alt«Եւ­րո­պա­կան Խոր­հուր­դի Խորհր­դա­րա­նա­կան Վե­հա­ժո­ղո­վի (Ե.Խ.Խ.Վ.) լիա­գու­մար նիս­տի օ­րա­կար­գին վրայ դրո­ւած հա­կա­հայ­կա­կան բա­նա­ձե­ւե­րու ըն­դու­նու­մը խա­փա­նե­լու դէմ լուրջ աշ­խա­տանք­ներ կը ծա­ւա­լին թէ՛ Եւ­րո­պա­կան Խոր­հուր­դի Խորհր­դա­րա­նա­կան Վե­հա­ժո­ղո­վի հա­յաս­տա­նեան պա­տո­ւի­րա­կու­թեան ան­դամ­

նե­րուն, եւ թէ՛ Հայ Դա­տի գրա­սե­նեակ­նե­րուն, տար­բեր եր­կիր­նե­րու մէջ հայ հա­մայնք­նե­րուն եւ ան­հատ­նե­րուն կող­մէ»,- 168.amի հետ զրոյ­ցի մը ըն­թաց­քին այս մա­սին ար­տա­յայ­տո­ւած է Եւ­րո­պա­յի Հայ Դա­տի Գ­րա­սե­նեա­կի հա­ղոր­դակ­ցու­թեան պա­տաս­խա­նա­տու Պե­տօ Տե­միր­ճեան:

Յի­շեց­նենք, որ 25 Յու­նո­ւա­րին կը սկսի Ե.Խ.Խ.Վ.ի ձմեռ­նա­յին նստաշր­ջա­նը, ո­րու օ­րա­կար­գին վրայ դրո­ւած են եր­կու հա­կա­հայ­կա­կան զե­կոյց­ներ:

Ըստ Պե­տօ Տե­միր­ճեա­նի՝ Եւ­րո­պա­յի Հայ Դա­տի Գ­րա­սե­նեա­կը այս պա­հուն գոհ է, որ Ե.Խ.Խ.Վ. հա­յաս­տա­նեան պա­տո­ւի­րա­կու­թիւ­նը, ինչ­պէս նաեւ` Պ­րիւք­սէ­լի Հայ Դա­տի Գ­րա­սե­նեա­կը կ­՛աշ­խա­տին այս բա­նա­ձե­ւե­րուն հաս­տա­տու­մը բե­կա­նե­լու ուղ­ղու­թեամբ: Ըստ ա­նոր, այդ աշ­խա­տան­քը պի­տի շա­րու­նա­կո­ւի մին­չեւ քո­ւէար­կու­թեան վեր­ջին վայր­կեա­նը, քա­նի որ բե­կա­նու­մի կա­րե­լիու­թիւն­նե­րը կա­խեալ են կա­տա­րո­ւող աշ­խա­տան­քէն:

«­Յոյ­սով ենք եւ կը մաղ­թենք, որ գո­նէ կա­րե­լի ըլ­լայ խա­փա­նել այս բա­նա­ձե­ւե­րուն ըն­դու­նու­մը, ո­րուն հա­մար նաեւ մենք` իբ­րեւ Հայ Դա­տի գրա­սե­նեակ, կ­՛աշ­խա­տինք: Կր­նամ ը­սել, թէ մենք ի՛նչ ը­րած ենք այդ ուղ­ղու­թեամբ: Հայ Դա­տի Գ­րա­սե­նեա­կը ստո­րագ­րա­հա­ւաք կազ­մա­կեր­պած է Ե.Խ.Խ.Վ.ի այս եր­կու բա­նա­ձե­ւե­րուն դէմ, ո­րոնց միա­ցած է ա­ռայժմ շուրջ 5 հա­զար ան­հատ, ո­րոնք Ե.Խ.Խ.Վ.էն կը պա­հան­ջեն չքո­ւէար­կել այս բա­նա­ձե­ւե­րու օգ­տին, մեր ներ­կա­յա­ցուց­չու­թիւն­նե­րը տար­բեր եր­կիր­նե­րու մէջ այդ եր­կիր­նե­րու Ե.Խ.Խ.Վ. պատ­գա­մա­ւոր­նե­րուն հետ հան­դի­պում­ներ կ­՛ու­նե­նան եւ կը բա­ցատ­րեն, թէ այս եր­կու բա­նա­ձե­ւե­րը ի՛նչ կը ներ­կա­յաց­նեն, եւ ին­չո՛ւ պէտք է «դէմ» քո­ւէար­կել ա­նոնց: Տե­ղեակ եմ նաեւ, որ եւ­րո­պա­կան եր­կիր­նե­րու շարք մը հայ հա­մայնք­նե­րուն մէջ եւս կազ­մա­կեր­պու­թիւն­ներ եւ ան­հատ­ներ քայ­լե­րու կը ձեռ­նար­կեն եւ Ե.Խ.Խ.Վ. պա­տուի­րակ­նե­րուն կը տե­ղե­կաց­նեն, կը բա­ցատ­րեն, թէ բա­նա­ձե­ւե­րը ուր­կէ՛ են, եւ ին­չո՛ւ պէտք չէ «կողմ» քուէար­կել ա­նոնց»,- տե­ղե­կա­ցու­ցած է Պե­տօ Տե­միր­ճեան: Այ­նո­ւա­մե­նայ­նիւ, ա­նոր կար­ծի­քով` բա­նա­ձե­ւե­րու ըն­դու­նու­մը բե­կա­նե­լու լծակ­նե­րուն մա­սին դժո­ւար է խօ­սիլ: Ա­նոր ո­րա­կու­մով՝ դժո­ւար ի­րա­վի­ճա­կի մէջ ենք, քա­նի որ քիչ կը պա­տա­հի, որ յանձ­նա­խում­բե­րու մէջ ըն­դու­նո­ւած բա­նա­ձե­ւե­րը չեն ըն­դու­նո­ւիր լիա­գու­մար նիս­տե­րու ըն­թաց­քին: «­Յանձ­նա­խում­բե­րու մէջ բա­նա­ձե­ւի ըն­դու­նու­մը ար­դէն կը նշա­նա­կէ, որ կան պատ­գա­մա­ւոր­ներ, ո­րոնք կողմ պի­տի քո­ւէար­կեն: Մենք նաեւ նա­մակ ուղ­ղած ենք բո­լոր պա­տո­ւի­րակ­նե­րուն եւ նշած ենք յատ­կա­պէս, թէ ո՛վ է Ռո­պըրթ Ո­ւոլ­թը­րը, ի՛նչ կա­պեր ու ատր­պէյ­ճա­նա­մէտ ի՛նչ կե­ցո­ւածք ու­նի, որ­քա՛ն թրքա­մէտ կե­ցո­ւածք ու­նի ա­նոր կի­նը, Ո­ւոլ­թե­րը ինչ­պէ՛ս Չա­ւու­շօղ­լո­ւէն Թուր­քիոյ քա­ղա­քա­ցիու­թիւն ստա­ցած է, եւ ին­չո՛ւ եւ ի՛նչ պայ­ման­նե­րու մէջ գրո­ւած են բա­նա­ձե­ւե­րը: Այ­սօր շատ փաս­տեր կան Ե.Խ.Խ.Վ.ի պա­տո­ւի­րակ­նե­րու սե­ղան­նե­րուն վրայ դրո­ւած:

Յու­սանք, որ պա­տո­ւի­րակ­նե­րը այ­լեւս ճիշդ կեր­պով կողմ­նո­րո­շո­ւին եւ քուէար­կեն: Մեր պա­տուի­րա­կու­թիւ­նը եւս պէտք է օգ­տա­գոր­ծէ իր ու­նե­ցած լծակ­նե­րը` իբ­րեւ խորհըր­դա­րան եւ պա­տո­ւի­րա­կու­թիւն, իր խո­ղո­վակ­նե­րով հան­դի­պի, խօ­սի, բա­ցատ­րէ, ներ­կա­յաց­նէ ի­րա­վի­ճա­կին էու­թիւ­նը: Վս­տահ եմ, որ բո­լոր մի­ջոց­նե­րուն մա­սին ա­նոնք տե­ղեակ են եւ կը կա­տա­րեն»,- ը­սած է Պե­տօ Տե­միր­ճեան` տե­ղե­կաց­նե­լով, որ Հայ Դա­տի Պ­րիւք­սէ­լի գրա­սե­նեա­կը եւս եր­կու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ պի­տի ու­նե­նայ Ե.Խ.Խ.Վ.ի մէջ` քո­ւէար­կու­թեան օ­րը: «­Յու­սով ենք, որ ա­նոնք մե­զի հա­մար դրա­կան լու­րե­րով կը վե­րա­դառ­նան Ե.Խ.Խ.Վ.էն»,- եզ­րա­կա­ցու­ցած է Պ. Տե­միր­ճեան: