Հ.Յ.Դ. Ա­մե­րի­կա­յի ­Հայ ­Դա­տի ­Յանձ­նա­խում­բի հա­ղոր­դակ­ցու­թեանց վա­րիչ Է­լի­զա­պէթ ­Չուլ­ճեան, «Ա­զա­տու­թիւն» ձայ­նաս­փիւ­ռի կա­յա­նին հետ ­Փետ­րո­ւար 11ին կա­տա­րո­ւած հար­ցազ­րոյ­ցի մը ըն­թաց­քին, նշած է, որ ­Հայ ­Դա­տի ­Յանձ­նա­խում­բը ջան­քեր կը գոր­ծադ­րէ, որ­պէս­զի ­Միա­ցեալ ­Նա­հանգ­նե­րու յա­ջորդ պե­տա­կան ա­մա­վար­կին մէջ 10 մի­լիոն տո­լա­րի մար­դա­սի­րա­կան օ­ժան­դա­կու­թիւն նկա­տի առ­նո­ւի ­Սու­րիա­յէն եւ ­Մի­ջին Ա­րե­ւել­քէն ­Հա­յաս­տան հաս­տա­տո­ւած 20 հա­զար հայ գաղ­թա­կան­նե­րուն:

«Ան­ցեալ տա­րի յա­տուկ հան­դի­պում­ներ ու­նե­ցանք Ա­մե­րի­կա­յի ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թեան ար­տա­քին օ­ժան­դա­կու­թեան բա­ժի­նին հետ, որ կը զբա­ղի փախս­տա­կան­նե­րու վե­րաբ­նա­կեց­ման աշ­խա­տանք­նե­րով: ­Մեր մտա­հո­գու­թիւն­նե­րը յայտ­նե­ցինք՝ շեշ­տե­լով, թէ բա­ւա­րար օգ­նու­թիւն չի ցու­ցա­բե­րո­ւիր ­Սու­րիա­յէն ­Հա­յաս­տան հաս­տա­տո­ւած գաղ­թա­կան­նե­րուն:

­Մենք կը փոր­ձենք լու­ծում­ներ գտնել, թէ ինչ­պէ՞ս Ա­մե­րի­կա կրնայ օ­ժան­դա­կել, յատ­կա­պէս՝ օգ­նել թէ՛ ­Լի­բա­նա­նի, թէ՛ ­Հա­յաս­տա­նի մէջ այն հայ ըն­տա­նիք­նե­րուն, ո­րոնք վե­րաբ­նա­կե­ցո­ւած են. օգ­նե՛նք ա­նոնց, գո­նէ՝ բնա­կա­րա­նի վարձ­քի ծախ­սե­րը փա­կե­լու գծով»,- յայտ­նած է ­Չուլ­ճեան: