altՊ­րա­զի­լիոյ Ֆ­րան­քօ Տա Ռո­շա քա­ղա­քի խոր­հուր­դը Փետ­րո­ւար 3ին միա­ձայ­նու­թեամբ ըն­դու­նած է Ս­տե­փա­նա­կեր­տը եւ Ֆ­րան­քօ Տա Ռո­շան քոյր քա­ղաք­ներ հռչա­կե­լու մա­սին ո­րո­շում։ Ա­նի­կա կը նա­խա­տե­սէ եր­կու քա­ղաք­նե­րուն մի­ջեւ զար­գաց­նել տնտե­սա­կան մշա­կու­թա­յին յա­րա­բե­րու­

թիւն­նե­րը, ինչ­պէս նաեւ եր­կու քա­ղաք­նե­րու զբօ­սաշր­ջու­թեան եւ մար­զա­կան բնա­գա­ւառ­նե­րը։

Ո­րոշ­ման նա­խա­գի­ծը ներ­կա­յա­ցո­ւած է քա­ղա­քա­պե­տա­կան խոր­հուր­դի ան­դամ Ան­թո­նիօ Լո­փէզ Տա Սիլ­վա­յի եւ հաս­տա­տո­ւած է քա­ղա­քա­պետ Ֆ­րան­սիս­քօ Դա­նիէլ Սե­լե­գիմ Տէ Մո­րա­յի­սի կող­մէ։
Ֆ­րան­քօ Տա Ռո­շա քա­ղա­քը կը գտնո­ւի Պ­րա­զի­լիոյ Սան Փաու­լօ նա­հան­գին մէջ, ու­նի մօտ 145 հա­զար բնա­կիչ։