alt2 ­Յու­լի­սի ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 3:15ին, զի­նեալ ա­հա­բեկ­չա­կան խմբա­ւո­րում­ներ հրթի­ռա­կո­ծե­ցին ­Նոր ­Գիւ­ղի Ս. Գ­րի­գոր ­Լու­սա­ւո­րիչ ե­կե­ղեց­ւոյ դի­մա­ցը գտնո­ւող «­Կի­լի­կիա» շէն­քը։

­Տեղ­ւոյն բնա­կա­րան­նե­րը, գոր­ծա­տե­ղի­նե­րը, ինչ­պէս նաեւ Ս. Գ­րի­գոր ­Լու­սա­ւո­րիչ ե­կե­ղեց­ւոյ կա­ռոյ­ցը նիւ­թա­կան վնաս­ներ կրե­ցին։ ­Զո­հեր եւ վի­րա­ւոր­ներ չար­ձա­նագրուե­ցան, կը հա­ղոր­դէ «­Գան­ձա­սար»ը։