­altՉո­րեք­շաբ­թի՝ 20 ­Յու­լիս 2016ի ա­ռա­ւօ­տուն, ­Պիք­ֆա­յա­յի Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին վան­քի վե­հա­րա­նի դահ­լի­ճին մէջ, Ա­րամ Ա. ­Վե­հա­փառ ­Հայ­րա­պե­տը ըն­դու­նեց այ­ցե­լու­թիւ­նը ­Լի­բա­նա­նի մէջ Ֆ­րան­սա­յի դես­պան Է­մա­նո­ւէլ ­Պո­նի. հան­դիպ­ման ներ­կայ էր նաեւ դես­պա­նա­տան քա­

ղա­քա­կան հար­ցե­րու պա­տաս­խա­նա­տուն:

Շուրջ եր­կու ժամ տե­ւած հան­դիպ­ման ըն­թաց­քին քննար­կո­ւե­ցան ­Լի­բա­նա­նի նա­խա­գա­հի ընտ­րու­թեան, ա­պա­հո­վու­թեան, ­Սու­րիոյ կա­ցու­թեան եւ ­Մի­ջին Ա­րե­ւել­քի մէջ քրիս­տո­նեա­նե­րու ներ­կա­յու­թեան վե­րա­բե­րող հար­ցեր: ­Վե­հա­փառ ­Հայ­րա­պե­տը ան­գամ մը եւս դա­տա­պար­տեց 14 ­Յու­լիս 2016ին Ֆ­րան­սա­յի ­Նիս քա­ղա­քին մէջ պա­տա­հած ա­հա­բեկ­չա­կան ա­րար­քը, ո­րուն զոհ գա­ցին ա­ւե­լի քան ութ­սուն ան­մեղ քա­ղա­քա­ցի­ներ:

­Վե­հա­փառ ­Հայ­րա­պե­տին եւ ֆրան­սա­ցի դի­ւա­նա­գէ­տին մի­ջեւ տե­սակ­ցու­թեան ըն­թաց­քին յա­տուկ անդ­րա­դարձ ե­ղաւ ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան նկատ­մամբ Ֆ­րան­սա­յի որ­դեգ­րած կե­ցո­ւած­քին եւ ընդ­հան­րա­պէս հայ ու ֆրան­սա­ցի ժո­ղո­վուրդ­նե­րու յա­րա­բե­րու­թեան հետ կա­պո­ւած շարք մը հար­ցե­րու:

Ա­ւար­տին, դես­պան ­Պոն ա­ռա­ջար­կեց, որ նման հան­դի­պում­նե­րը ըլ­լան յա­ճա­խա­կի` խորհր­դակ­ցե­լու հա­մար շրջա­նը յու­զող խնդիր­նե­րու մա­սին: ­Հան­դի­պու­մէն ետք դես­պա­նը այ­ցե­լեց ­Պիք­ֆա­յա­յի յու­շար­ձան եւ իր յար­գան­քը մա­տու­ցա­նեց ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան նա­հա­տակ­նե­րուն: