altԱ­մե­րի­կա­յի ­Հայ դա­տի գրա­սե­նեա­կը ­Թուր­քիոյ քրտա­մէտ ­Ժո­ղո­վուրդ­նե­րու ժո­ղովրդա­վա­րա­կան կու­սակ­ցու­թեան 11 ե­րես­փո­խան­նե­րու ձեր­բա­կա­լու­թեան մա­սին հրա­տապ կո­չով մը հան­դէս ե­կած է:

 

­Կա­ռոյ­ցը իր ֆէյս­պու­քեան է­ջին մէջ կոչ ուղ­ղած է այդ հար­ցով ան­յա­պաղ դի­մե­լու ­Միա­ցեալ ­Նա­հանգ­նե­րու ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար ­Ճոն ­Քեր­րիին:

«Ուշ ե­րե­կո­յեան ­Թուր­քիոյ կա­ռա­վա­րու­թիւ­նը գոր­ծո­ղու­թիւն­ներ սկսած է ­Ժո­ղո­վուրդ­նե­րու ժո­ղովրդա­վա­րա­կան կու­սակ­ցու­թեան դէմ: Ա­մե­րի­կա­յի ­Հայ դա­տի գրա­սե­նեա­կը իր կողմ­նա­կից­նե­րէն կը խնդրէ նա­մա­կով դի­մել ­Միա­ցեալ ­Նա­հանգ­նե­րու ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար ­Ճոն ­Քեր­րիին` յոր­դո­րե­լով ա­նոր վճռա­կան քայ­լե­րու ձեռ­նար­կել Էր­տո­ղա­նի` ­Թուր­քիոյ մնա­ցած վեր­ջին ժո­ղովրդա­վա­րա­կան կու­սակ­ցու­թիւ­նը լռեց­նե­լու ջան­քե­րուն դէմ», ը­սո­ւած է կա­ռոյ­ցի յայ­տա­րա­րու­թեան մեջ:

­Հայ դա­տի յանձ­նա­խում­բը իր է­ջին մէջ տե­ղադ­րած է նաեւ կու­սակ­ցու­թեան լու­սան­կա­րը` «Ա­զա­տու­թիւն` Ժ.Ժ.Կ.ին» (#FreeHDP) գրու­թեամբ:

Խս­տա­գոյնս կը դա­տա­պար­տենք Էր­տո­ղա­նը.
Եւ­րո­պա­յի ­Հայ ­Դա­տի յանձ­նա­խում­բին ար­ձա­գան­գը

Եւ­րո­պա­յի ­Հայ դա­տի յանձ­նա­խում­բը հա­մե­րաշ­խու­թիւն յայտ­նած է ­Թուր­քիոյ ­Ժո­ղո­վուրդ­նե­րու Ժո­ղովր­դա­վա­րա­կան կու­սակ­ցու­թեան: «Խս­տա­գոյնս կը դա­տա­պար­տենք Էր­տո­ղա­նը եւ ­Թուր­քիոյ կա­ռա­վա­րու­թիւ­նը ­Ժո­ղո­վուրդ­նե­րու Ժո­ղովր­դա­վա­րա­կան Կու­սակ­ցու­թեան հա­մա­նա­խա­գահ­ներ ­Տե­միր­թա­շի եւ Եիւք­սեք­տա­ղի, ինչ­պէս նաեւ 9 ե­րես­փո­խան­նե­րու ա­պօ­րի­նի ձեր­բա­կա­լու­թեան հա­մար», ը­սո­ւած է յանձ­նա­խում­բի յայ­տա­րա­րու­թեան մէջ: