Print
Category: Միջազգային - գաղութային լուրեր

­Հինգ­շաբ­թի՝ 23 ­Յու­նիս 2016ին, ­Սու­րիոյ խորհըր­դա­րա­նի նիս­տի ըն­թաց­քին, ե­րես­փո­խան ­Նի­տալ Հ­մե­տի ե­լոյ­թով մը հան­դէս ե­կած է:Ան լու­սար­ձա­կի տակ ա­ռած է ա­ւե­լի քան 101 տա­րի ա­ռաջ ­Թուր­քիոյ կող­մէ կա­տա­րո­ւած ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թիւ­նը, ա­սո­րի­նե­րուն ­Սէյ­ֆոն եւ այլ քրիս­տո­նեա­նե­րու դէմ կա­տա­րո­ւած ջար­դե­րը: Հ­մե­տի յի­շեց­

ման կար­գով նշած է ­Հա­մի­տեան ջար­դե­րը, ո­րոնք տե­ղի ու­նե­ցած են նաեւ ­Սու­րիոյ հիւ­սի­սա­յին տա­րած­քին մէջ:

Ան շեշ­տած է 1915ին թուր­քե­րու կող­մէ կա­տա­րո­ւած ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թիւ­նը եւ ընդգծած, որ թրքա­կան ա­հա­բեկ­չու­թիւ­նը ցարդ կը շա­րու­նա­կո­ւի: Ե­րես­փո­խան ­Նի­տալ Հ­մե­տի իր խօս­քի ա­ւար­տին պա­հան­ջած է, որ ­Սու­րիոյ խորհր­դա­րա­նը ճանչ­նայ ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թիւ­նը, ինչ­պէս նաեւ քրիս­տո­նեա­նե­րուն դէմ գոր­ծո­ւած ջար­դե­րը: