Print
Category: Միջազգային - գաղութային լուրեր

­altՀա­մա­ձայն Time to Analyze հայ­կա­կան ան­կախ վեր­լու­ծա­կան կեդ­րո­նին կա­տա­րած ու­սում­նա­սի­րու­թիւն­նե­րուն ար­դիւնք­նե­րուն, աշ­խար­հի վրայ հա­յե­րու թի­ւը 10 մի­լիո­նէն ա­ւե­լի է:

­Հա­շո­ւարկ­նե­րը կա­տա­րո­ւած են աշ­խար­հի տար­բեր եր­կիր­նե­րու մէջ գոր­ծող հայ­կա­կան կա­ռոյց­նե­րու, ինչ­պէս նաեւ գաղ­թա­կա­նա­կան ծա­ռա­յու­թիւն­նե­րուն տրա­մադ­րած տո­ւեալ­նե­րու հի­ման վրայ:

Ըստ այդմ՝ պար­զո­ւած է, որ ընդ­հա­նուր առ­մամբ աշ­խար­հի վրայ կ­‘ապ­րի 10.297.770 հայ, ո­րոնց­մէ 8.140.500ը կ­‘ապ­րի ­Հա­յաս­տա­նի ու Ար­ցա­խի սահ­ման­նե­րէն դուրս:
Ա­մե­նա­մեծ հայ­կա­կան հա­մայնք­նե­րը կը գտնո­ւին Ա.Մ.Ն., ­Ռու­սաս­տան, Ֆ­րան­սա, Ի­րան, ­Սու­րիա, ­Լի­բա­նան եւ Ար­ժան­թին:
­Մաս­նա­ւո­րա­պէս՝ հայ­կա­կան բնակ­չու­թիւն ու­նե­ցող եր­կիր­նե­րու ցու­ցա­կը այս­պէս է (թի­ւե­րը՝ հա­զար մարդ).

Աբ­խա­զիա–48.000
Ալ­պա­նիա– 470
ԱՄՆ–1.540.000
Ա­րա­բա­կան ­Միա­ցեալ Է­մի­րու­թիւն­ներ– 3000
Ար­ժան­թին – 128.000
Աւստ­րիա– 3000
Աւստ­րա­լիա–85.000
­Պե­լա­ռու­սիա–35.000
­Պել­ճիքա–11.000
­Պո­լի­ւիա– 50
Պ­րա­զիլ– 47.000
­Պուլ­կա­րիա –8000
­Գեր­մա­նիա–47.000
­Դա­նիա– 2500
Ե­գիպ­տոս–4500
­Թուրք­մե­նիա-30.000
­Թուր­քիա–70.000
Իս­րա­յէլ– 6000
Ի­րաք–10.000
Ի­րան–240.000
Ս­պա­նիա–8000
Ի­տա­լիա–4000
­Լատ­վիա–3000
­Լե­հաս­տան–45.000
­Լի­բա­նան–130.000
­Լիտ­վա– 2100
­Գա­նա­տա–57.000
­Քաթար–1800
­Կիպ­րոս – 4000
­Կո­լում­բիա–500
­Հուն­կա­րիա–35.000
Հնդ­կաս­տան–600
­Յու­նաս­տան-25.000
­Ղա­զախս­տան– 25.000
­Մալ­թա–350
­Մեք­սի­կա–500
­Մեծն Բ­րի­տա­նիա- 11.000
­Նոր­վե­կիա – 2500
­Նիտռ­լանտ­ներ-7000
­Զո­ւի­ցե­րիա–7000
­Շո­ւէտ-9000
­Չի­նաս­տան–200
­Չե­խիա–15.000
­Չի­լի–700
­Ռու­սաս­տան-1.980.000
­Ռու­մի­նիա -2000
­Սու­րիա– 120.000
(մին­չեւ ­Սու­րիոյ քա­ղա­քա­ցիա­կան պա­տե­րազ­մը)
­Վեն­զո­ւե­լա-3000
Վ­րաս­տան–249.000 (ո­րից ­Ջա­վա­խքում` 110.000)
­Տաճ­կաս­տան–6000
Ուզ­բէ­քիս­տան–70.000
Ուք­րա­նիա – 100.000
Ու­րու­կո­ւէյ–20.000
­Քո­ւէյթ–12.000
Ֆ­րան­սա–700.000

Աշ­խար­հի ա­մե­նա­հա­յա­շատ քա­ղաք­նե­րը,
ըստ նոյն հե­տա­զօ­տու­թիւն­նե­րուն,
հե­տե­ւեալ­ներն են.

­Լոս Ան­ճե­լոս (Ա.Մ.Ն. ­Գա­լի­ֆոր­նիա) – 980.000
­Մոս­կո­ւա (­Ռու­սաս­տա­նի ­Դաշ­նու­թիւն) – 400.000
Կ­րաս­նո­տա­րի եւ Ս­տաւ­րո­պո­լի երկ­րա­մա­սեր
(­Ռու­սաս­տա­նի ­Դաշ­նու­թիւն) – 900.000
­Ռոս­տո­վի մարզ (­Ռու­սաս­տա­նի ­Դաշ­նու­թիւն) – 200.000
­Պէյ­րութ (­Լի­բա­նան) – 100.000
­Փա­րիզ (Ֆ­րան­սա) – 95.000
­Մար­սէլ (Ֆ­րան­սա) – 94.000
Կ­լէն­տէլ - (Ա.Մ.Ն.­Գա­լի­ֆոր­նիա) – 85.000
­Պո­ւէ­նոս Այ­րէս (Ար­ժան­թին) – 81.000
­Պոս­թըն (Ա.Մ.Ն. ­Մա­սա­չու­սէթս) – 75.000
­Թեհ­րան (Ի­րան) – 70.000
­Լիոն (Ֆ­րան­սա) – 68.000
­Հա­լէպ (­Սու­րիա) – 50.000
(մին­չեւ քա­ղա­քա­ցիա­կան պա­տե­րազ­մը)