altՀ.Յ.Դ. Եւ­րո­պա­յի ­Հայ ­Դա­տի ­Յանձ­նա­խում­բի նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ Ար­ցախ գտնո­ւող ­Պել­ճի­քա­յի ­Ծե­րա­կոյ­տի ա­ռա­ջին փոխ-նա­խա­գահ ­Քարլ ­Ֆոն­լաու­վեն, Ֆ­լանտ­րիոյ խորհր­դա­րա­նի ան­դամ­ներ ­Քա­րիմ ֆոն Օ­վեր­մէ­յըր, ­Վարտ ­Քեն­նես, ­Մարք ­Հենտ­րիքս եւ փրոֆ. ­Փոլ ­Միրթս 17 ­Մար­

տին տուած են մամ­լոյ միա­ցեալ ա­սու­լիս մը «­Փարք ­Հո­թել Ար­ցախ»ի մէջ:

Ներ­կայ գտնո­ւած են նաեւ Հ.Յ.Դ. Եւ­րո­պա­յի ­Հայ ­Դա­տի ­Յանձ­նա­խում­բի նա­խա­գահ ­Գաս­պար ­Կա­րա­պե­տեան, ­Հա­յաս­տա­նի Ազ­գա­յին ­Ժո­ղո­վի պատ­գա­մա­ւոր ­Թե­ւան ­Պօ­ղո­սեան եւ Հ.Յ.Դ. Եւ­րո­պա­յի ­Հայ ­Դա­տի ­Յանձ­նա­խում­բի գրա­սե­նեա­կի ան­դամ ­Հե­ղի­նէ Է­ւի­նեան: ­Պել­ճի­քա­յի ­Ծե­րա­կոյ­տի ա­ռա­ջին փոխ-նա­խա­գահ ­Քարլ ­Ֆոն­լաու­վեն իր խօս­քին մէջ նշած է, որ Ար­ցախ այ­ցե­լու­թեան նպա­տա­կը ճա­նա­չո­ղա­կան է:

«­Մենք` իբ­րեւ քա­ղա­քա­կան գոր­ծիչ­նե­րու, ո­րե­ւէ քայլ առ­նե­լէ եւ ո­րո­շում տա­լէ ա­ռաջ, պէտք է լա­ւա­պէս տի­րա­պե­տենք ի­րա­վի­ճա­կին եւ պատ­կե­րա­ցում կազ­մենք ի­րո­ղու­թեան վե­րա­բե­րեալ: ­Մենք գի­տենք, որ ­Լեռ­նա­յին ­Ղա­րա­բա­ղը կը գտնո­ւի ա­նար­դա­րա­ցի մե­կու­սաց­ման մէջ, եւ մեր պար­տա­կա­նու­թիւ­նը կը նկա­տենք յստակ քայ­լե­լով, ա­ռանց մի­ջամ­տե­լու ո­րե­ւէ քա­ղա­քա­կան գոր­ծըն­թաց­նե­րու, ո­րոնք մաս­նա­ւո­րա­պէս ­Մինս­քի Խմ­բա­կի շրջա­նակ­նե­րուն մէջ կը կա­տա­րո­ւին, ա­ջակ­ցիլ ժո­ղո­վուր­դին ա­ռօ­րեայ կեան­քին, նպաս­տել զար­գաց­ման այն­պի­սի բնա­գա­ւառ­նե­րու, ո­րոնք են կրթու­թիւ­նը, մշա­կոյ­թը, մար­դա­սի­րա­կան մար­զը, ա­ռող­ջա­պա­հու­թիւ­նը եւ այլն»:

­Պել­ճի­քա­յի կող­մէ ­Լեռ­նա­յին ­Ղա­րա­բա­ղի ան­կա­խու­թեան հա­ւա­նա­կան ճա­նաչ­ման մա­սին հար­ցու­մի մը պա­տաս­խա­նե­լով` ­Վարտ ­Քեն­նես ը­սած է.- «Ն­կա­տի ու­նե­նա­լով, որ մենք կը խօ­սինք պաշ­տօ­նա­կան նա­խա­ձեռ­նու­թիւն­նե­րու մա­սին, կը կար­ծեմ, թէ ա­ւե­լի կա­րե­ւոր է յստակ քայ­լե­րու ձեռ­նար­կե­լը` փոխ-յա­րա­բե­րու­թիւն­ներ հաս­տա­տե­լու ա­ռու­մով, քան Ֆ­լա­ման­տա­կան խորհր­դա­րա­նին մէջ քննար­կել ­Լեռ­նա­յին ­Ղա­րա­բա­ղը ճանչ­նա­լու հար­ցը: Յս­տակ գոր­ծո­ղու­թիւն­նե­րով մենք կրնանք ա­ւե­լի օգ­տա­կար ըլ­լալ ­Լեռ­նա­յին ­Ղա­րա­բա­ղին»,- յայտ­նած է ան: