2016ի ­Սեպ­տեմ­բեր, ­Հոկ­տեմ­բեր եւ ­Նո­յեմ­բեր ա­միս­նե­րուն, ­Մոնթ­րէա­լի, ­Թո­րոն­թո­յի, ­Գէմպ­րի­ճի եւ ­Վան­գու­վը­րի մէջ կա­յա­ցան ­Գա­նա­տա­յի ­Հայ ­Դա­տի ­Յանձ­նա­խում­բի նո­ւի­րա­հա­ւաք­նե­րը, ո­րոնց ըն­թաց­քին յանձ­նա­խում­բի աշ­խա­տաք­նե­րու խթան­ման եւ Օթ­թաո­ւա­յի գրա­սե­նեա­կի գոր­ծու­նէու­թեան հա­մար հան­գա­նա­կու­թեանց ընդ­հա­նուր գու­մա­րը հա­սաւ 280 հա­զար տո­լա­րի։

­Գա­նա­տա­յի ­Հայ ­Դա­տի ­Յանձ­նա­խում­բը ­Գա­նա­տա­յի տա­րած­քին գոր­ծող ա­մէ­նէն ազ­դե­ցիկ հայ­կա­կան քա­ղա­քա­կան կա­ռոյցն է եւ, ­Գա­նա­տա­յի տար­բեր քա­ղաք­նե­րու մէջ գոր­ծող իր յանձ­նա­խում­բե­րով, կը գոր­ծէ ա­ւե­լի քան վեց տաս­նա­մեակ­նե­րէ ի վեր։

1958ի ­Գա­նա­տա­յի Հ.Յ.Դ. Շր­ջա­նա­յին ­Պատ­գա­մա­ւո­րա­կան ­Ժո­ղո­վը կ­՚ո­րո­շէր ա­ռա­ջին ան­գամ ըլ­լա­լով կազ­մել ­Հայ ­Դա­տի յանձ­նա­խումբ մը: 1971ին, նոյն ժո­ղո­վը կ­՚ո­րո­շէր այս յանձ­նա­խում­բը վե­րա­ծել զա­նա­զան քա­ղաք­նե­րու մէջ գոր­ծող ցան­ցի։ ­Գա­նա­տա­յի ­Հայ ­Դա­տի ­Յանձ­նա­խում­բի ա­ռա­քե­լու­թիւնն է պաշտ­պա­նել ­Հա­յաս­տա­նի, Ար­ցա­խի եւ հա­մայն հա­յու­թեան ի­րա­ւունք­նե­րը գա­նա­տա­կան քա­ղա­քա­կան բե­մին վրայ։