­altՀա­յաս­տա­նի նա­խա­գահ ­Սերժ ­Սարգ­սեան 1 ­Սեպ­տեմ­բե­րին ըն­դու­նած է ­Պել­ճի­քա­յի ­Ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րու ­Տան ան­դամ, ե­րես­փո­խան, ­Պել­ճի­քա-­Հա­յաս­տան բա­րե­կա­մու­թեան խում­բի ղե­կա­վար Էլս ­Վան ­Հու­ֆի գլխա­ւո­րած պա­տո­ւի­րա­կու­թիւ­նը՝ ըն­կե­րակ­ցու­թեամբ

Հ.Յ.Դ. Եւ­րո­պա­յի ­Հայ ­Դա­տի ­Յանձ­նա­խում­բի նա­խա­գահ ­Գաս­պար ­Կա­րա­պե­տեա­նի եւ Հ.Յ.Դ. Եւ­րո­պա­յի ­Հայ ­Դա­տի ­Յանձ­նա­խում­բի գրա­սե­նեա­կի եւ­րո­պա­կան հար­ցե­րու­պա­տաս­խա­նա­տու ­Հե­ղի­նէ է­վինեա­նի:

Հ.Հ. նա­խա­գա­հը կա­րե­ւոր նկա­տած է խորհր­դա­րա­նա­կան դի­ւա­նա­գի­տու­թեան դե­րա­կա­տա­րու­թիւ­նը միջ-պե­տա­կան յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու ամ­րապնդ­ման ա­ռու­մով՝ ընդգ­ծե­լով, որ ­Հա­յաս­տա­նի մէջ ­Պել­ճի­քան ա­ւան­դա­բար կ­՛ըն­կա­լո­ւի որ­պէս բա­րե­կա­մի եւ վստա­հե­լի գոր­ծըն­կե­րոջ, ո­րուն հետ յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րը հիմ­նո­ւած են պատ­մա­կան ջերմ կա­պե­րու, նոյ­նան­ման ար­ժե­հա­մա­կար­գի եւ զար­գաց­ման հա­մադ­րե­լի տես­լա­կա­նին վրայ՝ յոյս յայտ­նե­լով, որ պել­ճի­քա­ցի խորհր­դա­րա­նա­կան­նե­րուն այ­ցե­լու­թիւ­նը նոր խթան կը հա­ղոր­դէ երկ­կողմ յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րուն եւ տար­բեր ո­լորտ­նե­րու մէջ հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան:

­Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գա­հը ող­ջու­նած է ե­րես­փո­խան­նե­րուն այ­ցե­լու­թիւ­նը Ար­ցախ, ուր ա­նոնք տեղ­ւոյն վրայ պի­տի ծա­նօ­թա­նան ­Լեռ­նա­յին ­Ղա­րա­բա­ղի հար­ցին էու­թեան ու ա­ւե­լի լաւ կեր­պով պատ­կե­րաց­նեն ար­ցախ­ցի­նե­րուն ձգտում­նե­րը, մտա­հո­գու­թիւն­նե­րը, ա­ռօ­րեան եւ ան­ցած ա­ւե­լի քան եր­կու տաս­նա­մեա­կի ձեռք­բե­րում­նե­րը:

­Նա­խա­գահ ­Սարգ­սեան շնոր­հա­կա­լու­թիւն յայտ­նած է ­Պել­ճի­քա­յի իշ­խա­նու­թիւն­նե­րուն եւ ժո­ղո­վուր­դին ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան ճա­նաչ­ման հա­մար՝ նշե­լով, որ հայ ժո­ղո­վուր­դը շատ բարձր կը գնա­հա­տէ այդ քայ­լը եւ զայն կ­՛ըն­կա­լէ իբ­րեւ ցե­ղաս­պա­նու­թեան դա­տա­պարտ­ման ու կան­խար­գիլ­ման գծով ­Պել­ճի­քա­յի վճռա­կան յանձ­նա­ռու­թիւ­նը: ­Հան­դիպ­ման ըն­թաց­քին եր­կուս­տեք կա­րե­ւոր նկա­տած են խորհր­դա­րա­նա­կան աշ­խոյժ կա­պե­րը եւ յատ­կա­պէս բա­րե­կա­մու­թեան խում­բի գոր­ծու­նէու­թիւ­նը՝ ­Հա­յաս­տա­նի եւ ­Պել­ճի­քա­յի մի­ջեւ յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու ա­ռա­ւել ամ­րապնդ­ման ու խո­րաց­ման ա­ռու­մով։

Ան­կէ ետք պա­տո­ւի­րա­կու­թիւ­նը հան­դի­պում ու­նե­ցած է նաեւ ­Հա­յաս­տա­նի Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի նա­խա­գահ ­Գա­լուստ ­Սա­հա­կեա­նի հետ, որ դի­տել տո­ւած է, թէ Ե.Խ.Խ.Վ. նստաշր­ջա­նին պել­ճի­քա­կան պա­տո­ւի­րա­կու­թիւ­նը մե­ծա­պէս նե­ցուկ կանգ­նած է ­Հա­յաս­տա­նին՝ ատր­պէյ­ճա­նա­կան լո­պիա­կան­նե­րուն կող­մէ ­Ղա­րա­բա­ղին վե­րա­բե­րող միա­կող­մա­նի եւ ի­րա­կա­նու­թիւ­նը խե­ղա­թիւ­րող բա­նա­ձե­ւե­րու քուէար­կու­թեան ա­տեն:

­Խորհր­դա­րա­նի ղե­կա­վա­րը կա­րե­ւոր նկա­տած է պել­ճի­քա­ցի ե­րես­փո­խան­նե­րուն ­Հա­յաս­տան, յատ­կա­պէս ­Լեռ­նա­յին ­Ղա­րա­բաղ այ­ցե­լու­թիւ­նը։ «Այդ այ­ցե­րը չէ­զո­քաց­նում են Ար­ցա­խի տե­ղե­կա­տո­ւա­կան մե­կու­սա­ցո­ւա­ծու­թիւ­նը եւ լսե­լի են դարձ­նում Ար­ցա­խի ժո­ղովր­դի ձայ­նը Եւ­րո­պա­յում, ով պայ­քա­րում է իր ա­զա­տու­թեան, ար­դա­րու­թեան եւ ինք­նո­րոշ­ման ի­րա­ւուն­քի ճա­նաչ­ման հա­մար»,- ը­սած է ­Գա­լուստ ­Սա­հա­կեան: ­Պել­ճի­քա-­Հա­յաս­տան խորհրդա­րա­նա­կան բա­րե­կա­մու­թեան խում­բի ղե­կա­վար Էլս ­Վան ­Հուֆ կա­րե­ւոր նկա­տած է այս խում­բին գոր­ծու­նէու­թեան յա­ւե­լեալ աշ­խու­ժու­թիւն տա­լը, խորհրդա­րա­նա­կան­նե­րուն մի­ջեւ փոր­ձա­ռու­թեան փո­խա­նա­կու­մը:

­Կա­րե­ւոր նկա­տե­լով ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թիւ­նը ճանչ­ցող եւ դա­տա­պար­տող բա­նա­ձե­ւի ըն­դու­նու­մը՝ ան յայտ­նած է, որ պէտք է դա­տա­պար­տել ցե­ղաս­պա­նու­թեան բո­լոր ձե­ւե­րը՝ բա­ցա­ռե­լու հա­մար ա­նոնց կրկնու­թիւ­նը:
­Հուֆ՝ ­Ղա­րա­բա­ղեան տագ­նա­պին անդ­րա­դառ­նա­լով՝ կրկնած է Եւ­րո­պա­կան ­Միու­թեան յանձ­նա­կա­տար ­Ֆե­տե­րի­քա ­Մո­կե­րի­նիի խօս­քե­րը, թէ՝ քա­ռօ­րեայ պա­տե­րազ­մը 1994 թո­ւա­կա­նէն ետք ա­մէ­նէն դա­ժան ու ծանր զար­գա­ցումն էր։

­­Նոյն օ­րը ­Պել­ճի­քա­յի ­Ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րու ­Տան պատ­գա­մա­ւո­րին գլխա­ւո­րած պա­տո­ւի­րա­կու­թիւ­նը՝ ­Հա­յաս­տա­նի Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի պատ­գա­մա­ւոր, ­Հա­յաս­տան-­Պել­ճի­քա բա­րե­կա­մա­կան խում­բի ղե­կա­վար ­Շի­րակ ­Թո­րո­սեա­նի ըն­կե­րակ­ցու­թեամբ, այ­ցե­լած է ­Ծի­ծեռ­նա­կա­բեր­դի ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան զո­հե­րու յու­շա­հա­մա­լիր:

­Պել­ճի­քա­յի ե­րես­փո­խան­նե­րը ծա­ղիկ­ներ զե­տե­ղած են ան­մար կրա­կին մօտ եւ լռու­թեամբ յար­գած նա­հա­տակ­նե­րուն յի­շա­տա­կը: Ա­պա ա­նոնք այ­ցե­լած են ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան թան­գա­րան-հիմ­նարկ, ծա­նօ­թա­ցած ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան մա­սին պատ­մող փաս­տա­թուղ­թե­րուն եւ ցու­ցան­մոյշ­նե­րուն։ Այժմ ­Պել­ճի­քա­յէն պա­տո­ւի­րա­կու­թիւ­նը կը գտնո­ւի Ս­տե­փա­նա­կերտ, Ար­ցախ: