­altԿի­րա­կի` 17 ­Յու­նիս 2016ին, հա­լէ­պա­հա­յու­թիւ­նը մեծ ցնծու­թիւն մը ապ­րե­ցաւ` ներ­կայ գտնո­ւե­լով ­Սու­րիոյ հայ­կա­կան ա­ռա­ջին ռա­տիո­կա­յա­նի, 2011 թո­ւա­կա­նէն ի վեր գոր­ծող եւ իր ձայ­նը հա­մայն աշ­խար­հին հասց­նող, ՌԱՏԻՕ ԵՐԱ­Զի կեդ­րո­նի բաց­ման հան­դի­սա­ւոր ա­րա­րո­ղու­

թեան,- կը հա­ղոր­դէ «­Գան­ձա­սար»:
Եր­կար տա­րի­նե­րու ե­րա­զը ի­րա­կա­նու­թիւն դար­ձաւ։

­Հա­կա­ռակ պա­տե­րազ­մա­կան ծանր պայ­ման­նե­րուն, խումբ մը ե­րի­տա­սարդ­նե­րու տքնա­ջան ու նո­ւի­րեալ աշ­խա­տան­քով, սու­րիա­հա­յու­թիւ­նը ու­նե­ցաւ իր ձայ­նաս­փիւ­ռը` ողջ աշ­խար­հին հասց­նե­լու իր ձայ­նը:

ՌԱՏԻՕ ԵՐԱ­Զի կեդ­րո­նին բաց­ման հան­դի­սու­թեան ներ­կայ էին ­Բե­րիոյ ­Հա­յոց ­Թե­մի ­Բա­րե­ջան Ա­ռաջ­նորդ ­Շա­հան Արք. ­Սար­գի­սեան, ­Սու­րիոյ խորհր­դա­րա­նի ե­րես­փո­խան ­Ժի­րայր ­Րէի­սեան, Հ.Հ. ­Հա­լէ­պի գլխա­ւոր հիւ­պա­տո­սու­թեան կցորդ ­Մի­սաք ­Բա­լա­յեան, ­Պատ­կան ­Մարմ­նի, հա­լէ­պա­հայ կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րու, Ազգ. Իշ­խա­նու­թեան, միու­թիւն­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ, Հ.Օ.Մ.ի Կ.­Վար­չու­թեան ան­դամ Ան­նա ­Տէր-­Յա­կո­բեան, ­Հայ ­Կա­թո­ղի­կէ ­Հա­մայն­քի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ ­Կո­մի­տաս Քհնյ. ­Տա­տաղ­լեան, հո­գե­ւոր հայ­րեր, կրթա­կան հաս­տա­տու­թիւն­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ եւ հրա­ւի­րեալ­ներ: