­altՅու­լիս 14ին ­Նի­սի մէջ գոր­ծո­ւած ա­հա­բեկ­չա­կան ա­րար­քին յա­ջոր­դող օ­րե­րուն սփռո­ւե­ցան տե­սա­նիւ­թեր, ուր տաս­նեակ­նե­րով մարդ­կա­յին կեան­քեր կուլ տո­ւող եւ ու­րիշ հա­րիւ­րա­ւոր­նե­րու ալ կեան­քը քան­դող բեռ­նա­տար կառ­քին կից կ­՚ե­րե­ւէր շար­ժա­նիւ (moto) մը: Ա­նոր

վրա­յի ան­ձը ցատ­քե­լով բեռ­նա­տա­րին վրայ, կը փոր­ձէր վնա­սա­զեր­ծել մար­դաս­պան վա­րոր­դը եւ ար­գելք հան­դի­սա­նալ այդ խօլ ար­շա­ւին:

Օ­րեր ետք պար­զո­ւե­ցաւ, թէ այդ քաջ ան­ձը, որ իր կեան­քը վտան­գած էր փրկե­լու հա­մար ու­րիշ­նե­րու­նը, հայ մըն էր՝ ոմն Ֆ­րանք: 48ա­մեայ հե­րո­սը, հե­ռա­տե­սի­լի France 2 կա­յա­նէն վկա­յե­լով այդ դէպ­քին մա­սին, բա­ցատ­րեց, թէ իս­կոյն անդ­րա­դառ­նա­լով կա­տա­րո­ւա­ծին ծան­րակ­շիռ բնոյ­թին՝ ա­րա­գաց­նե­լով իր շար­ժա­նի­ւը, հա­սած է բեռ­նա­տա­րի դրան մա­կար­դա­կին, կառ­չած է ա­նոր, հա­րո­ւա­ծե­լով մար­դաս­պա­նը՝ փոր­ձած է զայն ստի­պել կանգ առ­նե­լու:

Ե­թէ ինք եւս զո­հե­րու եր­կար շար­քին մաս չի կազ­մեր, ա­տի­կա բո­լո­րո­վին իր բախ­տին կը պար­տի Ֆ­րանք, քա­նի որ ա­հա­բե­կի­չը փոր­ձած է կրա­կել իր դէմ­քին, բայց ատր­ճա­նա­կը պար­պո­ւած ըլ­լա­լով չէ յա­ջո­ղած: Ա­պա, նոր փամ­փուշտ­ներ լեց­նե­լով ան երբ սկսած է կրկին կրա­կել, Ֆ­րանք այս ան­գամ ստի­պո­ւած վար ի­ջած է կառ­քէն: ­Բայց ինք կ­՚ա­ւելց­նէ, թէ բա­ւա­կան դան­դա­ղե­ցու­ցած ու խո­չըն­դո­տած է մար­դաս­պա­նին գոր­ծո­ղու­թիւ­նը, ինչ որ նաեւ թոյլ տո­ւած է ոս­տի­կան­նե­րուն՝ զայն վերջ­նա­պէս վնա­սա­զեր­ծե­լու: «Ա­մէն պա­րա­գա­յի, պատ­րաստ էի մեռ­նե­լու»,- կ­՚եզ­րա­փա­կէ ­Նի­սի հայ հե­րո­սը: