­­altՄէկ զե­կոյ­ցը մեր­ժո­ւե­ցաւ, երկ­րոր­դը ըն­դու­նո­ւե­ցաւ

Եւ­րո­պա­յի Խոր­հուր­դի Խորհրդա­րա­նա­կան Վե­հա­ժո­ղո­վը, ե­րէկ կէ­սօ­րին Սթ­րազ­պուր­կի մէջ, թէժ քննար­կու­մի են­թար­կեց ­Լեռ­նա­յին ­Ղա­րա­բա­ղի հար­ցին շուրջ ներ­կա­յա­ցո­ւած եր­կու զե­կոյց­նե­րը՝ ա.) «­Լեռ­նա­յին ­Ղա­րա­բա­ղի եւ Ատր­պէյ­ճա­նի գրա­ւեալ այլ տա­րածք­նե­րուն մէջ բռնու­թեան ա­ճը», զե­կու­ցա­բեր

­Րո­պերթ Ո­ւոլ­թե­րի կող­մէ եւ բ.) «Ատր­պէյ­ճա­նի սահ­մա­նա­յին շրջան­նե­րու բնա­կիչ­նե­րը ջու­րէն դիտ­մամբ կը զրկո­ւին», զե­կու­ցա­բեր ­Մի­լի­ցա ­Մար­քո­վի­չի կող­մէ: ­Խորհր­դա­րա­նա­կան Վ­եհա­ժո­ղո­վը մեր­ժեց Ո­ւոլ­թե­րի, իսկ վա­ւե­րա­ցուց ­Մար­քո­վի­չի զե­կոյ­ցը:

Ինչ­պէս կը հա­ղոր­դեն հայ­կա­կան լրա­տո­ւա­մի­ջոց­նե­րը, Եւ­րո­պա­յի ­Խոր­հուր­դի Խորհր­դա­րա­նա­կան Վե­հա­ժո­ղո­վի ձմե­ռնա­յին նստաշր­ջա­նի աշ­խա­տանք­նե­րուն եւ յատ­կա­պէս հայ­կա­կան օ­րա­կար­գին ա­ռն­չո­ւած նիս­տին ու­ղիղ հե­ռար­ձակ­մամբ կը հե­տե­ւին մա­մուլն ու կա­յան­նե­րը։ ­Հե­տաքրք­րու­թեամբ կը սպասուէին ե­լոյթ­նե­րը, եւ կա­րե­ւոր էր իւ­րա­քան­չիւր պատ­գա­մա­ւո­րի կար­ծի­քը՝ ներ­կա­յա­ցո­ւած բա­նա­ձե­ւե­րուն վե­րա­բե­րեալ։ Ինչ­պէս յայտ­նի դար­ձաւ քո­ւէար­կու­թեան ա­ւար­տին, մեր­ժո­ւե­ցաւ ­Ռո­պերթ Ո­ւոլ­թե­րի զե­կոյ­ցը (66 կողմ, 70 դէմ ձայ­նե­րու յա­րա­բե­րակ­ցու­թեամբ), սա­կայն վա­ւե­րա­ցո­ւե­ցաւ ­Մի­լի­ցա ­Մար­քո­վի­չի զե­կոյ­ցը (98 կողմ, 71 դէմ յա­րա­բե­րակ­ցու­թեամբ), որ յայտ­նի է, թէ ատր­պէյ­ճա­նա­կան ջու­րով հե­տաքրքրո­ւած ըլ­լա­լու ար­դիւնք չէ, այլ «մար­դա­սի­րա­կան վեր­նագ­րե­րու տակ քա­ղա­քա­կան հար­ցեր թաքց­նե­լու փորձ», ինչ­պէս ար­ձա­նագ­րած է Հ.Հ. խորհրդա­րա­նի ար­տա­քին յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու մշտա­կան յանձ­նա­ժո­ղո­վի նա­խա­գահ Ար­տակ ­Զա­քա­րեա­ն։

Ինչ­պէս ձե­ւա­ւո­րո­ւե­ցան ­Յու­նաս­տա­նի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րու քո­ւէ­նե­րը

Եւ­րո­պա­յի Խոր­հուր­դի Խորհրդա­րա­նա­կան Վե­հա­ժո­ղո­վի նիս­տին կը մաս­նակ­ցէին ­Յու­նաս­տա­նի վեց ե­րես­փո­խան­ներ։

Ա­նոնք էին ­Նոր ­Հան­րա­պե­տու­թիւն կու­սակ­ցու­թե­նէն՝ ­Գոնս­թան­տի­նոս ­Ծա­վա­րաս, ­Տո­րա ­Պա­քոյեա­նի, ­Վան­կե­լիս ­Մէյ­մա­րա­քիս եւ ­Սի­րի­զա­յէն՝ Ա­նաս­թա­սիա Խ­րիս­թո­տու­լո­փու­լու, ­Վա­սի­լի­քի ­Քաթ­րի­վա­նու, Իոա­նէ­թա ­Քա­վա­տիա։ ­Ռո­պերթ Ո­ւոլ­թե­րի զե­կոյ­ցին (66 կողմ, 70 դէմ, 45 ձեռն­պահ) ա­նոնք քո­ւէար­կե­ցին հե­տե­ւեալ ձե­ւով.- ­Գոնս­թան­տի­նոս ­Ծա­վա­րաս եւ ­Տո­րա ­Պա­քոեա­նի «կողմ», ­Վան­կե­լիս ­Մէյ­մա­րա­քիս, Ա­նաս­թա­սիա Խ­րիս­թո­տու­լո­փու­լու, ­Վա­սի­լի­քի ­Քաթ­րի­վա­նու եւ Իոա­նէ­թա ­Քա­վա­տիա «դէմ»։

­Մի­լի­ցա ­Մար­քո­վի­չի զե­կոյ­ցին (98 կողմ, 71 դէմ, 40 ձեռն­պահ) ա­նոնք քո­ւէար­կե­ցին հե­տե­ւեալ ձե­ւով.- ­Գոնս­թան­տի­նոս ­Ծա­վա­րաս, ­Տո­րա ­Պա­քոյեա­նի «կողմ», ­Վան­կե­լիս ­Մէյ­մա­րա­քիս, Ա­նաս­թա­սիա Խ­րիս­թո­տու­լո­փու­լու, ­Վա­սի­լի­քի ­Քաթ­րի­վա­նու եւ Իոա­նէ­թա ­Քա­վա­տիա «դէմ»։

Եւ­րո­պա­յի ­Հայ ­Դա­տի ­Յանձ­նա­խումբ. «­Զոյգ զե­կոյց­նե­րէն կը պակ­սէր խոր, ան­կողմ­նա­կալ ու­սում­նա­սի­րու­թիւ­նը»

Ինչ­պէս կը հա­ղոր­դէ Եւ­րո­պա­յի ­Հայ ­Դա­տի ­Յանձ­նա­խում­բը, ­Նո­յեմ­բեր 2015էն սկսեալ, Եւ­րո­պա­յի Խոր­հուր­դի 20 եր­կիր­նե­րու մօտ տքնա­ջան աշ­խա­տանք տա­րո­ւե­ցաւ յանձ­նա­խում­բին կող­մէ, բա­ցատ­րե­լով զե­կոյց­նե­րուն էու­թիւ­նը եւ բա­ցա­յայ­տե­լով ա­նոնց կողմ­նա­կա­լու­թիւ­նը: Եւ­րո­պա­յի ­Հայ ­Դա­տի Գրա­սե­նեա­կը նաեւ Սթ­րազ­պուրկ էր, եւ մօ­տէն հե­տե­ւե­ցաւ քո­ւէար­կու­թեան ըն­թաց­քին:

­Զոյգ զե­կոյց­նե­րէն կը պակ­սէր խոր, ան­կողմ­նա­կալ ու­սում­նա­սի­րու­թիւ­նը, դի­տա­ւո­րեալ կեր­պով դուրս ձգո­ւած էին հիմ­նա­կան տո­ւեալ­ներ եւ, ընդ­հա­նու­րին մէջ, ա­նոնք կը վնա­սեն ­Լեռ­նա­յին ­Ղա­րա­բա­ղի բա­նակ­ցու­թեանց գոր­ծըն­թա­ցին: Ե.Ա.Հ.Կ. ­Մինս­քի խմբա­կը նա­խօ­րօք յայ­տա­րա­րու­թիւն­ներ ը­րաւ, վեր­ջի­նը՝ միա­ցեալ մամ­լոյ հա­ղոր­դագ­րու­թիւն մը, կոչ ուղ­ղե­լով Ե.Խ.Խ.Վ.ին չխա­փա­նե­լու բա­նակ­ցու­թեանց գոր­ծըն­թա­ցը:

­Րո­պերթ Ո­ւոլ­թե­րի հե­ղի­նա­կած եւ մեր­ժո­ւած զե­կոյ­ցին մէջ ­Լեռ­նա­յին ­Ղա­րա­բա­ղի հա­կա­մար­տու­թեան պաշ­տօ­նա­կան Ատրպէյ­ճա­նի եւ ­Թուր­քիոյ յայտ­նի դիր­քո­րո­շում­նե­րը ար­ձա­նագրո­ւած են: Իսկ ­Մի­լի­ցա ­Մար­քո­վի­չը, որ եր­բեք չէր այ­ցե­լած ջրամ­բար, որ­պէս պատրուակ օգ­տա­գոր­ծեց այս մար­դա­սի­րա­կան հիմ­նախն­դի­րը՝ ­Լեռ­նա­յին ­Ղա­րա­բա­ղի հիմ­նա­հար­ցին շուրջ խիստ կողմ­նա­կալ զե­կոյց մը պատ­րաս­տե­լու հա­մար: ­Նախ­նա­կան զե­կոյ­ցին եւ թեք­նիք զե­կոյ­ցին մի­ջեւ հա­մե­մա­տու­թիւ­նը կը փաս­տէ, որ տի­կին ­Մար­քո­վիչ դիտ­մամբ չա­փա­զան­ցած է հա­ւա­նա­կան վտան­գի մը հե­տե­ւանք­նե­րը: Ինչ­պէս նաեւ, ան իր զե­կոյ­ցի նա­խա­գի­ծին մէջ չէ նե­րա­ռած թեք­նիք զե­կոյ­ցին մէջ տեղ գտած քա­նի մը կա­րե­ւոր փաս­տե­րը, քա­նի որ ա­նոնք չէին հա­մա­պա­տաս­խա­ներ իր կողմ­նա­կալ դիր­քա­ւոր­ման:

Հ.Յ.Դ. Եւ­րո­պա­յի ­Հայ ­Դա­տի Յանձ­նա­խում­բի նա­խա­գահ ­Գաս­պար ­Կա­րա­պե­տեան ը­սաւ.- «Այ­սօր Եւ­րո­պա­յի Խոր­հուր­դի Խորհր­դա­րա­նա­կան Վե­հա­ժո­ղո­վը մեր­ժեց Ո­ւոլ­թե­րի չա­փա­զանց սադ­րիչ զե­կոյ­ցը: Այս­պի­սով, այ­սօ­րո­ւան քո­ւէր­կու­թիւնն ընդ­հա­նուր առ­մամբ կա­րե­լի է դրա­կան նկա­տել: Ատր­պէյ­ճա­նի կա­ռա­վա­րու­թիւ­նը եւ պրն. Ո­ւոլ­թեր չյա­ջո­ղե­ցան Ե.Խ.Խ.Վ.ն­ օգ­տա­գոր­ծել որ­պէս հա­կա­հայ ռազ­մա­տենչ հռե­տո­րա­բա­նու­թեան գոր­ծիք»: Կա­րա­պե­տեան ա­ւել­ցուց, «դժբախ­տա­բար, Եւ­րո­պա­յի Խոր­հուր­դի Խորհր­դա­րա­նա­կան Վե­հա­ժո­ղո­վը վա­ւե­րա­ցուց կողմ­նա­կալ այլ զե­կոյց մը, ­Մի­լի­ցա ­Մար­քո­վի­չի հե­ղի­նա­կու­թեամբ՝ ­Սար­սան­գի ջրամ­բա­րի մա­սին: Ակն­յայտ է, որ սկիզ­բէն, տի­կին ­Մար­քո­վիչ կը փոր­ձէր օգ­տա­գոր­ծել այս մար­դա­սի­րա­կան հիմ­նախն­դի­րը՝ պատ­րաս­տե­լու հա­մար զե­կոյց մը, որ ար­տա­յայ­տէ ­Լեռ­նա­յին ­Ղա­րա­բա­ղի հան­դէպ Ատր­պէյ­ճա­նի դիր­քո­րո­շու­մը»:

«Այժմ, հայ­կա­կան դի­ւա­նա­գի­տու­թիւ­նը պէտք է ի­րա­զե­կէ ­Հա­յաս­տա­նի սահ­մա­նա­մերձ շրջան­նե­րու քա­ղա­քա­ցի­նե­րու բնա­պահ­պա­նա­կան, մարդ­կա­յին ի­րա­ւունք­նե­րու եւ Ատր­պէյ­ճա­նի կող­մէ ստեղ­ծո­ւած նման այլ խնդիր­նե­րու շուրջ»,- եզ­րա­փա­կեց Եւ­րո­պա­յի ­Հայ ­Դա­տի յանձ­նա­խում­բի նա­խա­գա­հը: