alt15 ­Յու­լիս 2016ի ա­ռա­ւօ­տեան, ­Մե­ծի ­Տանն ­Կի­լի­կիոյ ­Կա­թո­ղի­կո­սու­թեան ե­պիս­կո­պո­սա­րա­նի սրա­հին մէջ, տե­ղի ու­նե­ցաւ միջ-թե­մա­կան ե­րի­տա­սար­դա­կան հա­մա­գու­մա­րի Գ. նիս­տը, ո­րու ըն­թաց­քին ներ­կա­յա­ցո­ւե­ցաւ ­Սի­սի կա­թո­ղի­կո­սա­րա­նի վե­րա­դար­ձը պա­հան­ջող դա­

տին ման­րա­մաս­նու­թիւն­նե­րը:

­Դա­տի յանձ­նա­խում­բի ան­դամ­նե­րէն դոկտ. ­Նո­րա ­Պայ­րագ­տա­րեան-­Գա­պա­քեան անդ­րա­դար­ձաւ դա­տի ի­րա­ւա­կան աշ­խա­տանք­նե­րուն, իսկ դա­տին թո­ղած ար­ձա­գան­գին եւ ան­ցեալ Օ­գոս­տո­սին ­Սիս այ­ցե­լած ­Մե­ծի ­Տանն ­Կի­լի­կիոյ կա­թո­ղի­կո­սու­թեան միա­բա­նու­թեան չորս ան­դամ­նե­րուն փոր­ձա­ռու­թեան մա­սին խօ­սե­ցաւ ­Կա­թո­ղի­կո­սու­թեան միջ-ե­կե­ղե­ցա­կան ու լրա­տո­ւա­կան բա­ժան­մունք­նե­րու վա­րիչ ­Յու­սիկ Ծ. Վրդ. ­Մար­տի­րո­սեան:

­Դա­սա­խօ­սու­թե­նէն ետք, յա­ջոր­դա­բար, ի­րենց զե­կոյց­նե­րը ներ­կա­յա­ցու­ցին ­Հիւ­սի­սա­յին Ա­մե­րի­կա­յի Ա­րե­ւե­լեան եւ Ա­րեւմտեան ու ­Քա­նա­տա­յի թե­մե­րուն ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը, ո­րոնք փո­խան­ցե­ցին ի­րենց թե­մե­րուն ե­րի­տա­սար­դու­թեան հետ առն­չու­թիւն ու­նե­ցող աշ­խա­տանք­ներն ու գոր­ծու­նէու­թիւ­նը:

Դ. նիս­տի ըն­թաց­քին ­Կա­թո­ղի­կո­սու­թեան լսա­տե­սո­ղա­կան բա­ժան­մուն­քի աշ­խա­տա­կազ­մը` Նժ­դեհ Մկր­տի­չեան եւ ­Սե­ւակ ­Սաղ­պա­զա­րեան, բա­ժան­մուն­քի վա­րիչ ­Պետ­րոս Վրդ. ­Մա­նո­ւէ­լեա­նի գլխա­ւո­րու­թեամբ, մաս­նա­կից­նե­րուն ներ­կա­յա­ցուց տա­րո­ւած աշ­խա­տանք­նե­րը: ­Յա­տուկ անդ­րա­դարձ ե­ղաւ ըն­կե­րա­յին ցան­ցե­րու վրայ կա­տա­րո­ւած կա­րե­ւոր աշ­խա­տանք­նե­րուն:

­Յետ-մի­ջօ­րէին, հա­մա­գու­մա­րի մաս­նա­կից­նե­րը այ­ցե­լե­ցին ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան որ­բե­րու «Ա­րամ ­Պէ­զի­քեան» թան­գա­րան եւ «Թռչ­նոց ­Բոյն», ուր ա­նոնց փո­խան­ցուեցաւ թան­գա­րա­նին եւ հաս­տա­տու­թեան պատ­մա­կա­նը:

Ե­րե­կո­յեան, հա­մա­գու­մա­րի մաս­նա­կից ե­րի­տա­սարդ­նե­րը, զբօս­նե­լէ ետք շրջա­նի պատ­մա­կան վայ­րե­րը, ու­նե­ցան ի­րենց ըն­կե­րա­յին հա­ւա­քա­կան ընթ­րի­քը «Թռչ­նոց ­Բոյն»ի շրջա­փա­կին մէջ: