Print
Category: Միջազգային - գաղութային լուրեր

­altՀե­ղի­նա­կա­ւոր CNN հե­ռուս­տաա­լի­քը անդ­րա­դար­ձած է ծա­գու­մով հայ գեր­մա­նա­ցի պո­տի­պիլ­տէր (մարմ­նա­մար­զիկ) ­Պատ­րիկ ­Բա­բու­մեա­նին։

­Պատ­րիկ ­Բա­բու­մեան ու­ժեղ է, միեւ­նոյն ժա­մա­նակ ար­դէն եր­կար տա­րի­ներ կը սնո­ւի բա­ցա­ռա­պէս բու­սա­կան սնուն­դով։
«­Բա­բու­մեա­նը 2011թ. ­Փա­րի­զի մէջ նո­ւա­ճած է «­Գեր­մա­նիա­յի ա­մե­նաու­ժեղ մարդ» տիտ­ղո­սը։ Այդ ժա­մա­նակ ան ար­դէն բու­սա­կեր էր։ Հ­րա­ժա­րե­լով մի­սէն եւ կեն­դա­նա­կան ծագ­մամբ սնուն­դէն՝ ­Բա­բու­մեան ա­ւե­լի ու­ժեղ դար­ձած է եւ կա­րո­ղա­ցած է նո­ւա­ճել նո­րա­նոր ռե­քոր­ներ»,- կը մեկ­նա­բա­նէ ա­մե­րի­կեան հե­ռուս­տաըն­կե­րու­թիւ­նը։

37ա­մեայ ­Պատ­րիկ ­Բա­բու­մեան այժմ կը շրջա­գա­յի ամ­բողջ աշ­խար­հի մէջ՝ ա­պա­ցու­ցա­նե­լով, որ կա­րե­լի է ըլ­լալ ու­ժեղ եւ ա­ռողջ՝ հրա­ժա­րե­լով կեն­դա­նա­կան ծա­գու­մով սնուն­դէ։ ­Պատ­րի­կը ծնած է Ի­րա­քի Ա­բա­տան քա­ղա­քը, հայ­կա­կան ըն­տա­նի­քի մէջ։ 7 տա­րե­կա­նին ան ըն­տա­նի­քին հետ տե­ղա­փո­խո­ւած է ­Գեր­մա­նիա, ուր սկսած է զբա­ղե­լու փրո­ֆե­սիո­նալ (ար­հես­տա­վարժ) ու­ժա­յին մար­զա­ձե­ւով։

2013ին ան հա­մաշ­խար­հա­յին ռե­քոր (մրցա­նիշ) սահ­մա­նեց՝ ու­սե­րուն 555 ք.կ. ծան­րու­թեամբ տա­սը մեթր քա­լե­լով։ «­Բու­սա­կեր դառ­նա­լէ ետք, կեան­քիս մէջ ա­մէն ինչ կար­գա­ւո­րե­ցաւ: Ես ա­ւե­լի ու­ժե­ղա­ցայ եւ ծան­րա­մար­տի Եւ­րո­պա­յի 3 ա­ռաջ­նու­թիւն­նե­րուն ալ յաղ­թե­ցի, հա­մաշ­խար­հա­յին ռե­քոր­ներ սահ­մա­նե­ցի:

Ես նկա­տե­ցի, որ մի­սի օգ­տա­գոր­ծու­մէ հրա­ժա­րե­լէ ետք իմ ա­րեան ճնշու­մը կար­գա­ւո­րո­ւե­ցաւ, իսկ վնա­սո­ւածք­նե­րէ ետք ա­պա­քին­ման գոր­ծըն­թացն ալ՝ ա­րա­գա­ցաւ»,- նշած է ­Բա­բու­մեան: