altՀ.Յ.Դ. Եւ­րո­պա­յի ­Հայ ­Դա­տի յանձ­նա­խում­բը եւ աշ­խա­տա­կից­նե­րը, ­Պել­ճի­քա­յի ­Հայ ­Դա­տի ­Յանձ­նա­խում­բը խո­րա­պէս սրտնե­ղած են Պ­րիւք­սե­լի եւ ­Զա­ւեն­թե­մի մի­ջազ­գա­յին օ­դա­կա­յա­նի այ­սօ­րո­ւան ա­հա­բեկ­չա­կան ցա­ւա­լի յար­ձա­կում­նե­րէն:

Ա­պա­հով ենք, սա­կայն վրդո­ված: Շ­նոր­հա­կալ ենք բո­լոր ա­նոնց, ո­րոնք հե­ռա­ձայ­նե­ցին եւ զօ­րակ­ցա­կան պատ­գամ­ներ ու­ղար­կե­ցին: ­Կը ցա­ւակ­ցինք ան­մեղ կեան­քե­րու կո­րուս­տին, եւ մեր մտա­ծում­նե­րը եւ ա­ղօթք­նե­րը կ’ուղ­ղենք ա­նոնց ըն­տա­նիք­նե­րուն եւ բա­րե­կամ­նե­րուն:

Այ­սօ­րո­ւան աշ­խար­հին մէջ վայ­րա­գու­թիւ­նը եւ ա­տե­լու­թիւ­նը տեղ չու­նին…: Եւ­րո­պա­յի տա­րած­քին մեր ամ­բողջ կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րուն ա­նու­նով, մեր զօ­րակ­ցու­թիւ­նը կը յայտ­նենք ­Պել­ճի­քա­յի թա­գա­ւո­րու­թեան եւ հա­մայն բնակ­չու­թեան ա­հա­բեկ­չու­թեան դէմ պայ­քա­րին եւ այս վախ­կոտ ա­րարք­նե­րը յաղ­թա­հա­րե­լու մէջ:

Հ.Յ.Դ. Եւ­րո­պա­յի ­Հայ ­Դա­տի ­Յանձ­նա­խումբ, գրա­սե­նեակ
Հ.Յ.Դ. ­Պել­ճի­քա­յի ­Հայ ­Դա­տի ­Յանձ­նա­խումբ