով, անդ­րա­դար­ձած է ­Ռու­սիոյ մէջ վեր­ջերս տե­ղի ու­նե­ցած ­Փու­թին-Էր­տո­ղան հան­դիպ­ման՝ ներ­կա­յաց­նե­լով ու­շագ­րաւ ման­րա­մաս­նու­թիւն­ներ: ­Սիւ­նա­կա­գի­րը կը գրէ, որ

­Ռու­սիոյ նա­խա­գա­հը ­Թուր­քիոյ նա­խա­գա­հին ա­ռա­ջադ­րած է 7 կա­րե­ւոր նա­խա­պայ­ման­ներ, ո­րոնց լուծ­ման պա­րա­գա­յին երկ­կողմ յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րը վերջ­նա­կա­նա­պէս պի­տի կար­գա­ւո­րո­ւին: Ըստ Ա­թաք­լըի՝ ա­ռա­ջարկ­նե­րը հե­տե­ւեալ­ներն են.-

1) ­Սու­րիոյ նկատ­մամբ ձեր վա­րած քա­ղա­քա­կա­նու­թիւ­նը ի սկզբա­նէ սխալ ըն­թա­ցած է: ­Մենք Ա­սա­տը կը պաշտ­պա­նենք, դուք ալ ձեր յա­մա­ռու­թե­նէն հրա­ժա­րե­ցէք եւ ճանչ­ցէք Ա­սա­տին օ­րի­նա­կա­նու­թիւ­նը:

2) ­Ղա­րա­բա­ղը մե­զի հա­մար շատ կա­րե­ւոր է: ­Գի­տենք նաեւ, որ ձե­զի հա­մար ալ՝ Ատր­պէյ­ճա­նի պատ­ճա­ռով՝ կա­րե­ւոր է, սա­կայն այս հար­ցին մէջ զսպուա­ծու­թիւն ցու­ցա­բե­րե­ցէք: Այս խնդի­րը լուծ­ման կա­րիք ու­նի: ­Մե­զի հա­կա­ռա­կե­լով՝ խնդի­րը լու­ծե­լու փո­խա­րէն ա­ւե­լի՛ կը բար­դաց­նէք:

3) Խ­րի­մի հար­ցով կը պաշտ­պա­նէք մե­զի դէմ ի­րա­կա­նա­ցո­ւող քայ­լե­րը։ ­Նոյ­նը կ­՛ը­նէք ­Կով­կա­սի ո­րոշ եր­կիր­նե­րու մէջ: Ս­խա՛լ է։ Ն­ման քայ­լեր կը խո­չըն­դո­տեն յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րուն բնա­կա­նա­ցու­մը:

4) ­Մենք գի­տենք, որ ձեր գոր­ծա­կալ­նե­րը ­Կեդ­րո­նա­կան Ա­սիոյ մէջ աշ­խա­տանք­ներ կ­՛ի­րա­կա­նաց­նեն՝ փոր­ձե­լով տա­րա­ծաշրջա­նի ժո­ղո­վուրդ­նե­րը մե­զի դէմ լա­րել: ­Վերջ տո­ւէ՛ք այս ըն­թաց­քին:

5) ­Մինչ ­Սու­րիոյ մէջ միակ վտան­գը «Իս­լա­մա­կան ­Պե­տու­թիւն» ա­հա­բեկ­չա­կան կազ­մա­կեր­պու­թիւնն է, դուք ու­շադ­րու­թիւն կը հրա­ւի­րէք ­Սու­րիոյ քրտա­կան ­Ժո­ղովր­դա­վա­րա­կան ­Միու­թիւն կու­սակ­ցու­թեան վրայ: Այս կու­սակ­ցու­թիւ­նը մե­զի հա­մար ալ կա­րե­ւոր է: Ո­րե­ւէ քայլ մի՛ առ­նէք, հա­կա­ռակ պա­րա­գա­յին՝ տա­րա­ծաշր­ջա­նը ան­ցան­կա­լի ի­րա­դար­ձու­թիւն­նե­րու թա­տե­րա­բեմ կրնայ դառ­նալ:

6) ­Վերջ տո­ւէք դէ­պի ­Սու­րիա զէնք եւ զի­նամ­թերք ու­ղար­կե­լուն: ­Ձեր սահ­ման­նե­րը բաց են ա­հա­բեկ­չա­կան կա­ռոյց­նե­րու եւ ­Ռու­սիոյ շա­հե­րուն դէմ հան­դէս ե­կող­նե­րու առ­ջեւ:

7) ­Շարք մը թուրք նա­խա­րար­նե­րու եւ պաշ­տօ­նա­տար­նե­րու հա­կա­ռու­սա­կան յայ­տա­րա­րու­թիւն­նե­րը մեզ չա­փա­զանց կ­՛ան­հանգս­տաց­նեն: ­Յատ­կա­պէս օ­դա­նա­ւի զգետ­նու­մէն ետք կա­տա­րո­ւած ո­րոշ յայ­տա­րա­րու­թիւն­ներ չե՛ն մոռ­ցո­ւած: ­Կը խնդրեմ, որ այ­սու­հե­տեւ ա­ւե­լի զուսպ ըլ­լան ա­նոնք։