Print
Category: Միջազգային - գաղութային լուրեր

­altՀինգ­շաբ­թի օր, Ա.Մ.Ն. ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար ­Ճան ­Քե­րի հրա­պա­րա­կեց աշ­խար­հի տա­րած­քին «մարդ­կա­յին թրա­ֆի­քինկ»ի մա­սին 2016ի զե­կոյ­ցը, ուր կը տե­ղե­կագ­րո­ւի, թէ 2015ին երկ­րա­գուն­դի 188 եր­կիր­ներ ինչ­պէ՛ս պայ­քա­րած են այս լուրջ յան­ցա­գոր­ծու­թեան դէմ:

 

­Հա­յաս­տան ար­դէն 4րդ ­տա­րին ա­նընդ­մէջ տեղ կը գրա­ւէ ա­ռա­ջին խում­բին մէջ, այ­սինքն՝ շար­քին է այն եր­կիր­նե­րուն, ո­րոնք լիար­ժէք ու բա­ւա­րար ջան­քեր կը գոր­ծադ­րեն «թրա­ֆի­քինկ»ի դէմ պայ­քա­րին գծով:

188 եր­կիր­նե­րէն իւ­րա­քան­չիւ­րին վե­րա­բե­րեալ զե­կոյ­ցը կը նշէ «մարդ­կա­յին թրա­ֆի­քինկ»ի ծա­ւա­լը, կա­ռա­վա­րու­թեան կող­մէ «թրա­ֆի­քինկ»ի դէմ պայ­քա­րին գծով գոր­ծադ­րո­ւած ջան­քե­րը եւ «մարդ­կա­յին թրա­ֆի­քինկ»ի մի­տում­նե­րը աշ­խար­հի տար­բեր շրջան­նե­րու մէջ:

­Զե­կոյ­ցի հա­յաս­տա­նեան բա­ժի­նին մէջ ընդգծուած է «թրա­ֆի­քինկ»ի դէմ պայ­քա­րի աշ­խա­տան­քա­յին խում­բի ա­ռանց­քա­յին դե­րը: Այս խում­բին մէջ ընդգր­կո­ւած են կա­ռա­վա­րու­թե­նէն, քա­ղա­քա­ցիա­կան հա­սա­րա­կու­թե­նէն եւ մի­ջազ­գա­յին կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րէ ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ:

«Այս աշ­խա­տան­քա­յին խմբի յա­ջո­ղու­թիւ­նը ցոյց է տա­լիս, թէ ինչ­պի­սի՛ նո­ւա­ճում­նե­րի կա­րե­լի է հաս­նել այն դէպ­քում, երբ կա­ռա­վա­րու­թիւնն ու քա­ղա­քա­ցիա­կան հա­սա­րա­կու­թիւ­նը ի­րար լսում են եւ հա­մա­գոր­ծակ­ցում: Այս աշ­խա­տան­քա­յին խում­բը օ­րի­նակ է ծա­ռա­յում բարդ եւ դժո­ւա­րին խնդիր­նե­րի դէմ պայ­քա­րե­լու գոր­ծում»,- յայտ­նած է Հ.Հ.ի մօտ Ա.Մ.Ն. դես­պան ­Ռի­չըրտ ­Միլզ: