Իս­րա­յէ­լի խորհր­դա­րա­նի` Ք­նե­սէ­թի կրթու­թեան եւ մարմ­նա­մար­զու­մի յանձ­նա­ժո­ղո­վը քննար­կու­մէ ետք պաշ­տօ­նա­պէս ճանչ­ցաւ ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թիւ­նը: Այս մա­սին կը հա­ղոր­դէ Artsakhpress.am՝ վկա­յա­կո­չե­լով Ե­րու­սա­ղէ­մի Սր­բոց ­Յա­կո­բեանց միա­բա­նու­թեան ան­դամ ­Յով­նան ­ Պաղ­տա­սա­րեա­նի դի­մա­տետ­րի մէջ կա­տա­րած ար­ձա­նագ­րու­թիւ­նը։

Քն­նար­կու­մը կա­յա­ցած է Օ­գոս­տոս 1ին. ­Յու­լիս 5ի Ք­նե­սէ­թի լիա­գու­մար նիս­տին, ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան հար­ցի քննար­կու­մէն ետք, ո­րո­շո­ւած էր նա­խա­գի­ծը ու­ղար­կել Ք­նե­սէ­թի կրթու­թեան եւ մարմ­նա­մար­զու­մի յանձ­նա­ժո­ղով` յա­ւե­լեալ ու­սում­նա­սի­րու­թեան եւ քննարկ­ման հա­մար:

«­Յանձ­նա­ժո­ղո­վի այ­սօր կա­յա­ցած քննար­կու­մէն յե­տոյ, Ք­նե­սէ­թի յանձ­նա­ժո­ղո­վին ա­տե­նա­պե­տը՝ ­Յա­կոբ ­Մար­կին յայ­տա­րա­րած է, որ յանձ­նա­ժո­ղո­վը պաշ­տօ­նա­պէս կը ճանչ­նայ ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թիւ­նը: ­Յանձ­նա­ժո­ղո­վը նաեւ կոչ ուղ­ղած է Իս­րա­յէ­լի կա­ռա­վա­րու­թեան ու Ք­նե­սէ­թին եւ Ք­նե­սէ­թի խօս­նակ պա­րոն Եու­լի Է­տըլշ­թէյ­նին՝ ճանչ­նա­լու ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թիւ­նը»,- գրած է ­Պաղ­տա­սա­րեան:

Ա­նոր կա­տա­րած ար­ձա­նագ­րու­թեան հա­մա­ձայն` յանձ­նա­ժո­ղո­վին ա­տե­նա­պե­տը նաեւ յանձն ա­ռած է կազ­մա­կեր­պել ստո­րագ­րա­հա­ւաք եւ ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան ճա­նաչ­ման հար­ցը տա­նիլ Ք­նե­սէ­թի լիա­գու­մար նիստ: