Print
Category: Միջազգային - գաղութային լուրեր

­altՀա­յաս­տա­նի նա­խա­գահ ­Սերժ ­Սարգ­սեան 5 ­Յու­լի­սին ցա­ւակ­ցա­կան հե­ռա­գիր յղած է ­Նո­պէ­լեան մրցա­նա­կա­կիր, «Աւ­րո­րա» մի­ջազ­գա­յին մար­դա­սի­րա­կան մրցա­նա­կա­բաշ­խու­թեան ընտ­րող յանձ­նա­խում­բի հա­մա­նա­խա­գահ, մար­դա­սէր Է­լի ­Վի­զե­լի մա­հո­ւան ա­ռի­թով: «­

Վե­րապ­րե­լով հո­լո­քոս­տէն` ան իր ամ­բողջ կեան­քը ան­ցուց պայ­քա­րե­լով ա­նար­դա­րու­թեան, ան­հան­դուր­ժո­ղա­կա­նու­թեան եւ ան­տար­բե­րու­թեան դէմ:

­Մենք բարձր կը գնա­հա­տենք Է­լի ­Վի­զե­լիի ներդ­րու­մը ան­ցեա­լին կա­տարուած ցե­ղաս­պա­նու­թիւն­նե­րու մա­սին բարձ­րա­ձայ­նե­լու եւ «Այ­լեւս եր­բեք» կար­գա­խօ­սին հա­ւա­տա­րիմ` նման սար­սա­փե­լի յան­ցա­գոր­ծու­թիւն­նե­րէն զերծ ա­պա­գայ կեր­տե­լու գոր­ծին մէջ: Ա­նու­րա­նա­լի են ա­նոր հե­տե­ւո­ղա­կան ջան­քե­րը` մի­տո­ւած ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան մի­ջազ­գա­յին ճա­նաչ­ման:

Հա­ւա­տա­ցած եմ, որ Է­լի ­Վի­զե­լի ար­դա­րու­թեան կո­չե­րը կը յա­ւեր­ժա­նան` ի­րենց ար­ձա­գան­գը գտնե­լով նաեւ ցե­ղաս­պա­նու­թիւն­նե­րու նա­խա­տիպ դար­ձած ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թիւ­նը ճանչ­ցող եւ դա­տա­պար­տող բա­նա­ձե­ւե­րուն մէջ` իբ­րեւ այդ յան­ցա­գոր­ծու­թեան կան­խար­գիլ­ման նո­ւա­զա­գոյն անհրա­ժեշտ մի­ջոց»,- նշո­ւած է նա­խա­գա­հի հե­ռա­գի­րին մէջ:

­Սերժ ­Սարգ­սեան մեծ պա­տիւ նկա­տած է այն, որ Է­լի ­Վի­զելի դար­ձած է «Աւ­րո­րա» մար­դա­սի­րա­կան մի­ջազ­գա­յին մրցա­նա­կա­բաշ­խու­թեան ընտ­րող յանձ­նա­խում­բին հա­մա­նա­խա­գահ: