­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան ճա­նաչ­ման մա­սին ­Գեր­մա­նիոյ խորհր­դա­րա­նի բա­նա­ձե­ւի ըն­դու­նու­մը լայն ար­ձա­գանգ գտաւ յու­նա­կան մա­մու­լին մէջ, դրա­կան ու ար­դա­րա­ցո­ւած մեկ­նա­բա­նու­թիւն­նե­րով եւ լայն լու­սա­բա­նու­թեամբ։

Ա­ռաջ­նա­կարգ թեր­թեր, հե­ռա­տե­սիլ ու ռա­տիո­կա­յան­ներ՝ բո­լո­րը անդ­րա­դար­ձան լու­րին, նոյն ժա­մա­նակ քննա­դա­տե­լով նաեւ ­Թուր­քիոյ հա­կազ­դե­ցու­թիւն­նե­րը։ ­Թեր­թե­րու եւ լրա­տո­ւա­մի­ջոց­նե­րու ա­ռա­ջին է­ջե­րուն վրայ լայն տեղ տրո­ւե­ցաւ Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ ­Դա­տի ­Յանձ­նա­խում­բի մամ­լոյ յայ­տա­րա­րու­թեան, ուր ընդ­հան­րա­պէս կ­‘ա­ռանձ­նա­նա­յին «Շ­նոր­հա­կալ ենք ­Գեր­մա­նիա» եւ «­Թուր­քիան մեզ չի վախց­ներ» խո­րագ­րե­րը։

Հ.Յ.Դ. ­Հայ ­Դա­տի ­Յանձ­նա­խում­բի ա­տե­նա­պետ ընկ. ­Սեր­գօ ­Գու­յում­ճեան, այս ա­ռի­թով, հար­ցազ­րոյց­ներ ու­նե­ցաւ ԷՐԹ, ե­լեկտ­րո­նա­յին ՓԻՆԱՔԻՕ կայ­քէ­ջին, ՓԱՐԱՓՈԼԻԹԻՔԱ, ­Փի­րէա­յի քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նի ռա­տիո­կա­յա­նի հետ, որ սփռո­ւե­ցան լու­րե­րու բա­ժին­նե­րէն, ինչ­պէս նաեւ լրագ­րա­կան այլ յայ­տա­գիր­նե­րէ, նա­խոր­դող օ­րե­րուն ըն­թաց­քին։