­altՓետ­րո­ւար 24ին ­Գեր­մանիոյ դաշ­նա­յին խորհրդա­րա­նին մէջ պի­տի քննար­կո­ւի ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան ճա­նաչ­ման խնդի­րը: ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան վե­րա­բերեալ նա­խա­գիծ­նե­րը ներ­կա­յա­ցու­ցած են ­Գեր­մա­նիոյ խորհր­դա­րա­նի ­Ձա­խե­րու (Die Linke) եւ ­Կա­նաչ­նե­րու (Die GrՖne) կու­սակ­ցու­թիւն­նե­րը: ­Փետ­րո­ւար 24ին խորհր­դա­րա­

նա­կան քննար­կում­նե­րու ժա­մա­նակ այդ նա­խա­գիծ­նե­րու քննարկ­ման հա­մար պի­տի տրա­մադ­րո­ւի 38 վայր­կեան:Ան­ցեալ տա­րի ­Գեր­մա­նիոյ դաշ­նա­յին խորհր­դա­րա­նը Օս­մա­նեան ­Կայս­րու­թեան մէջ հա­յե­րու զան­գո­ւա­ծա­յին կո­տո­րած­նե­րը բնու­թագ­րած էր որ­պէս ցե­ղաս­պա­նու­թիւն: ­Թե­մա­յին առն­չու­թեամբ հա­մա­տեղ օ­րի­նա­գիծ մշա­կե­լու նպա­տա­կով՝ իշ­խա­նու­թիւնն ու ընդ­դի­մադ­րու­թիւ­նը ո­րո­շում կա­յա­ցու­ցած էին նա­խա­գիծ­նե­րը ար­տա­քին յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու եւ մար­դու ի­րա­ւունք­նե­րու յանձ­նա­ժո­ղո­վին փո­խան­ցե­լու մա­սին: