altԵւ­րո­դա­տա­րա­նի նախ­կին նա­խա­գահ ­Ժան-­Փոլ ­Քոս­թա ար­դէն ա­ւար­տած է Ֆ­րան­սա­յի մէջ ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան ժխտու­մը քրէա­կա­նաց­նող օ­րի­նա­գի­ծի մշակ­ման աշ­խա­տանք­նե­րը: Այս մա­սին NEWS.amի թղթա­կի­ցին յայտ­նած է Ֆ­րան­սա­յի հայ­կա­կան կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րը

հա­մա­կար­գող խոր­հուր­դի հա­մա­նա­խա­գահ ­Մու­րատ ­Փա­փա­զեան:

«Այժմ մենք ար­դէն աշ­խա­տան­քա­յին ժո­ղով­ներ կ­՚ի­րա­կա­նաց­նենք: Երբ ա­ւար­տենք փոր­ձա­գի­տա­կան աշ­խա­տանք­նե­րը, պարզ կ­՚ըլ­լայ` այս օ­րէն­քը կրնա՞նք ներ­կա­յաց­նել խորհր­դա­րան, թէ՞ ոչ: ­Մենք պէտք է վստահ ըլ­լանք, որ սահ­մա­նադ­րա­կան ուժ կ­՚ու­նե­նա՞յ այս օ­րի­նա­գի­ծը, թէ՞ ոչ,- ը­սաւ ­Մու­րատ ­Փա­փա­զեան` նշե­լով, որ այս փու­լը կ­՚ա­ւար­տեն մին­չեւ ­Մա­յի­սի վեր­ջը:

Ն­շենք, որ Ֆ­րան­սա­յի նա­խա­գահ Ֆ­րան­սո­ւա Օ­լանտ բարձ­րա­ցու­ցած է ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան ժխտու­մը քրէա­կա­նաց­նե­լու մա­սին օ­րէն­քի ըն­դուն­ման հար­ցը: ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան ժխտու­մը քրէա­կա­նաց­նող օ­րի­նա­գի­ծի մշակ­ման աշ­խա­տանք­նե­րը կը կա­տա­րէ Եւ­րո­դա­տա­րա­նի նախ­կին նա­խա­գահ ­Ժան-­Փոլ ­Քոս­թա: