Print
Category: Միջազգային - գաղութային լուրեր

­Հա­յաս­տան կա­տա­րած իր այ­ցի ըն­թաց­քին, Ֆ­րան­չիս­կոս ­Պա­պը ցոյց տո­ւաւ, թէ «Հ­ռո­մի ­Պա­պե­րը ի՛նչ պէտք է ը­նեն` ­Չա­րը կո­չե­լով իր ա­նու­նով»: Այս մա­սին, ըստ News.amի, Boston Heraldի իր սիւ­նա­կին մէջ գրած է ­Ճոյ ­Ֆի­ջե­րալտ:

«­Ցա­ւա­լի է, որ շատ ա­ռաջ­նորդ­ներ նախ­կի­նին պէս կը խու­սա­փին հե­տե­ւե­լէ ա­նոր օ­րի­նա­կին»,- ընդգծած է սիւ­նա­կա­գի­րը:
­Հե­ղի­նա­կը կը պատ­մէ իր ըն­կեր ­Ճոն ­Պա­րո­նեա­նի մա­սին, ո­րուն մայ­րը վե­րապ­րած է ­Ցե­ղաս­պա­նու­թե­նէն եւ տե­ղա­փո­խո­ւած Ա­մե­րի­կա:

Ան պատ­մած է իր պատ­մու­թիւ­նը՝ ա­ւելց­նե­լով, որ երբ Ֆ­րան­չիս­կոս ­Պա­պը այդ դէպ­քե­րը ա­նո­ւա­նած է «ցե­ղաս­պա­նու­թիւն», ա­տով «ա­ռաջ բե­րած է թուրք ժխտող­նե­րուն ցա­սու­մը, ո­րոնք կը պնդեն, թէ նման բան տե­ղի չէ ու­նե­ցած»: «Իր մա­հա­նա­լուն օ­րը ­Ճոն կ­՚ե­րա­զէր, որ Ֆ­րան­չիս­կոս ­Պա­պը պի­տի գնա­հա­տէ իր մօր ար­ցունք­նե­րը` չա­րը ա­նո­ւա­նե­լով իր ա­նու­նով»,- կը գրէ հե­ղի­նա­կը։