­altՀա­յաս­տա­նի ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թեան մամ­լոյ, տե­ղե­կա­տո­ւու­թեան եւ հա­սա­րա­կու­թեան հետ կա­պի վար­չու­թե­նէն «Ար­մէնփ­րես» լրա­տու գոր­ծա­կա­լու­թեան յայտ­նած են, որ Ս­պա­նիոյ Ա­լի­քան­թէ քա­ղա­քի քա­ղա­քա­պե­տա­կան խոր­հուր­դը ճանչ­ցած եւ դա­

տա­պար­տած է ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թիւ­նը:

­Խոր­հուր­դին մէջ քննար­կում­նե­րու ըն­թաց­քին ե­լոյթ ու­նե­ցած են հոն ներ­կա­յա­ցուած բո­լոր կու­սակ­ցու­թեանց ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը, ո­րոնք կա­րե­ւոր նկա­տած են ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան մի­ջազ­գա­յին ճա­նա­չու­մը եւ ա­նոր կան­խար­գե­լիչ նշա­նա­կու­թիւ­նը:

­Մաս­նա­ւո­րա­բար «­Քոմփ­րո­միս» քա­ղա­քա­կան խմբակ­ցու­թեան ներ­կա­յա­ցու­ցի­չը իր խօս­քին մէջ նշած է, որ խիստ կա­րե­ւոր է մո­ռա­ցու­թեան չմատ­նել հա­յե­րուն դէմ կա­տա­րո­ւած ոճ­րա­գոր­ծու­թիւ­նը յատ­կա­պէս այ­սօր` հա­շո­ւի առ­նե­լով, որ այն վայ­րե­րուն մէջ, ուր գոր­ծո­ւած է ցե­ղաս­պա­նու­թիւ­նը, այժմ զան­գուա­ծա­յին կեր­պով կը խախ­տին մար­դու ի­րա­ւունք­ներն ու կը վտան­գո­ւին հա­զա­րա­ւոր մար­դոց կեան­քեր:

­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան ճա­նաչ­ման եւ դա­տա­պարտ­ման դի­մու­մը ներ­կա­յա­ցո­ւած էր Ա­լի­քան­թէի «­Հա­յաս­տան» ըն­կե­րակ­ցու­թեան կող­մէ: