­Հա­լէ­պա­հա­յե­րու օգ­նու­թեան հար­ցը Հ.Յ.Դ. ­Հայ ­Դա­տի Եւ­րո­պա­յի ­Յանձ­նա­խում­բի օ­րա­կար­գին ա­ռանց­քին է: Այս մա­սին «Ար­մէնփ­րես»ի հետ զրոյ­ցի ըն­թաց­քին նշած է Հ.Յ.Դ. Հ.Դ.Ե.Յ.ի հա­ղոր­դակ­ցու­թեան պա­տաս­խա­նա­տու ­Պե­տօ ­Տէ­միր­ճեան:

«Եւ­րո­պա­յի ­Հայ ­Դա­տի ­Յանձ­նա­խում­բը սու­րիա­հա­յե­րուն ա­ջակ­ցե­լու հար­ցի առն­չու­թեամբ քննար­կում­ներ կը կազ­մա­կեր­պէ տար­բեր ուղ­ղու­թիւն­նե­րով: ­Կա­պի մէջ ենք Եւ­րո­պա­կան ­Միու­թեան ո­րոշ վար­չու­թիւն­նե­րու հետ: Քն­նար­կում­ներ կ­՛ու­նե­նանք ­Պել­ճի­քա­յի խորհր­դա­րա­նի պատ­գա­մա­ւոր­նե­րու հետ»,- ը­սած է Պ. ­Տէ­միր­ճեան:

Ան նշած է, որ ­Հայ ­Դա­տի Եւ­րո­պա­յի ­Յանձ­նա­խում­բը նման փորձ ու­նի: ­Նա­խա­պէս, օ­րի­նակ, ­Պել­ճի­քա­յի ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թեան մի­ջո­ցով, օգ­նու­թիւն հաս­ցու­ցած ենք ­Սու­րիոյ եւ Ի­րա­քի հա­յու­թեան: ­Բա­ցի ատ­կէ, պա­տո­ւի­րա­կու­թիւն­ներ ու­ղար­կո­ւած են այդ եր­կիր­ներ` տեղ­ւոյն վրայ ի­րա­վի­ճա­կին ծա­նօ­թա­նա­լու:

Ան նաեւ տե­ղե­կա­ցու­ցած է, որ կը քննար­կո­ւի յա­ռա­ջի­կա­յին եւս ­Լի­բա­նան եւ ­Սու­րիա պա­տո­ւի­րա­կու­թիւն մը ու­ղար­կե­լու հար­ցը: ­Կը նա­խա­տե­սո­ւի, որ պա­տո­ւի­րա­կու­թեան մէջ ընդգր­կո­ւին ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ յանձ­նա­խում­բէն եւ պատ­գա­մա­ւոր­ներ՝ ­Պել­ճի­քա­յի խորհր­դա­րա­նէն:

­Սեպ­տեմ­բեր 30ի ա­ռա­ւօ­տեան հրթի­ռա­կո­ծո­ւած են ­Հա­լէ­պի հա­յա­շատ ­Նոր ­Գիւղ եւ ­Վիլ­լա­ներ թա­ղա­մա­սե­րը: ­Վիլ­լա­ներ թա­ղա­մա­սին մէջ հրթի­ռը ին­կած է ­Սուրբ Աս­տո­ւա­ծա­ծին ե­կե­ղեց­ւոյ մօտ գտնո­ւող բնա­կա­րան­նե­րէն մէ­կուն վրայ, ո­րուն հե­տե­ւան­քով հայ բնա­կիչ­ներ զո­հո­ւած ու վի­րա­ւո­րո­ւած են:

Հ.Հ. նա­խա­գա­հի յանձ­նա­րա­րու­թեամբ ­Սու­րիա ու­ղար­կո­ւե­ցաւ մար­դա­սի­րա­կան օգ­նու­թիւն: Ա­նի­կա հա­սաւ ­Հա­լէպ եւ յանձ­նո­ւե­ցաւ սու­րիա­հա­յու­թեան շտա­պօգ­նու­թեան եւ վե­րա­կանգն­ման մարմ­նին, որ այդ օգ­նու­թիւ­նը պի­տի տրա­մադ­րէ բո­լոր կա­րի­քա­ւոր ըն­տա­նիք­նե­րուն` ան­կախ ա­նոնց ազ­գա­յին պատ­կա­նե­լիու­թե­նէն: