«­Հա­յաս­տա­նի Եւ­րո­պա­ցի ­Բա­րե­կամ­ներ» կազ­մա­կեր­պու­թեան մամ­լոյ ծա­ռա­յու­թե­նէն յայտ­նած են, որ Ա­րա­կո­նի խորհր­դա­րա­նը որ­դեգ­րած է հռչա­կա­գիր մը, որ կը ճանչ­նայ եւ կը դա­տա­պար­տէ ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թիւ­նը:

Ե­րես­փո­խան Կ­րե­կո­րի Պ­րիզ ­Սան­չե­զի մշա­կած բնա­գի­րը յար­գան­քի տուրք կը մա­տու­ցա­նէ ա­ւե­լի քան 1,5 մի­լիոն հա­յե­րուն, ո­րոնք սպան­նո­ւած են Օս­մա­նեան ­Կայս­րու­թեան ծա­ւա­լած գոր­ծո­ղու­թիւն­նե­րուն պատ­ճա­ռով: Ե­րես­փո­խա­նը թրքա­կան կա­ռոյց­նե­րուն, նե­րա­ռեալ` թրքա­կան կա­ռա­վա­րու­թեան կոչ կ­՛ուղ­ղէ` ըն­դու­նե­լու այս պատ­մա­կան ի­րո­ղու­թիւ­նը:

­Հա­շո­ւի առ­նե­լով, որ 2015ը ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան 100ա­մեակն է, մի­ջազ­գա­յին շարք մը կազ­մա­կեր­պու­թիւն­ներ, նե­րա­ռեալ` Եւ­րո­պա­կան ­Խորհր­դա­րա­նը եւ քա­ղա­քա­կան մար­մին­ներ, ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան 100ա­մեա­կը յի­շա­տա­կած են: Ֆ­րան­չիս­կոս ­Պա­պը նոյն­պէս ճանչ­ցած է ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թիւ­նը Ապ­րիլ 2015ին որ­դեգ­րած հռչա­կա­գի­րով: Այս բո­լոր ի­րո­ղու­թիւն­նե­րը ամ­փո­փո­ւած են Ա­րա­կո­նի խորհր­դա­րա­նին որ­դեգ­րած փաս­տա­թուղ­թին մէջ:

Ը­սո­ւա­ծին կող­քին, բա­նա­ձե­ւը յար­գան­քի տուրք կը մա­տու­ցա­նէ ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան զո­հե­րու յի­շա­տա­կին` ի նշան հա­մե­րաշ­խու­թեան եւ եւ­րո­պա­կան ար­դա­րու­թեան: ­Բա­նա­ձե­ւը կ­՛ընդգ­ծէ, որ Եւ­րո­պա­կան ­Միու­թիւ­նը ցե­ղաս­պա­նու­թեան կան­խար­գի­լու­մը եւ մարդ­կու­թեան դէմ յան­ցա­գոր­ծու­թիւն­նե­րու դա­տա­պար­տու­մը պէտք է ըն­դու­նի իբ­րեւ բարձ­րա­գոյն ա­ռաջ­նա­հեր­թու­թիւն:

­Բա­նա­ձե­ւը ­Թուր­քիոյ կա­ռա­վա­րու­թեան կոչ կ­՛ուղ­ղէ՝ օգ­տա­գոր­ծե­լու ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան 100ա­մեա­կը` իբ­րեւ ճա­նաչ­ման կա­րե­լիու­թիւն, բա­նա­լու թրքա­կան ար­խիւ­նե­րը եւ ընտ­րե­լու հաշ­տեց­ման ու­ղին թուրք եւ հայ ժո­ղո­վուրդ­նե­րուն մի­ջեւ: ­Բա­նա­ձե­ւը նաեւ կ­՛ընդգ­ծէ, որ թուրք մտա­ւո­րա­կան­նե­րու, քա­ղա­քա­կան գոր­ծիչ­նե­րու եւ քա­ղա­քա­ցիա­կան հա­սա­րա­կու­թեան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րու ստո­ւար զան­գո­ւած մը ըն­դու­նած է ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թիւ­նը, ին­չի հի­ման վրայ կը յոր­դո­րէ նաեւ թուրք պե­տա­կան կա­ռոյց­նե­րուն վա­րո­ւե­լու նոյն ձե­ւով:

«­Բա­ւա­կան յու­սադ­րող է տես­նել, որ այս տա­րի ոչ միայն եւ­րո­պա­կան եր­կիր­նե­րը, այլ նաեւ Եւ­րո­պա­կան ­Միու­թեան ան­դամ եր­կիր­ներ եւ շրջա­նա­յին խորհըր­դա­րան­ներ որ­դեգ­րած են ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թիւ­նը ճանչ­ցող բա­նա­ձե­ւեր»,- կ­՛ը­սէ «­Հա­յաս­տա­նի Եւ­րո­պա­ցի ­Բա­րե­կամ­ներ» կազ­մա­կեր­պու­թեան ղե­կա­վար Է­տո­ւար­տօ ­Լո­րեն­ցօ Օ­չո­ւա: «Ես կը կար­ծեմ, որ ա­սի­կա կա­րե­լի է ըն­դու­նիլ իբ­րեւ ­Թուր­քիոյ ուղղուած ու­ղերձ, թէ Եւ­րո­պան կը սպա­սէ, որ ­Թուր­քիան ճանչ­նայ իր սե­փա­կան պատ­մու­թիւ­նը: Այ­սօր յստակ ազ­դան­շան կ­՛ուղ­ղէ նաեւ հա­յե­րուն: Ա­րա­կոն­ցի­նե­րը կանգ­նած են հա­յե­րուն կող­քին` ճանչ­նա­լով 20րդ ­դա­րու ա­ռա­ջին ցե­ղաս­պա­նու­թիւ­նը»,- ա­ւել­ցու­ցած է Օ­չո­ւա: