altԻս­րա­յէ­լի Ք­նե­սե­թը ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան բա­նա­ձե­ւը ու­ղար­կեց կրթու­թեան եւ մշա­կոյ­թի յանձ­նա­ժո­ղով. Ք­նե­սե­թի 120 պատ­գա­մա­ւոր­նե­րէն ո­րո­շու­մին կողմ քո­ւէար­կեց 24ը, դէմ քո­ւէար­կող­ներ չկան:

Այս մա­սին տե­ղե­կա­ցուց Իս­րա­յէ­լի Ք­նե­սե­թի նախ­կին պատ­գա­մա­ւոր, Իս­րա­յէլ-­Հա­յաս­տան միջ-խորհր­դա­րա­նա­կան բա­րե­կա­մա­կան խում­բի հիմ­նա­դիր Ա­լեք­սանդր ­Ցին­կեր` նշե­լով, որ ­Հո­լո­քոս­թէն վե­րապ­րած հրեայ ժո­ղո­վուր­դը բա­րո­յա­կան ի­րա­ւունք չու­նի ան­տե­սե­լու այլ ազ­գի մը ող­բեր­գու­թիւ­նը:

«­Յատ­կան­շա­կան է, որ հա­յե­րու զան­գո­ւա­ծա­յին սպան­դի փաս­տը Իս­րա­յէ­լը ինք­նին կ­՛ըն­դու­նի, սա­կայն կը հրա­ժա­րի զայն ա­նո­ւա­նե­լէ ցե­ղաս­պա­նու­թիւն: Իս­րա­յէ­լի կա­ռա­վա­րու­թեան ան­դամ­նե­րու եւ հա­սա­րա­կա­կան-քա­ղա­քա­կան քա­նի մը կա­ռոյց­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րուն նման վե­րա­բեր­մուն­քին պատ­ճա­ռը, իմ կար­ծի­քովս, սե­փա­կան ող­բեր­գու­թեան ե­զա­կիու­թեան ըն­կալ­ման գոր­ծօնն է»,- ընդգ­ծած է ­Ցին­կեր:

Ա­նոր խօս­քով` ­Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան վե­րա­բե­րեալ Իս­րա­յէ­լի ու­նե­ցած դիր­քո­րո­շու­մը նաեւ կա­խո­ւած է երկ­րին վա­րած տա­րա­ծաշր­ջա­նա­յին քա­ղա­քա­կա­նու­թե­նէն: «Ն­կա­տի ու­նիմ ­Մի­ջին Ա­րե­ւել­քի մէջ ­Թուր­քիոյ նման կա­րե­ւոր մահ­մե­տա­կան պե­տու­թեան մը հետ Իս­րա­յէ­լի ու­նե­ցած յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րը:

Ա­տե­նին վար­չա­պետ ­Բե­նիա­մին ­Նե­թա­նեա­հուն ան­կեղ­ծօ­րէն յայ­տա­րա­րած էր, որ կան քա­ղա­քա­կա­նու­թե­նէն, դի­ւա­նա­գի­տու­թե­նէն ա­ւե­լի կա­րե­ւոր բա­ներ, եւ ազ­գե­րու զան­գո­ւա­ծա­յին կո­տո­րած­նե­րը կը պատ­կա­նին այս դա­սա­կար­գին: Ըստ ե­րե­ւոյ­թին, իս­րա­յէ­լա­կան քա­ղա­քա­կան գոր­ծիչ­նե­րը, գա­լով իշ­խա­նու­թեան, կը մոռ­նան խոս­տում­նե­րը` հա­կա­ռակ ա­նոր, որ վեր­ջին շրջա­նին Իս­րա­յէ­լի մէջ տե­ղի ու­նե­ցած բո­լոր հար­ցա­խոյզ­նե­րը ցոյց կու տան ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան ճա­նաչ­ման հար­ցով իս­րա­յէլ­ցի­նե­րուն ա­ջակ­ցու­թիւ­նը»,- ը­սած է ան:

Ա­լեք­սանդր ­Ցին­կեր չի կար­ծեր, որ այժմ ա­մե­նա­յար­մար պահն է ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան ճա­նա­չում ակն­կա­լե­լու հա­մար, սա­կայն կը վստա­հեց­նէ, որ պի­տի շա­րու­նա­կեն պայ­քա­րիլ: «­Հա­շո­ւի առ­նե­լով տա­րա­ծաշր­ջա­նա­յին հար­ցե­րը, ինչ­պէս նաեւ վեր­ջերս Իս­րա­յէ­լի ­Թուր­քիոյ հետ յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու կար­գա­ւոր­ման հա­մա­ձայ­նագ­րի ստո­րագ­րու­մը` դրա­կան ար­դիւն­քի հաս­նե­լու լա­ւա­գոյն ժա­մա­նա­կը չէ:

Ա­մէն պա­րա­գա­յի, ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան ճա­նաչ­ման ուղ­ղո­ւած մեր պայ­քա­րը շա­րու­նա­կա­կան պի­տի ըլ­լայ: Ա­նոնք ի վեր­ջոյ ստի­պո­ւած պի­տի ըլ­լան հասկ­նա­լու, որ գո­յու­թիւն ու­նի պատ­մա­կան ճշմար­տու­թիւն, եւ ոչ մէկ քա­ղա­քա­կան խար­դա­ւանք չի կրնար ստո­ւե­րել ամ­բողջ ազ­գի մը ոչն­չաց­ման սար­սա­փե­լի փորձ կա­տա­րե­լու փաս­տը»,- եզ­րա­փա­կած է Ք­նե­սե­թի նախ­կին պատ­գա­մա­ւո­րը:

«Ք­նե­սե­թը այս ձե­ւով կը քնաց­նէ հար­ցը»

Իս­րա­յէ­լի խորհր­դա­րա­նին ո­րո­շու­մը՝ ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան ճա­նաչ­ման մա­սին օ­րի­նա­գի­ծը կրթու­թեան յանձ­նա­խում­բին ու­ղար­կե­լու վե­րա­բե­րեալ, կը նշա­նա­կէ, որ հար­ցը «կը քնաց­նեն»։
Յայտ­նած է Ե­րու­սա­ղէ­մի ­Հա­յոց ­Պատ­րիար­քու­թեան դի­ւա­նա­պետ ­Հայր ­Կո­րիւն: «Իս­րա­յէլ ներ­կա­յիս կը փոր­ձէ բա­րե­լա­ւել յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րը ­Թուր­քիոյ հետ, այդ պատ­ճա­ռով ալ Ք­նե­սե­թի մէջ հար­ցը չքննար­կո­ւե­ցաւ:

­Կը կար­ծեմ, թէ Ք­նե­սե­թը կ­՛ու­զէ քնաց­նել հար­ցը, ինչ­պէս ան­ցեալ տա­րի ե­ղաւ, երբ յանձ­նա­ժո­ղո­վի նա­խա­գա­հը յստակ ա­ռա­ջարկ­ներ ներ­կա­յա­ցու­ցած էր Իս­րա­յէ­լի կա­ռա­վա­րու­թեան՝ ճանչ­նա­լու ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թիւ­նը եւ կրթու­թեան նա­խա­րա­րու­թեան՝ ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան նիւ­թը մտցնե­լու դա­սա­ւանդ­ման ծրա­գի­րին մէջ: Ք­նե­սե­թը այ­սօր քննար­կեց, սա­կայն քո­ւէար­կու­թեան չդրաւ»,- յայտ­նած է ­Հայր ­Կո­րիւն: