Print
Category: Միջազգային - գաղութային լուրեր

altԱ.Մ.Ն. ­Քեն­թա­քի նա­հան­գին մէջ կա­ռու­ցո­ւած է ­Նո­յեան ­Տա­պա­նի ու­շագ­րաւ կրկնօ­րի­նա­կը` Ark Encounterը, որ ­Յու­լիս 7էն սկսեալ բաց է՝ այ­ցե­լու­թեան հա­մար: Տա­պա­նը ու­նի 155 մեթր եր­կա­րու­թիւն, իսկ ա­նոր մէջ կան այն բո­լոր կեն­դա­նի­նե­րուն կրկնօ­րի­նակ­նե­րը, ո­րոնց, ըստ

Աս­տո­ւա­ծա­շուն­չի, ջրհե­ղե­ղէն փրկած է ­Նո­յը: ­Տա­պա­նի կա­ռուց­ման աշ­խա­տանք­նե­րը ի­րա­կա­նա­ցու­ցած է Answers in Genesis կրօ­նա­կան կազ­մա­կեր­պու­թիւ­նը, որ կը հա­ւա­տայ աշ­խար­հի ա­րար­ման աս­տո­ւա­ծաշն­չեան տար­բե­րա­կին:

­Կազ­մա­կեր­պու­թեան կան­խա­տես­ման հա­մա­ձայն` տա­պա­նը յա­ռա­ջի­կայ 1 տա­րո­ւան ըն­թաց­քին պի­տի ու­նե­նայ 1,4 մի­լիոն այ­ցե­լուդ, ինչ որ 4 մի­լիառ տո­լա­րի ե­կա­մուտ պի­տի բե­րէ նա­հան­գա­յին պիւտ­ճէին: ­Յայտ­նի է, որ Ark Encounterի կա­ռուց­ման հա­մար պա­հան­ջո­ւած է 2 տա­րիէն ալ քիչ ժա­մա­նակ, իսկ շի­նա­րա­րա­կան ծախ­սե­րը կազ­մած են մօտ 100 մի­լիոն տո­լար: ­Հե­տաքրք­րա­կան է, որ տա­պա­նի կա­ռուց­ման աշ­խա­տանք­նե­րուն մէջ ներգրա­ւո­ւած են բա­ցա­ռա­պէս քրիս­տո­նեայ մաս­նա­գէտ­ներ ու շի­նա­րար­ներ: