Հ.Յ.Դ. Ա­մե­րի­կա­յի Հայ Դա­տի Յանձ­նա­խում­բը իր կայ­քին վրայ յայ­տա­րա­րու­թիւն մը հրա­պա­րա­կե­լով յայտ­նած է, որ կը մեր­ժէ սա­տա­րել Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու նա­խա­գա­հա­կան ընտ­րու­թիւն­նե­րու թեկ­նա­ծու­նե­րէն ոե­ւէ մէ­կուն:

Յայ­տա­րա­րու­թեան մէջ մաս­նա­ւո­րա­բար կը նշո­ւի, որ իւ­րա­քան­չիւր չորս տա­րին ան­գամ մը, իբ­րեւ նա­խընտ­րա­կան ռազ­մա­վա­րու­թեան մաս, Ա­մե­րի­կա­յի Հայ Դա­տի Յանձ­նա­խում­բը ու­շա­դիր կ­՛ու­սում­նա­սի­րէ նա­խա­գա­հի թեկ­նա­ծու­նե­րու ան­ցած ու­ղին եւ ըն­թա­ցիկ ընտ­րա­պայ­քա­րը, որ ա­ռանձ­նա­յա­տուկ մտա­հո­գու­թիւն կը յա­ռա­ջաց­նէ ա­մե­րի­կա­հայ հա­մայն­քին մօտ:

«Եր­կար ու­սում­նա­սի­րու­թիւն­նե­րու իբ­րեւ ար­դիւնք՝ Հայ Դա­տի Յանձ­նա­խում­բը ե­կած է այն եզ­րա­կա­ցու­թեան, որ ո՛չ Հի­լը­րի Ք­լին­թըն-­Թիմ Քէյն, ո՛չ Տա­նըլտ Թ­րամփ-­Մայք Փենս թեկ­նա­ծու­նե­րը վաս­տա­կած են կազ­մա­կեր­պու­թեան սա­տա­րու­մը»,- ը­սո­ւած է յայ­տա­րա­րու­թեան մէջ:

Փո­խա­րէ­նը, յանձ­նա­խում­բը կոչ ուղ­ղած է ա­մե­րի­կա­հա­յե­րուն` մաս­նակ­ցե­լու ընտ­րու­թիւն­նե­րուն եւ ա­ջակ­ցե­լու կազ­մա­կեր­պու­թեան սա­տա­րած թեկ­նա­ծու­նե­րուն դաշ­նակ­ցա­յին, նա­հան­գա­յին եւ տե­ղա­կան մա­կար­դակ­նե­րու վրայ:
Ն­շենք, որ Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու նա­խա­գա­հա­կան ընտ­րու­թիւ­նը տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ 8 Նո­յեմ­բե­րին: