Print
Category: Միջազգային - գաղութային լուրեր

altՄիա­ցեալ ­Նա­հանգ­նե­րու ­Քա­լի­ֆոր­նիոյ նա­հան­գա­պետ ­Ճե­րի Պ­րաուն, նա­հան­գի 2016-2017 թո­ւա­կա­նի պիւտ­ճէէն, 1 մի­լիոն տո­լար յատ­կա­ցու­ցած է Կ­լեն­տէյլ քա­ղա­քին մէջ ­Հայ-Ա­մե­րի­կեան ­Թան­գա­րա­նի կա­ռուց­ման նա­խա­գի­ծին:

Ինչ­պէս կը յայտ­նէ «Աս­պա­րէզ», այս մա­սին ը­սած է թան­գա­րա­նի գոր­ծա­դիր խոր­հուր­դի հա­մա­նա­խա­գահ, Ար­քե­պիս­կո­պոս ­Յով­նան ­Տէր­տէ­րեան:

«­Թան­գա­րա­նի կա­ռուց­ման աշ­խա­տանք­նե­րու մեկ­նար­կա­յին փու­լին, ­Քա­լի­ֆոր­նիա նա­հան­գին կող­մէ տրա­մադ­րո­ւած տնտե­սա­ւո­րու­մը կա­րե­ւոր խթան պի­տի հան­դի­սա­նայ թան­գա­րա­նի կա­ռուց­ման հա­մար՝ այլ ներդ­րում­ներ գրա­ւե­լու ա­ռու­մով»,- Tert.amի փո­խանց­մամբ՝ ը­սած է ­Տէր­տէ­րեան Ար­քե­պիս­կո­պոս: ­Նոյն­պէս ­Խոր­հուր­դի հա­մա­նա­խա­գահ՝ Ար­քե­պիս­կո­պոս ­Մու­շեղ ­Մար­տի­րո­սեան տո­ւեալ յատ­կաց­ման հա­մար իր ե­րախ­տա­գի­տու­թեան խօս­քը յղած է ­Քա­լի­ֆոր­նիոյ նա­հան­գա­յին ծե­րա­կոյ­տի նա­խա­գա­հին ու շարք մը ան­դամ­նե­րու, ո­րոնք ­Հայ-Ա­մե­րի­կեան ­Թան­գա­րա­նի տնտե­սա­ւոր­ման հար­ցը նե­րա­ռած են պիւտ­ճէի վե­րա­բե­րեալ քննար­կում­նե­րուն մէջ:

­Թան­գա­րա­նի գոր­ծա­դիր յանձ­նա­ժո­ղո­վի նա­խա­գահ ­Պերճ ­Կա­րա­պե­տեան իր հեր­թին նշած է, որ նա­հան­գա­յին իշ­խա­նու­թիւն­նե­րուն կող­մէ ի­րա­կա­նա­ցո­ւած է նշա­նա­կա­լի քայլ՝ ­Հայ-Ա­մե­րի­կեան ­Թան­գա­րա­նի նա­խա­գիծն ի­րա­կա­նու­թիւն դարձնե­լու հա­մար: Ըստ ­Կա­րա­պե­տեա­նի` սա ա­մե­նա­կա­րե­ւոր ա­ռա­ջին քայլն է, որ իր ե­տե­ւէն այլ խո­շոր ներդ­րում­ներ պի­տի բե­րէ: ­Կա­ռու­ցո­ւե­լիք ­Հայ-Ա­մե­րի­կեան ­Թան­գա­րա­նի շէն­քը իր մէջ կը նե­րա­ռէ ցու­ցաս­րահ­ներ, ու­սու­ցո­ղա­կան կեդ­րոն­ներ, փոք­րիկ թատ­րոն ու դա­սա­սե­նեակ­ներ: 1,7 հա. մա­կե­րե­սով թան­գա­րա­նը դուր­սէն շրջա­պա­տո­ւած պի­տի ըլ­լայ գե­ղե­ցիկ պար­տէ­զով: