alt«Ար­մէնփ­րես» մամ­լոյ սրա­հին մէջ տե­ղի ու­նե­ցած մամ­լոյ ա­սու­լի­սին ըն­թաց­քին, Հ.Յ.Դ. ­Բիւ­րո­յի ան­դամ, Հ.Յ.Դ. ­Բիւ­րո­յի ­Հայ ­Դա­տի եւ քա­ղա­քա­կան հար­ցե­րու գրա­սե­նեա­կի պա­տաս­խա­նա­տու ­Կի­րօ ­Մա­նո­յեան` անդ­րա­դառ­նա­լով Եւ­րո­պա­կան ­Խոր­հուր­դի ­Խորհր­դա­րա­նա­կան ­Վե­հա­ժո­ղո­վի (Ե.Խ.Խ.Վ.) ձմեռ­նա­յին նստաշր­ջա­նին

եր­կու հա­կա­հայ­կա­կան բա­նա­ձե­ւե­րու սպա­սո­ւող քննարկ­ման, ը­սած է, թէ ա­ռա­ջին ան­գա­մը չէ, որ Ե.Խ.Խ.Վ.ն ­հա­կա­հայ­կա­կան ու միա­կող­մա­նի բա­նա­ձե­ւեր կը քննար­կէ, հա­կա­ռակ հայ­կա­կան կող­մի բո­ղոք­նե­րուն:

Ըստ ա­նոր, հայ­կա­կան կող­մը իր կա­րե­լին կ­՛ը­նէ, շատ կա­րե­ւոր է նաեւ հա­սա­րա­կու­թեան ա­ջակ­ցու­թիւնն ու մաս­նակ­ցու­թիւ­նը:

«­Յայտ­նի է, որ Եւ­րո­պա­յի ­Հայ ­Դա­տի ­Յանձ­նա­խում­բը սկսած է ստո­րագ­րա­հա­ւաք: ­Հա­յաս­տա­նէն ալ այդ ստո­րագ­րա­հա­ւա­քին մաս­նակ­ցու­թիւ­նը օգ­տա­կար պի­տի ըլ­լայ: ­Նա­խա­ձեռ­նող­նե­րը 1500 ստո­րագ­րու­թիւն կ­՛ակն­կա­լէին, բայց այդ շե­մը ան­ցած են, հի­մա թի­րախ ճշդած են 2500ը, ա­տի­կա ալ շու­տով կ­՛անց­նի, ե­թէ ­Հա­յաս­տա­նէն ալ մաս­նակ­ցին»,- յայտ­նած է ան` ընդգ­ծե­լով, որ ստո­րագ­րա­հա­ւա­քը վե­հա­ժո­ղո­վի պատ­գա­մա­ւոր­նե­րուն վրայ ճնշում բա­նեց­նե­լու մի­ջոց է: Ըստ ա­նոր, ոե­ւէ մարդ change.org կայ­քին մի­ջո­ցով կրնայ մաս­նակ­ցիլ ստո­րագ­րա­հա­ւա­քին:

Ըստ ­Կի­րօ ­Մա­նո­յեա­նի՝ «դժուար չէ են­թադ­րել, թէ ի՛նչ պի­տի ըլ­լան քննար­կում­նե­րուն ար­դիւնք­նե­րը, բայց կը կար­ծեմ, թէ ա­մէն պա­րա­գա­յի մին­չեւ վեր­ջին ժամ այդ ուղ­ղու­թեամբ պէտք է աշ­խա­տանք տա­րո­ւի»:

«Այս­տեղ շատ կա­րե­ւոր է Ե.Ա.Հ.Կ.ի ­Մինս­քի Խմ­բա­կի հա­մա­նա­խա­գա­հող եր­կիր­նե­րու դե­րա­կա­տա­րու­թիւ­նը. ի­րենք պէտք է աշ­խուժ ըլ­լան: ­Նախ եւ ա­ռաջ նման բա­նա­ձե­ւեր կը հա­րո­ւա­ծեն ի­րենց միջ­նոր­դած բա­նակ­ցու­թիւն­նե­րու հո­լո­վոյ­թը: Ատր­պէյ­ճա­նի բուն նպա­տա­կը այն է, որ բա­նակ­ցու­թիւն­նե­րու հար­թա­կը փո­խո­ւի»,- ը­սած է Կ. ­Մա­նո­յեան:

Ա­նոր հա­մա­ձայն, հայ­կա­կան պա­տո­ւի­րա­կու­թիւ­նը կրնայ ա­ւե­լի լաւ ար­դիւն­քի հաս­նիլ, ե­թէ Ե.Խ.Խ.Վ.ին մէջ մեծ թի­ւով ե­րես­փո­խան­նե­րու հետ աշ­խա­տի: Ա­մէն պա­րա­գա­յի, ­Կի­րօ ­Մա­նո­յեան բա­նա­ձե­ւե­րու ըն­դու­նու­մը աշ­խար­հին վեր­ջը չի նկա­տեր: Ան նշած է, որ Ատրպէյ­ճան քա­րոզ­չա­կան նկա­տա­ռում­նե­րով կրնայ օգ­տա­գոր­ծել այդ հա­կա­հայ ո­րո­շում­նե­րը:

«­Բայց ինչ­քան ալ ը­սենք կա­րե­ւոր չէ Ե.Խ.Խ.Վ.ի նման ո­րո­շու­մը, ե­թէ հա­յան­պաստ ո­րո­շում ըլ­լար` կը բարձ­րա­ձայ­նէինք, որ շատ կա­րե­ւոր է: Այս ո­րո­շու­մը ­Ղա­րա­բա­ղեան ­Հար­ցին վրայ դրա­կան ազ­դե­ցու­թիւն չի կրնար ու­նե­նալ, սա­կայն բա­ցա­սա­կան ազ­դե­ցու­թիւն կ­՛ու­նե­նայ, ինչ որ կը խրա­խու­սէ Ատր­պէյ­ճա­նը` շա­րու­նա­կե­լու իր կա­մա­յա­կան կե­ցո­ւած­քը բա­նակ­ցու­թիւն­նե­րու ըն­թաց­քին, ­Հա­յաս­տան-Ատր­պէյ­ճան սահ­մա­նին, Ար­ցախ-Ատր­պէյ­ճան շփման գի­ծին վրայ: Ատր­պէյ­ճա­նը դժգոհ է բա­նակ­ցա­յին հո­լո­վոյ­թէն, կ­՛ու­զէ հար­ցը տե­ղա­փո­խել բա­նակ­ցա­յին սե­ղա­նէն այլ հար­թակ­ներ, այս պա­րա­գա­յին` Ե.Խ.Խ.Վ.: Անհ­րա­ժեշտ է, որ մի­ջազ­գա­յին հա­մայն­քը, ե­թէ ինք­զինք կը յար­գէ, թոյլ չտայ, որ ծա­խու ապ­րանք դառ­նայ Ատր­պէյ­ճա­նի ձեռ­քին մէջ»,- ը­սած է ան եւ յոյս յայտ­նած, որ ­Մինս­քի հա­մա­նա­խա­գա­հող պե­տու­թիւն­նե­րը ա­ւե­լի աշ­խուժ ըլ­լան եւ ի­րենց տե­սա­կէ­տը լսե­լի դարձ­նեն թեր քո­ւէար­կած պատ­գա­մա­ւոր­նե­րուն` նշե­լով, որ քայ­լը պի­տի վնա­սէ բա­նակ­ցա­յին հո­լո­վոյ­թին:

­Պա­տաս­խա­նե­լով այն հար­ցու­մին, թէ ­Կի­րօ ­Մա­նո­յեան ար­դեօք կը կի­սէ՞ Ազ­գա­յին ժո­ղո­վին մէջ ընդ­դի­մա­դիր­նե­րուն այն տե­սա­կէ­տը, որ Ե.Խ.Խ.Վ.ի այդ բա­նա­ձե­ւե­րը կրնա­յին չըլ­լալ, ե­թէ հայ­կա­կան պա­տո­ւի­րա­կու­թիւ­նը լաւ աշ­խա­տէր` ան ը­սած է.- «Այդ­քան ալ դիւ­րին չէ զե­կու­ցո­ղը փո­խե­լը, ո­րով­հե­տեւ այն­տեղ կայ ­Թուր­քիոյ պա­տո­ւի­րա­կու­թիւ­նը, որ բա­ւա­կան մեծ թիւ կը ներ­կա­յաց­նէ, ալ չեմ խօ­սիր Ատր­պէյ­ճա­նի մա­սին, շարք մը պե­տու­թիւն­նե­րու պատ­գա­մա­ւոր­ներ, ո­րոնք կա­րե­լի է ան­կաս­կած ը­սել, որ ի­րենց հետ պի­տի ըլ­լան: Ո­մանք կրնայ ըլ­լալ սկզբուն­քա­յին հարց ու­նե­նան, կարգ մը պե­տու­թիւն­ներ, ո­րոնք, նման խնդիր­ներ ու­նին, կրնայ ըլ­լալ նաեւ այլ կե­ցո­ւածք ու­նե­նան, բայց ակն­յայտ է, որ կա­րե­ւոր թի­ւով պատ­գա­մա­ւոր­ներ Ատր­պէյ­ճա­նը կա­րե­նայ առ­նել: Եւ միայն աշ­խա­տան­քով կա­րե­լի չէ զա­նոնք կողմ­նո­րո­շել, յատ­կա­պէս երբ նման անսկզ­բուն­քա­յին մօ­տե­ցում­ներ կը դրսե­ւո­րո­ւին: Ի­րենք գու­մա­րով ա­ռած են, մենք պի­տի փոր­ձենք այլ քա­ղա­քա­կան բնա­կան մի­ջոց­նե­րով ճնշել»:

­Պա­տաս­խա­նե­լով հար­ցու­մի մը Կ. ­Մա­նո­յեան ը­սած է, թէ երբ նման հա­կա­հայ­կա­կան բա­նա­ձե­ւեր կ­՚ըն­դու­նո­ւին, ա­նընդ­հատ կը խօ­սո­ւի այն մա­սին, որ պա­տո­ւի­րա­կու­թեանց կազ­մը պէտք է փո­խել, ո­րով­հե­տեւ կ­՛ըլ­լան պա­տա­հա­կան մար­դիկ, ո­րոնք «տա­րո­ւած են խա­նութ­նե­րէ ա­ռեւ­տուր ը­նե­լով եւ չեն կեդ­րո­նա­ցած հար­ցին վրայ»:

­Կի­րօ ­Մա­նո­յեան նաեւ անդ­րա­դար­ձած է շրջա­նա­յին զար­գա­ցում­նե­րուն` նշե­լով, որ ­Թուր­քիոյ իշ­խա­նու­թիւն­նե­րը, ըստ ե­րե­ւոյ­թին, որ­դեգ­րած են այն սկզբուն­քը, թէ ա­մէն ինչ պի­տի ը­նեն ի­րենց ծրագ­րա­ծը յա­ռաջ տա­նե­լու հա­մար, հա­կա­ռակ պա­րա­գա­յին եր­կի­րը պի­տի տա­նին պա­տե­րազ­մի, ինչ­պէս հի­մա կան քա­ղա­քա­ցիա­կան կռիւ­նե­րը:

Լ­րագ­րող մը հար­ցու­ցած է, թէ կրնա՞յ ըլ­լալ, որ ­Հա­յաս­տան մի­ջազ­գա­յին հար­թակ­նե­րուն վրայ ­Հայ ­Դա­տը յա­ռաջ տա­նե­լու ա­ռու­մով յա­ջո­ղու­թիւն­ներ ար­ձա­նագ­րէ` հա­շո­ւի առ­նե­լով այն, որ ­Թուր­քիան ներ­քին խնդիր­նե­րով ու ա­հա­բեկ­չա­կան հար­ցե­րով տա­րո­ւած է եւ կար­ծէք, թէ ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան հար­ցին ուղ­ղու­թեամբ իշ­խա­նու­թիւն­նե­րուն ու­շադ­րու­թիւ­նը մա­րած է: Կ. ­Մա­նո­յեան դի­տել տո­ւած է, որ ճիշդ չէ ը­սել, թէ ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան հար­ցին նկատ­մամբ ­Թուր­քիոյ իշ­խա­նու­թիւն­նե­րուն ու­շադ­րու­թիւ­նը մա­րած է:

Անդ­րա­դառ­նա­լով շրջա­նա­յին զար­գա­ցում­նե­րուն` ­Մա­նո­յեան նշած է, որ ստեղ­ծո­ւած ի­րա­վի­ճա­կը վտան­գա­ւոր է, բայց յա­ճախ կը ստեղ­ծո­ւին նոր կա­րե­լիու­թիւն­ներ, ո­րոնց­մէ կա­րե­լի է օգ­տո­ւիլ` նկա­տի առ­նե­լով այն, թէ ի՛նչ աշ­խու­ժու­թիւն կը ցու­ցա­բե­րէ ­Հա­յաս­տան:

«Ե­թէ ­Ռու­սիաԹուր­քիա յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րը այն­քան մը սրին, որ հաս­նին մին­չեւ պա­տե­րազ­մա­կան վի­ճա­կի, կը կար­ծեմ, թէ մե­զի հա­մար ոչ մէկ լաւ բան պի­տի ըլ­լայ: Շր­ջա­նա­յին զար­գա­ցում­նե­րու մէջ ­Թուր­քիան` իբ­րեւ շրջա­նա­յին դե­րա­կա­տա­րի, բա­ւա­կան կը վար­կա­բե­կո­ւի իր պա­հո­ւած­քով, եւ մենք կրնանք նաեւ այլ պե­տու­թիւն­նե­րու հետ այս ուղ­ղու­թեամբ ար­դիւ­նա­ւէտ աշ­խա­տանք տա­նիլ»,- նշած է ան:

Կ. ­Մա­նո­յեան նաեւ կա­րե­ւոր նկա­տած է Ի­րան-Ա­րեւ­մուտք յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու կար­գա­ւո­րու­մը: Ըստ ա­նոր, ա­տի­կա դրա­կան ազ­դե­ցու­թիւն պի­տի ու­նե­նայ ­Հա­յաս­տա­նի վրայ, ո­րով­հե­տեւ ­Հա­յաս­տան ար­դէն թէ՛ Ի­րա­նի եւ թէ՛ Ա­րեւ­մուտ­քի հետ ու­նի սերտ յա­րա­բե­րու­թիւն­ներ եւ կրնայ, այս ա­ռի­թէն օգ­տո­ւե­լով, ո­րոշ տնտե­սա­կան հո­լո­վոյթ­նե­րու մէջ դե­րա­կա­տա­րու­թիւն ու­նե­նալ:

­Մին­չեւ հի­մա ստո­րագ­րա­հա­ւա­քին միա­ցած է ա­ւե­լի քան 5 հա­զար հո­գի

Եւ­րո­պա­կան ­Խոր­հուր­դի ­Խորհր­դա­րա­նա­կան ­Վե­հա­ժո­ղո­վի ձմեռ­նա­յին նստաշր­ջա­նի օ­րա­կար­գին վրայ եր­կու հա­կա­հայ­կա­կան զե­կու­ցում­նե­րու դէմ նա­խա­ձեռ­նած հա­մա­ցան­ցա­յին ստո­րագ­րա­հա­ւա­քին ար­դէն միա­ցած է 5400 հո­գի, եւ այս թի­ւը ա­մէն վայր­կեան կը բարձ­րա­նայ:

Ս­տո­րագ­րա­հա­ւա­քը նա­խա­ձեռ­նած է Հ.Յ.Դ. Եւ­րո­պա­յի ­Հայ ­Դա­տի Գ­րա­սե­նեա­կը: Ս­տո­րագ­րա­հա­ւա­քը տե­ղի կ­՛ու­նե­նայ Change.org կայ­քին վրայ:

Ս­տո­րագ­րա­հա­ւա­քը պի­տի շա­րու­նա­կո­ւի մին­չեւ 26 ­Յունուար 2016, երբ Ե.Խ.Խ.Վ.ի լիա­գու­մար նիս­տին սկսի հա­կա­հայ­կա­կան եր­կու զե­կոյց­նե­րու քննար­կու­մը:

­Զե­կոյց­նե­րէն մէ­կուն հե­ղի­նա­կը բրի­տա­նա­ցի խորհըր­դա­րա­նա­կան ­Ռո­պըրթ Ո­ւոլ­թըրն է` «Բռ­նու­թեան ա­ճը ­Լեռ­նա­յին ­Ղա­րա­բա­ղի եւ Ատր­պէյ­ճա­նի միւս գրա­ւեալ տա­րածք­նե­րուն մէջ» խո­րա­գի­րով: ­Միւս զե­կոյ­ցը պի­տի ներ­կա­յաց­նէ ­Պոս­նիաՀեր­ցե­կո­վի­նա­յի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ ­Մի­լի­ցա ­Մար­քո­վիչ` «Ատր­պէյ­ճա­նի սահ­մա­նա­մերձ բնա­կա­վայ­րե­րու բնա­կիչ­նե­րը կան­խամ­տա­ծո­ւած կեր­պով կը զրկո­ւին ջու­րէ» նիւ­թով: