Գեր­մա­նա­կան խորհր­դա­րա­նին՝ ­Պուն­տես­թա­կի մէջ ­Փետ­րո­ւար 25ին տե­ղի ու­նե­ցած է բուռն քննար­կում՝ «­Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թիւն» եզ­րը պա­րու­նա­կող բա­նա­ձե­ւին շուրջ: Քըն­նար­կու­մը ըն­թա­ցած է ծայ­րա­յեղ դի­տար­կում­նե­րով, քա­նի որ ­Կա­նաչ­նե­րը, ո­րոնք փաս­տա­թուղ­թին եւ քննարկ­ման նա­խա­ձեռ­նու­թեան հե­ղի­նակ­ներն են, դժգո­հած են ­Պուն­տես­թա­կի` «Էր­տո­ղա­նը քա­ղա­քա­կան ներ­կայ պայ­ման­նե­րուն մէջ

չբար­կաց­նել»ու եւ եր­բեմն լրբու­թեան հաս­նող քա­ղա­քա­կա­նու­թե­նէն:

Իշ­խա­նու­թեան գլու­խը գտնո­ւող հա­մա­խո­հու­թեան կա­ռա­վա­րու­թեան եր­րեա­կի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը ի­րենց ե­լոյթ­նե­րուն մէջ նշած են, որ գաղ­թա­կան­նե­րու ներ­կայ խնդիր­նե­րու են­թա­խոր­քին վրայ կա­րիք չկայ վտան­գե­լու ­Թուր­քիոյ հետ տա­րո­ւող բա­նակ­ցու­թիւն­նե­րը: Ըստ իշ­խա­նու­թեան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րուն` այժմ ա­մե­նէն պա­տեհ ժա­մա­նա­կը չէ այս­պի­սի խնդիր բարձ­րաց­նե­լու: ­Դահ­լի­ճէն, ի պա­տաս­խան նման մօ­տե­ցում­նե­րու, բարձ­րա­ձայն դժգո­հած է ­Կա­նաչ­նե­րու կու­սակ­ցու­թեան ղե­կա­վար ­Ճէմ Էօզ­տէ­միր` յայ­տա­րա­րե­լով, թէ “ան­ցեալ տար- ւան Ապ­րիլ 24էն յե­տոյ ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան եզ­րը պա­րու­նա­կող միաս­նա­կան բա­նա­ձեւ մը պատ­րաս­տե­ցինք եւ մին­չեւ հի­մա կը սպա­սենք։ Ի վեր­ջոյ՝ ի­րա­դար­ձու­թիւն­նե­րէն ի վեր ար­դէն 100 տա­րի ան­ցած է։ ­Քիչ մը յար­գանք մենք՝ մեր նկատ­մամբ.

մեր իւ­րա­քան­չիւր ցան­կու­թեան հա­մար ­Թուր­քիոյ աչ­քը պի­տի չհամ­բու­րենք։ ­Ժա­մա­նակ ու­զե­ցիք, սպա­սե­ցինք մին­չեւ հի­մա։ ­Ներ­կա­յիս, ­Թուր­քիա կը շա­րու­նա­կէ ըն­թա­նալ սխալ ուղ­ղու­թեամբ. կը խօ­սին քա­ղա­քա­կիրթ հա­սա­րա­կու­թեան մա­սին, բայց կը դա­տա­պար­տեն ա­զատ խօ­սող լրագ­րող­նե­րը, ո­րոնց­մէ շա­տե­րը ըն­կեր­ներս են։ Ե­թէ ի­րօք մին­չեւ Ապ­րիլ 24 նման փաս­տա­թուղթ կազ­մո­ւի ե­րեք հիմ­նա­կէ­տե­րով, այդ պա­րա­գա­յին կ­՚ը­սենք՝ ա­յո, ձեզ հետ ենք։

Բայց վախ­նամ՝ երբ տո­ւեալ պա­հը գայ, դուք դար­ձեալ ը­սէք, որ այ­սինչ կամ այ­նինչ խո­չըն­դո­տը կայ” ը­սած է Էօզ­տէ­միր: Օ­րա­կար­գէն դուրս` ե­լոյթ­նե­րու մի­ջեւ, նման հարց հնչած է նաեւ դահ­լի­ճէն, ուր ներ­կայ ե­ղած է ­Գեր­մա­նիոյ վար­չա­պե­տու­հին՝ Ան­կե­լա ­Մեր­քէլն ալ, որ շար­քէ շարք շրջե­լով, բուռն քննար­կում­նե­րու ժա­մա­նակ, ըստ ե­րե­ւոյ­թին՝ փոր­ձած է «բան»ի մը մա­սին հա­մո­զել ե­րես­փո­խան­նե­րը: “Այս բա­նա­ձե­ւը եր­կին­քէն չին­կաւ, տա­րիէ մը ի վեր կը քննար­կենք զայն, հի­մա յան­կարծ տա­րա­կար­ծու­թիւն­ներ կը հնչեն ա­նոր շուրջ։ Ե՞րբ է ու­րեմն քննարկ­ման ճիշդ ժա­մա­նա­կը”, կրկին հար­ցու­ցած են դահ­լի­ճէն: ­Պա­տաս­խա­նած է իշ­խա­նու­թեան հա­մա­խո­հու­թե­նէն՝ SPD-էն ­Տիթ­մար ­Նի­թան. “Երբ մենք ի­րօք վերջ­նա­պէս պատ­րաստ ըլ­լանք. ոչ թէ բո­վան­դա­կու­թեան ա­ռու­մով, այլ՝ քա­ղա­քա­կան ծանր ի­րադ­րու­թեան բե­րու­մով այ­սօր ա­մե­նէն յար­մար պա­հը չէ բա­նա­ձե­ւին քննարկ­ման հա­մար”։ Տիթ­մար ­Նի­թան մէկն է իշ­խա­նու­թեան ճա­կա­տի այն ե­րես­փո­խան­նե­րէն, ո­րոնք խօսք տո­ւած են մին­չեւ Ապ­րիլ 24 կրկին նստիլ սե­ղա­նի շուրջ` քննար­կե­լու ու քո­ւէար­կու­թեան ներ­կա­յաց­նե­լու հա­մար բա­նա­ձե­ւը իր նոր տար­բե­րա­կով:

Տ­րա­մադ­րո­ւած 45 վայր­կեա­նէն ա­ւե­լի տե­ւած քննարկ­ման ա­ւար­տին, իշ­խա­նու­թեան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը յայ­տա­րա­րած են, թէ բա­նա­ձե­ւին այս տես­քով քո­ւէար­կու­թիւ­նը նպա­տա­կա­յար­մար չէ ներ­կա­յի պայ­ման­նե­րուն մէջ: ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան հար­ցին մէջ ընդ­հան­րա­պէս հա­յա­մէտ մօ­տե­ցում ու­նե­ցող ­Ձա­խերն ալ ձեռն­պահ մնա­ցած են` յայ­տա­րա­րե­լով, որ բա­նա­ձե­ւը այս տես­քով չի գո­հաց­ներ զի­րենք, քա­նի որ ա­նոր մէջ խիստ քօ­ղար­կո­ւած ձե­ւով կը խօ­սո­ւի ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան մա­սին: Ա­նոնք յայ­տա­րա­րած են, թէ ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան մա­սին սե­փա­կան բա­նա­ձեւ պի­տի ներ­կա­յաց­նեն ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան տա­րե­լի­ցին` Ապ­րիլ 24ին ըն­դա­ռաջ:

Այս ամ­բող­ջէն ետք, ­Կա­նաչ­նե­րու կու­սակ­ցու­թեան նա­խա­գահ ­Ճէմ Էօզ­տէ­միր ալ հա­մա­խո­հու­թեան կա­ռա­վա­րու­թեան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րուն ը­սած է` “ե­թէ ի­րօք մին­չեւ Ապ­րիլ 24 քո­ւէար­կու­թեան պի­տի ներ­կա­յա­ցո­ւի նոր բա­նա­ձեւ, որ պի­տի ընդգր­կէ հիմ­նա­կան ե­րեք դրոյթ­նե­րը, այդ պա­րա­գա­յին ես ետ կը քա­շեմ մեր ներ­կա­յա­ցու­ցած բա­նա­ձե­ւը”։ 
Նա­խա­պայ­ման հան­դի­սա­ցող հիմ­նա­կան ե­րեք դրոյթ­նե­րը հե­տե­ւեալ­ներն են.

1.- Յս­տակ բնագ­րով յայ­տա­րա­րել, որ 1915ի դէպ­քե­րը ­Ցե­ղաս­պա­նու­թիւն են:
2.- ­Գեր­մա­նիան մեղ­սա­կից է այդ ի­րա­դար­ձու­թիւն­նե­րուն:
3.- ­Գեր­մա­նիա յանձ­նա­ռու կ­՚ըլ­լայ նպաս­տե­լու հայ-թրքա­կան յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րուն մէջ նոր սկիզբ դնե­լու: Այս­պէ­սով, ­Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թեան մա­սին բա­նա­ձե­ւին քո­ւէար­կու­թիւ­նը յե­տաձ­գո­ւած է, ընդ­դի­մա­դիր ­Կա­նաչ­նե­րուն եւ իշ­խա­նու­թեան եր­րեա­կին մի­ջեւ ձեռք ձգո­ւած այդ հա­մա­ձայ­նու­թեամբ: ­Հի­մա պէտք է սպա­սել մին­չեւ Ապ­րիլ

«Նոր Յառաջ»