altՖ­րան­սա­յի Ալ­ֆոր­վիլ շրջա­նի քա­ղա­քա­պետ, Ֆ­րան­սա­յի ­­Ծե­րա­կոյ­տի ­­Հա­յաս­տան-Ֆ­րան­սա բա­րե­կա­մու­թեան խմբա­կի փոխ­նա­խա­գահ ­­Լիւք ­­Քար­վու­նաս «Ար­մէնփ­րես»ի մամ­լոյ սրա­հին մէջ հրա­ւի­րուած մամ­լոյ ա­սու­լի­սի ժա­մա­նակ նշած է, որ ­­Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թեան ժխտու­մը

քրէա­կա­նաց­նող օ­րի­նա­գի­ծը քա­նի մը օ­րէն պի­տի ներ­կա­յա­ցո­ւի ­­Ծե­րա­կոյ­տի քննարկ­ման:

«­­Մեր քա­ղա­քա­կան ու­ժը (Ըն­կեր­վա­րա­կան կու­սակ­ցու­թիւն, «Ա.») թեր պի­տի քո­ւէար­կէ: Ինչ­պէս գի­տէք, նա­խորդ քո­ւէար­կու­թե­նէն ետք ստեղ­ծո­ւե­ցաւ յա­տուկ յանձ­նա­խումբ մը, որ փո­փո­խու­թիւն­ներ եւ լրա­ցում­ներ մտցուց այդ նա­խա­գի­ծին մէջ:

Կր­նամ ը­սել, որ ա­նոնք, ո­րոնք նա­խա­գի­ծին առն­չու­թեամբ կը ներ­կա­յաց­նեն հա­կա­ռակ տե­սա­կէ­տը, ա­ւե­լի կը խօ­սին ի­րա­ւուն­քի տե­սան­կիւ­նէն, ոչ թէ քա­ղա­քա­կա­նու­թեան: Ա­տոնք, ըստ էու­թեան, նոյն մեկ­նա­բա­նու­թիւն­ներն են, ո­րոնք ներ­կա­յա­ցո­ւած էին 2002-ին», ը­սած է ծե­րա­կու­տա­կա­նը:

Ան յի­շե­ցու­ցած է, որ Ֆ­րան­սա­յի նա­խա­գահ Ֆ­րան­սո­ւա ­­Հոլ­լանտ ­­Հա­յաս­տան այ­ցե­լու­թեան ըն­թաց­քին խոս­տա­ցած է, որ այդ օ­րէն­քը պի­տի որ­դեգ­րո­ւի: Ան յոյս յայտ­նեց, որ նա­խա­գի­ծին վե­րա­բե­րեալ հա­կա­ռակ տե­սա­կէտ­ներ յայտ­նող ծե­րա­կու­տա­կան­նե­րու հետ գան ընդ­հա­նուր յայ­տա­րա­րի:

«Ես` իբ­րեւ խորհր­դա­րա­նա­կան, կրնամ հա­ւաս­տել, որ թեր պի­տի քո­ւէար­կեմ: ­­Մենք եր­կա­րա­տեւ բա­րե­կա­մա­կան յա­րա­բե­րու­թիւն­ներ ու­նինք ­­Հա­յաս­տա­նի հետ, տա­րի­ներ շա­րու­նակ աշ­խա­տած ենք ­­Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թեան հար­ցին վրայ, եւ չեմ կրնար պատ­կե­րաց­նել, որ այդ նոյն ու­ղիէն պի­տի շե­ղինք», ը­սած է ան:

­­Խօ­սե­լով թուրք-ազր­պէյ­ճա­նա­կան լո­պիի աշ­խա­տան­քին մա­սին` ­­Լիւք ­­Քար­վու­նաս նշած է, որ նշեալ լո­պին աշ­խուժ կեր­պով կ­­՛աշ­խա­տի, սա­կայն ա­տի­կա եր­բեք չի խո­չըն­դո­տեր խորհր­դա­րա­նա­կան­նե­րուն աշ­խա­տանք­նե­րը: «­­Մեր դե­րը այն է, որ կա­րե­նանք ա­նոնց հասկցնել, որ ճիշդ ու­ղի չեն ընտ­րած», ա­ւել­ցու­ցած է ան: