­altԳեր­մա­նիոյ «­Դա­շինք 90-­Կա­նաչ­ներ» կու­սակ­ցու­թեան հա­մա­նա­խա­գահ ­Ճեմ Օզ­տե­միր «­Մե­տիա­մաքս»ին ը­սած է, որ ­Պուն­տես­թա­կի կող­մէ ըն­դունուած ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թիւ­նը ճանչ­ցող բա­նա­ձե­ւը բե­կան­ման են­թա­կայ չէ:

«Գ­րե­թէ միա­ձայն՝ ­Պուն­տես­թա­կը ճանչ­ցած է ­Հա­յե­րու ­Ցե­ղաս­պա­նու­թիւ­նը: Ուս­տի միայն ­Գեր­մա­նիոյ ­Պուն­տես­թա­կը կրնայ այդ բա­նա­ձե­ւը տնօ­րի­նել, քա­նի որ ­Պուն­տես­թա­կը` որ­պէս սահ­մա­նադ­րա­կան մար­մին, ո­րո­շում կա­յա­ցու­ցած է այդ բա­նա­ձե­ւին բո­վան­դա­կու­թեան եւ կա­ռու­ցո­ւած­քին վե­րա­բե­րեալ»,- «­Մե­տիա­մաքս»ի հետ զրոյ­ցի ըն­թաց­քին ը­սած է ազ­գու­թեամբ թուրք գեր­մա­նա­ցի խորհր­դա­րա­նա­կա­նը:

Ան ընդգ­ծած է, որ «­Գեր­մա­նիոյ դաշ­նա­յին կա­ռա­վա­րու­թիւ­նը կը կի­սէ այն տե­սա­կէտ­նե­րը, ո­րոնք ներ­կա­յա­ցո­ւած են բա­նա­ձե­ւին մէջ»:
­Ճեմ Օզ­տե­միր շեշ­տած է, որ բա­նա­ձե­ւի ըն­դուն­մամբ գեր­մա­նա­ցի խորհր­դա­րա­նա­կան­նե­րը նախ եւ ա­ռաջ ցան­կա­ցած են ընդգ­ծել, որ այ­սօ­րո­ւայ ­Գեր­մա­նիան կ­՛ըն­դու­նի 1915 թո­ւա­կա­նին տե­ղի ու­նե­ցա­ծին մէջ ­Գեր­մա­նա­կան կայս­րու­թեան մեղ­քը եւ ձա­խո­ղու­մը:
«Եր­բեք նպա­տակ չենք հե­տապն­դած ինչ-որ կերպ մե­ղադ­րե­լու ­Թուր­քիոյ ներ­կայ իշ­խա­նու­թիւն­նե­րը:

­Մենք յոյս ու­նինք, որ ­Թուր­քիան պատ­րաս­տա­կա­մու­թիւն կը ցու­ցա­բե­րէ եւ քննար­կում­ներ կը կազ­մա­կեր­պո­ւին այս թե­մա­յով: ­Կա­րե­ւոր է, որ ­Հա­յաս­տա­նը եւ ­Թուր­քիան զար­գաց­նեն լաւ եւ բա­րի-դրա­ցիա­կան յա­րա­բե­րու­թիւն­ներ»,- ը­սած է «­Դա­շինք 90-­Կա­նաչ­ներ» կու­սակ­ցու­թեան հա­մա­նա­խա­գա­հը: ­Ճեմ Օզ­տե­միր «Օս­մա­նեան ­Կայս­րու­թեան մէջ 1915 եւ 1916 թո­ւա­կան­նե­րուն հա­յե­րու ու միւս քրիս­տո­նեայ փոք­րա­մաս­նու­թիւն­նե­րու ցե­ղաս­պա­նու­թեան յի­շա­տա­կի եւ դա­տա­պարտ­ման մա­սին» բա­նա­ձե­ւին հե­ղի­նակն է: ­Բա­նա­ձե­ւը ձայ­նե­րու մե­ծա­մաս­նու­թեամբ ըն­դու­նո­ւած էր 2016 թո­ւա­կա­նի ­Յու­նիս 2ին: